Straitéis ESB Networks

Straitéis ‘Líonraí i dTreo na Neodrachta’ 

Leagtar amach inár Straitéis ‘Líonraí i dTreo na Neodrachta’ an ról atá ag ESB Networks i bPlean Gníomhaithe an Rialtais ar son na hAeráide, 2023 agus tacaíonn sí leis an sprioc go ndéanfaí an córas leictreachais a dhícharbónú faoi 2040. Tá sí bunaithe ar an ról atá againn sa ghréasán dáileacháin leictreachais a athrú ó bhonn, rud a chuirfidh ar chumas custaiméirí an fuinneamh a úsáideann siad a dhícharbónú; agus ar an ról atá againn mar Úinéir na Sócmhainní Tarchuir sa chlár uaillmhianach tarchurtha leictreachais a sholáthar. 

Léigh faoin Straitéis ‘Líonraí i dTreo na Neodrachta’ 

Físeán faoi Straitéis ‘Líonraí i dTreo na Neodrachta’ 

Trí chuspóir straitéiseacha, a bheidh i gcroílár chur chun feidhme na straitéise

Conairí Acmhainne an Líonra Dáileacháin Leictreachais - Tuarascáil Chomhairliúcháin 

Cliceáil anseo le breathnú ar: 

Electricity Distribution Network Capacity Pathways - Consultation Report | Download PDF 20 KB

Líonra leictreachais á sholáthar i dtreo saol glan leictreach in Éirinn

 

Electricity Distribution Network Capacity Pathways - Consultation Report 

Click here to view the Electricity Distribution Network Capacity Pathways - Consultation Report | Download PDF 20 KB 

Delivering the electricity network for Ireland's Clean Electric Future

Líonraí i dTreo na Neodrachta 

Tar linn ar an aistear leis an líonra leictreachais a chur ar fáil don saol glan leictreach atá i ndán d’Éirinn. Roinn do chuid smaointe linn, ceistigh ár gcur chuige agus coinnigh ort ag éileamh na gcaighdeán is airde. Ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil faoi na bealaí a bhféadfadh ESB Networks an neodracht a bhaint amach. 

Cuir do thuairimí agus d’aiseolas chuig ESBNetworksStrategy@esb.ie 

    Déan teagmháil linn