Bithéagsúlacht

Bithéagsúlacht sa timpeallacht áitiúil

 

Is eol do ESB Networks cé chomh tábhacht is atá an bhithéagsúlacht i dtírdhreach na hÉireann agus, chuige sin, cé chomh tábhachtach is atá sé go mbainistítear a chuid gníomhaíochtaí ar bhealach inbhuanaithe maidir leis an mbithéagsúlacht. Tá sé ar an eolas freisin gur gá tionchair fhéideartha ar bhithéagsúlacht a shainaithint d’fhonn na tionchair sin a sheachaint nó a mhaolú, agus nuair is indéanta, oibriú le cur le bithéagsúlacht. Áirítear sa Straitéis um Líonraí i dTreo na Neodrachta cuspóirí sonracha maidir leis an dúlra - cinnteoimid go mbeidh glanghnóthachan bithéagsúlachta againn ónár n-oibríochtaí faoi 2025. Cuirfimid plean cuimsitheach bithéagsúlachta maidir lenár n-oibríochtaí i dtoll a chéile faoi dheireadh 2023 le hé sin a chur chun cinn. Beidh sé i gceist againn freisin gnóthachan bithéagsúlachta 10% a bhaint amach mar thoradh ar mhórthionscadail ar leith ar ár gclár oibre.

Táimid freagrach as tógáil, cothabháil agus oibriú sócmhainní éagsúla atá gar do láithreáin éiceolaíocha faoi chosaint, lena n-áirítear iad siúd atá ainmnithe faoi reachtaíocht an Aontais Eorpaigh, eadhon Limistéir Chaomhantais Speisialta (SAC) agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA), chomh maith leo siúd atá ainmnithe faoin reachtaíocht náisiúnta, eadhon Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHA). Meastar tionchair fhéideartha ar bhithéagsúlacht nuair a bhítear ag obair i ngar do láithreáin faoi chosaint, chomh maith le gnéithe neamhainmnithe eile a bhfuil leas éiceolaíoch ag baint leo. Nuair is cuí, cuirtear treoracha agus modhanna sonracha oibre i bhfeidhm chun a chinntiú go dtugtar cosaint don bhithéagsúlachta i rith aon oibreacha den sórt sin agus ina ndiaidh.

Bíonn ár bhfoireann ag plé go rialta le saincheisteanna éagsúla a bhaineann le bithéagsúlacht, lena n-áirítear Scagadh le haghaidh Measúnú Cuí, bithshlándáil, agus cur i bhfeidhm beart maolaithe, rud a dhéanann siad le tacaíocht ó fhoireann éiceolaíochta ESB. 

Gheall ESB Networks le déanaí go dtabharfadh sé faoi athbhreithniú ar bhithéagsúlacht ag rogha suíomhanna dá chuid. Déanfaidh an t-athbhreithniú sin méid na Bithéagsúlachta ag na suíomhanna sin a shainaithint agus a chainníochtú, mar aon le moltaí spriocdhírithe a bhaineann go sonrach leis an suíomh a fhorbairt maidir le gnóthachan Bithéagsúlachta nuair is indéanta, lena n-áirítear forbairt agus rolladh amach gníomhartha chun tacú lenár rannchuidiú le Plean Pailneoirí Uile-Éireann nuair a oireann sé sin do riachtanais sábháilteachta, oibríochtaí gnó agus bainistíocht réadmhaoine. 

Is aidhm linn feasacht ar an mbithéagsúlacht a chur chun cinn i measc ár bhfoirne agus ár gcuid conraitheoirí agus soláthraithe, agus tá sé mar aidhm againn freisin go mbeadh na luachanna sin mar bhonn faoi na cinntí a dhéanaimid. Chuige sin, cuirimid an oiliúint agus an tacaíocht is gá ar fáil dár bhfoireann maidir le saincheisteanna bithéagsúlachta a bhaineann lenár ngníomhaíochtaí gnó, agus tabharfaimid gach tacaíocht dóibh teacht ar réitigh ar na saincheisteanna sin.

Déanfaidh ESB Networks rannpháirtíocht réamhghníomhach a chothú lenár gcuid comhghleacaithe i bhfóntais eile agus le páirtithe leasmhara ábhartha d’fhonn sainaithint a dhéanamh ar bhealaí a bhféadfaimis cur le chéile le gníomhú ar son na bithéagsúlachta ar scálaí éagsúla ar fud oileán na hÉireann.  Tabharfaimid spreagadh agus tacaíocht freisin do na pobail a n-oibrímid iontu chun oibriú as lámha a chéile le ESB Networks d’fhonn aird a tharraingt ar shaincheisteanna nó ar dheiseanna bithéagsúlachta, agus cur le gníomhartha freagartha nuair is féidir.

Léitheoireacht bhreise

Déan teagmháil linn