Ár bhFís

An Líonra Leictreachais faoi 2030

 

An Fhís atá againn ná gur seo an chuma a bheidh ar ár Líonra faoi 2030: 

  • 8 GW de ghiniúint ó ghrianchumhacht fhótavoltach ann.
  • Suas le 30,000 feiste ar imeall na heangaí ann.
  • Méadú ar an stóráil fuinnimh agus níos mó solúbthachta ann ag custaiméirí.
  • Suas le milliún Feithicil Leictreach ar bhóithre na tíre.
  • 9 GW de ghiniúint ó ghaoth ar tír agus 5 GW de ghiniúint ó ghaoth amach ón gcósta agus 2 GW breise de ghaoth amach ón gcósta chun hidrigin ghlas a ghiniúint.
  • 2.6 milliún Méadar Cliste i dtithe cónaithe agus i ngnólachtaí.
  • 680,000 teach cónaithe a mbeidh acmhainneacht teasa leictrithe iontu.

Ár Straitéis

Tá Plean Gnímh an Rialtais don Aeráid mar chreat don Straitéis atá againn i Líonraí BSL (ESB Networks) go dtí 2030. Tá an straitéis á spreagadh ag an ról lárnach atá ag ESB Networks san aistriú i dtreo leictreachas glan a úsáid go mbeidh saol seasmhach inacmhainne ísealcharbóin againn. Is mór an cuidiú a bheidh i Líonra Dáileacháin a bheidh Réidh don Neodracht Carbóin faoi 2040 san aistriú i dtreo sochaí Neodrach ó thaobh Fuinnimh de faoi 2050 ar a dhéanaí.

Doiciméad Straitéise ‘Líonraí i dTreo na Neodrachta’

Beartas Comhshaoil ESB Networks

Caitheann ESB Networks dúthracht le haire a thabhairt don chomhshaol go réamhghníomhach agus lenár ngníomhaíochtaí a dhéanamh ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de.

Tá Ráiteas Beartais maidir leis an gComhshaol curtha i dtoll a chéile againn ina dtugtar mionchuntas ar a thiomanta atáimid don chomhshaol.

 

Ráiteas Beartais ESB Networks maidir leis an gComhshaol

Cairt Eangaí Inbhuanaithe DSOnna na hEorpa

Ghlac ESB Networks le Cairt Eangaí Inbhuanaithe Oibreoirí Córais Dáileacháin na hEorpa. Leis an gCairt Eangaí Inbhuanaithe, tá gealltanas tugtha ag E.DSO agus ag na balleagraíochtaí go bhfuil siad tiomanta don Inbhuanaitheacht, ní hamháin maidir le saincheisteanna aeráide agus comhshaoil, ach maidir le saincheisteanna sóisialta agus rialtais freisin, san am i láthair agus san am atá le teacht.

Cairt Eangaí Inbhuanaithe DSOnna na hEorpa

Léitheoireacht bhreise

Déan teagmháil linn