Giniúint ar an Mionchóir a Nascadh

Is éard is Giniúint ar an Mionchóir ann ná nuair a dhéanann custaiméir leictreachais acmhainn ghiniúna a shuiteáil in áitreabh, laistigh den raon atá clúdaithe sa sainmhíniú thíos, chun críocha leictreachas a tháirgeadh. Murab ionann agus an Mhionghiniúint, áirítear leis an nGiniúint ar an Mionchóir giniúint shioncrónach, ar nós CHP, chomh maith le giniúint inbhéartóir‑cheangailte, mar shampla an ghiniúint fhótavoltach. Suiteáiltear na gineadóirí seo go hiondúil chun leictreachas glan a tháirgeadh go háitiúil don uath‑ídiú leictreachais agus, dá bharr, an gá agus an costas le leictreachas a laghdú. Cuireann an ghiniúint ar an mionchóir ar chumas custaiméirí gníomhú iad féin chun dul i ngleic le fadhbanna éagsúla agus muid ar aistear le chéile i dtreo saol glan leictreach: an t‑athrú aeráide, praghsanna leictreachais atá ag dul in airde agus an chaoi a mbímid ag brath ar bhreoslaí iontaise, cuir i gcás. 

Tá an ghiniúint ar an mionchóir deartha chun feidhmiú i dtreocheangal leis an líonra leictreachais. An sainmhíniú a thugtar uirthi ná foinse d’fhuinneamh leictreachais nasctha le hinbhéartóir agus an trealamh leictreachais go léir atá bainteach leis, nuair atá an Acmhainneacht Gineadóra Suiteáilte níos lú ná an MIC nó cothrom leis, agus é sa raon seo a leanas:

  • Acmhainn Shuiteáilte Inbhéartóir‑Cheangailte níos mó ná an teorainn a bhaineann leis an Mionghiniúint (17kVA Aon Phas/50kVA Trí Phas) agus suas le 200kVA, nó
  • Acmhainn Shuiteáilte Shioncronach níos mó ná 6kVA agus suas le 200kVA

Le heolas a chur ar na riachtanais theicniúla, féach an doiciméad Na Coinníollacha a Rialaíonn Nascadh agus Oibriú na Giniúna ar an Mionchóir (Íoslódáil an PDF | (582 KB) agus na Ceisteanna Coitianta ag deireadh an leathanaigh seo. Mar eolas, coinneofar súil ar na ceisteanna coitianta agus déanfar iad a nuashonrú go rialta. Má bhíonn aon cheist eile agat faoin bpróiseas maidir leis an nGiniúint ar an Mionchóir, seol ríomhphost chuig dsosmallscalegeneration@esb.ie.

Scéim Phíolótach na Giniúna ar an Mionchóir

D’oscail ESB Networks Próiseas Nasctha Cuíchóirithe maidir leis an Mionghiniúint an 17 Nollaig 2021. Osclaíodh an próiseas ar bhonn píolótach ar feadh tréimhse timpeall 6 mhí ar dtús, ach de bharr an éilimh mhóir ó chustaiméirí agus an ghlactha mhaith a bhí leis, táimid fós ag glacadh le hiarratais ina leith agus muid ag aistriú i dtreo réiteach buan a chur ar fáil. Tá an t-aiseolas a fuaireamar ón bpróiseas á iniúchadh againn faoi láthair agus úsáidfear na torthaí chun ár bpróisis nasctha maidir leis an mionghiniúint a fhorbairt agus a fheabhsú amach anseo. Tá tabhairt isteach an phróisis nua seo ag teacht lenár gcuspóir straitéiseach chun cumasú don oiread custaiméirí agus is féidir a n-acmhainn ghiniúna in-athnuaite a nascadh go sábháilte leis an gcóras leictreachais.

Tabhair faoi deara:

Más mian leat gineadóir a nascadh a bhfuil aschur níos mó nó níos lú aige ná an t-aschur a bhaineann le Giniúint ar Mhionscála, téigh chuig Ceangail Gineadóir In-athnuaite agus LeabaitheCeangail Micrea-Ghineadóir nó Ceangail Mionghineadóir, faoi seach.

An Ghiniúint ar an Mionchóir - Treoir Céim ar Chéim

Tábhachtach:

Ná suiteáil Giniúint ar Mhionscála mura bhfuil an Comhaontú Nasctha lena mbaineann sínithe agus seolta ar ais agat, agus ná hoibrigh an trealamh go dtí go bhfuil tástáil finné déanta ag ESB Networks ar an gCosaint. Ní rachfar ar aghaidh le haon oibreacha go dtí go mbeidh na coinníollacha atá sa Chomhaontú Nasctha comhlíonta agus go mbeidh aon obair thógála atá le déanamh ag ESB Networks curtha i gcrích. Téigh i dteagmháil le ESB Networks ag egipwitnesstesting@esb.ie, roimh fhuinnmhiú, chun Tástáil Finné EGIP a shocrú.

Déan teagmháil linn