Maidir le ESB Networks

Faisnéis faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

Fochuideachta imfhálaithe de chuid Ghrúpa BSL is ea ESB Networks CGA. Is é an tOibreoir Córais Dáileacháin (DSO) ceadúnaithe d’Éirinn é. Is í an fhoireann in aonad gnó ESB Networks a chomhlíonann feidhmeanna ESB Networks CGA mar an tOibreoir Córais Dáileacháin, de bhreis ar fheidhmeanna BSL mar an tÚinéir Sócmhainne Tarchurtha (TAO) agus mar an tÚinéir Sócmhainne Dáileacháin (DAO) d’Éirinn (faoi bhainistíocht ESB Networks CGA).  Níl feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 maidir le ESB Networks CGA ach ina cháil mar an tOibreoir Córais Dáileacháin (DSO) amháin.

Tábla 1 - Infheidhmeacht an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014

Úinéir Sócmhainní TarchurthaÚinéir Sócmhainne DáileacháinOibreoir an Chórais Dáileacháin
    

Ceadúnas

Ceadúnas TAO

Ceadúnas um Shocmhainn Dáileacháin

Ceadúnas DSO

Ceadúnas Bronnta ar

BSL

BSL

ESB Networks CGA

Faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise

Níl

Níl

Tábla 2 - Faisnéis faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

SonraíFaisnéis atá ar fáil
  

Bunú ESB Networks DAC.

Bord ESB Networks DAC

Leabhar Reachtanna na hÉireann IR 280/2008

Ceadúnas Oibreora Córais Dáileacháin (DSO) (PDF | 1 MB).

Róil, freagrachtaí agus feidhmeanna Oibreoir an Chórais Dáileacháin

Maidir le ESB Networks DAC

Ceadúnas Oibreora Córais Dáileacháin (DSO) (PDF | 1 MB).

Socruithe Rialachais agus Bainistíochta

Sonraí ESB Networks DAC. Is féidir an Bord agus an Bhainistíocht a fháil anseo:


Bord ESB Networks DAC

Tá liosta d’aighneachtaí ESB Networks DAC chuig an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar fáil anseo.

Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha

ESB Networks 2027 (PDF | 3MB)


Tuarascáil Bhliantúil

Ní chuireann ESB Networks DAC Tuarascáil Bhliantúil ar fáil. Bíonn faisnéis faoi fheidhmiú bliantúil ESB Networks DAC le fáil i dTuarascáil Bhliantúil Ghrúpa BSL agus tá sé ar fáil anseo.

Tuarascáil Bhliantúil Ghrúpa BSL

Struchtúir na hEagraíochta agus Struchtúir Pá/Grádú
Tá forléargas ar struchtúr ESB Networks ar fáil anseo:
Tá caibidlíocht ar siúl ag an ESB Networks DAC agus a chuid ceardchumainn faoi ghráid pá faoi láthair.
Ionaid agus sonraí teagmhála
Naisc chuig gníomhaireachtaí/comhlachtaí eile faoi raon feidhme na heagraíochta maidir le SFTá ESB Networks DAC ina cáil mar Oibreoir ceadúnaithe an Chórais Dáileacháin, á rialú ag an  gCoimisiúin um Rialáil Fóntais.
Sonraí faoi Chomhaontuithe Seirbhíse
Tá cur síos sna Comhaontuithe Seirbhíse seo a leanas ar na comhaontaithe a bheidh á n-oibriú ag Oibreoir an Chórais Dáileacháin i gcomhlíonadh a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Chlárúcháin Mhéadar, Bailitheoir Sonraí agus Oibreoir Méadar.


Is féidir doiciméid a bhaineann le Dearadh Reatha an Mhargaidh Miondíola, chomh maith le Seirbhís Deartha Margaidh Miondíola ESB Networks (RMDS), a fháil ar láithreán gréasáin RMDS.

Is féidir teacht ar fhaisnéis faoi Oibreoir an Chórais Clárúcháin Méadar (MRSO), atá freagrach as an bpróiseas um Athrú Soláthraí agus as próiseáil/comhiomlánú na sonraí méadair a bhíonn ag teastáil le tacú le Trádáil agus Socrú sa mhargadh iomaíoch leictreachais, ar láithreán gréasáin an MRSO.
Cairteacha CustaiméiríCairt Custaiméirí ESB Networks (PDF | 1MB)
Cóid Chleachtais nó Treoirlínte
Sonraí um Éileamh Ualaigh

Sonraí Léamh Ualaigh Speisialta

Sonraí Léamh Ualaigh Speisialta do 2016-2017 lena dtugtar faisnéis éilimh maidir le claochladáin agus friothálacha fostáisiúin 110kV agus 38kV. Rinneadh na taifid seo a fholú ag baint ainmneacha, MPRN, MIC, aicme billeála agus MEC custaiméirí.

Léamh Ualaigh Speisialta 2016-17 |418KB

Príomhroinn SLR |1MB

Fothú Neamhghnách Nuashonraithe |32KB

Stáisiúin Easpórtála Chustaiméirí HV |44KB

Stáisiúin Éileamh Chustaiméirí HV |46KB

Gineadóirí Meánvoltais agus Ísealvoltais < 25kVA |81KB

Siar chuig an Scéim Foilseachán

Naisc Bhainteacha

Déan teagmháil linn