Loga Nochta SF (Saoráil Faisnéise)

Iarratais um Shaoráil Faisnéise a fuair Oifig SF ESB Networks CGA, 2020 agus 2021

Tábla 1 - Loga Nochtuithe SF

 

Dáta a FhálaCatagóir an IarrthóraCur Síos ar an IarratasStádasDáta an ChinnidhUimhir aitheantais

27/09/2022

Cliant

1. Ó 2000 i leith cé mhéad teachtaireachtaí a fuair sibh ó chustaiméirí a raibh imní orthu go raibh earráidí CLOIG AMA ar an méadar leictreachais a soláthraíodh dóibh
2. An ndearnadh athbhreithniú inmheánach ar chloig ama mhéadair lochtacha nó earráideacha a soláthraíodh do chustaiméirí ó 2000 i leith, agus an féidir leat den athbhreithniú sin a chur ar fáil?
3. Maidir le custaiméirí ar gearradh táillí ró‑ard orthu, céard é an nós imeachta le dul i ngleic leis sin?
4. I gcásanna inar gearradh táillí ró‑ard ar chustaiméirí, cén nós imeachta a leantar?
5. I gcás gur suiteáladh trealamh míchruinn, ar tugadh fógra do gach custaiméir a bhí thíos leis?
6.  An féidir leat breac‑chuntas a thabhairt ar an gcaoi ar tharla sé gur suiteáladh cloig ama lochtacha? i.e. cé air a bhfuil an locht as na cloig ama mhíchruinne?

Ceadaithe go Páirteach

25/10/2022

FOI10393

14/09/2022

Cliant

Gach comhfhreagras ríomhphoist idir ESB agus an Roinn Fuinnimh idir an 1 Márta 2022 agus an 14 Meán Fómhair 2022.

Diúltaithe 

25/10/2022

FOI10390

09/09/2022

Iriseoir

1. An dtugann ESB lascaine nó fóirdheontas d’fhostaithe ar a mbillí gáis agus/nó leictreachais?

2. Má thugann, cé mhéad fostaithe atá ina dteideal?

3. Cén chaoi a ríomhtar an lascaine? Is é sin le rá, an méid seasta é in aghaidh an fhostaí agus, más ea, céard é an méid seasta sin?  Nó an céatadán den bhille iomlán é?  Nó an úsáidtear modh éigin eile?

4.   Cé mhéad a chosain an lascaine ar an gcuideachta sa bhliain airgeadais iomlán dheireanach?  An dtiocfaidh méadú ar chostas na lascaine don chuideachta mar a thiocfaidh méadú ar phraghsanna fuinnimh?

Diúltaithe

12/09/2022

FOI10387

08/09/2022

Cliant

1. Rochtain faoin Acht 2014 ar shonraí soláthraithe léarscáileanna ceantair do Bhaile Shligigh a úsáidtear ar láithreán gréasáin ESB Networks. Táthar ag lorg freisin dháta na léarscáile de Shligeach atá in úsáid faoi láthair ar an láithreán gréasáin, chomh maith le dáta an athbhreithnithe is déanaí.

2. Rochtain faoi Acht 2014 ar aon tuairisc chorparáideach, inmheánach nó seachtrach, maidir le cén chaoi/fáth a bhfuil Ardán Martin Savage eisiata ó na léarscáileanna dá leithéid. Cathain a cuireadh tús leis an eisiamh sin?

Ceadaithe

28/10/2022

FOI10386

29/08/2022

Iriseoir 

Taifid a thaispeánann líon na ndínasc leictreachais a rinne ESB Networks faoi threoir soláthraithe de bharr neamhíoc féich, ón 1 Eanáir 2019 go dtí seo, agus iad miondealaithe de réir:

i. de réir míosa, más féidir – Eanáir 2019, Feabhra 2019, Márta 2019 – agus murar féidir, de réir ráithe. Bídís miondealaithe de réir líon na nasc cónaithe agus neamhchónaithe in aghaidh na míosa chomh maith

iii. agus ba mhaith liom go mbeadh na figiúirí miondealaithe de réir an lín taobh istigh de Chontae Bhaile Átha Cliath agus taobh amuigh de Chontae Bhaile Átha Cliath chomh maith

Ceadaithe go Páirteach

23/09/2022

FOI10384

28/07/2022

Gnóthas/Grúpa Sainleasa

Eolas maidir le dáta nasctha/mionsonraí ar na céimeanna/aonaid aonair agus suiteáil méadar i bhforbairt fraoch Drynham, Fiodh Troim, Cionn Sáile, Co. Bhaile Átha Cliath.

Ceadaithe

19/08/2022

FOI10383

27/07/2022

Cliant

Cóip de mhiontuairiscí an bhoird don tréimhse sé mhí is déanaí atá ar fáil.

Ceadaithe go Páirteach

24/08/2022

FOI10382

27/07/2022

Cliant

Gach taifead agus comhfhreagras maidir le tuile, cosaint ó thuile agus doirteadh séarachais ar Dhumhach Thrá le hOifig na nOibreacha Poiblí, Uisce Éireann agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Gach comhfhreagras leis na páirtithe thuas maidir leis an raon rothar atá beartaithe ar Bhóthar an Chladaigh agus Bóthar na Trá, Dumhach Thrá.

Ceadaithe go Páirteach

 

16/08/2022

FOI10381

25/07/2022

Iriseoir

Cóipeanna de gach tuairisc ráithiúil tuillimh/brabúis/airgeadais a tiomsaíodh do ESB Networks go dtí seo i mbliana.

Diúltaithe

12/08/2022

FOI10380

19/07/2022

Cliant

Rochtain a iarraidh ar na doiciméid seo a leanas idir na blianta 1996 agus 2000:
1. An taifead iomlán ar an mbuaicshruth uasta bliantúil a taifeadadh ag na stáisiúin tomhais seo a leanas a bhí á n‑oibriú ag ESB:

a. An Laoi ag Ard na Laoi Uachtarach;
b. An Laoi ag Ard na Laoi Íoctarach;
c. An tSeabharthanach ag Droichead Healy.

2. Rialacháin agus Treoirlínte maidir le Rialú na Laoi.

3. Táblaí a thaispeánann an gaol idir leibhéal an uisce agus an toirt stóráilte maidir le Taiscumair Inis Cara agus Charraig an Droichid

Diúltaithe 

27/07/2022

FOI10378

08/07/2022

Cliant

Ar an 8/10/2021 fuair mé ríomhphost uait mar fhreagra ar iarratas SF maidir le gearrthacha i mo cheantar ‑ SF 10341.    Is mian liom anois an fhaisnéis chéanna a iarraidh go dtí an 8/7/2022 agus an dáta sin san áireamh. I gcás beagnach gach gearradh inár gceantar bíonn na 106 custaiméir céanna thíos leis ach níl an figiúr sin le feiceáil in aon áit ar an liosta a fuair mé.

Ceadaithe

03/08/2022

FOI10376

06/07/2022

Cliant

Rochtain ar aon mheastóireachtaí seachtracha ar bhord ESB ó 2018 i leith.

Diúltaithe

15/07/2022

FOI10375

13/06/2022Gnóthas/Grúpa Sainleasa

Maidir le gach ceamara TCI a cheannaigh sibh ó 2017 go dtí an lá atá inniu ann, tabhair:

ainm na gcuideachtaí agus na dtáirgí go léir, lena n-áirítear na huimhreacha múnla. Na conarthaí le gach cuideachta. An costas in aghaidh an aonaid agus na costais iomlána, chomh maith le fad ama na gconarthaí agus/nó na gceadúnas.

2. Tabhair taifid ina luaitear cumas na gceamaraí TCI (mar aon lena n-aonaid stórála agus phróiseála, cibé acu go logánta, ar fhreastalaí nó sa néa.), amhail aitheantas aghaidhe, scanadh teochta/teirmeach, anailís iompair, brath réada nó brath déimeagrafach (i.e. aois, inscne, éadaí srl).

3. Tabhair freisin na doiciméid agus an chumarsáid ar fad a bhain leis an bpróiseas tairisceana le haghaidh gach ceamara TCI a fuarthas idir 2017 agus an lá atá inniu ann.

Diúltaithe30/06/2022FOI10374
31/05/2022CliantGach doiciméad ina bhfuil fianaise go raibh an cábla snáthoptaice a leagadh ina chuid den scéim bhunaidh a bhain leis an 2 líne 110Kv ó Ármhach go dtí an tSeanchoill in 2012. Aon doiciméid ina mbunaítear mar fhíric cibé acu a bhí nó nach raibh an cábla snáthoptaice breise san áireamh sa tionscadal tosaigh in 2012 nó, i gcás gur críochnaíodh an líne in 2012, cibé acu a bhí nó nach raibh an cábla snáthoptaice a cuireadh leis ina dhiaidh sin ina athrú ar an líne.Diúltaithe23/06/2022FOI10371
30/05/2022Gnóthas/Grúpa Sainleasa

1. Taifid ina ndéantar cur síos ar na roghanna bealaigh a cuireadh sa mheá le haghaidh na líne lastuas 38kV atá beartaithe idir an tOileán Mór agus Cnoc an Mhuilinn.

2. Taifid ina ndéantar cur síos ar na roghanna bealaigh a cuireadh sa mheá le haghaidh na líne 38kV faoi thalamh atá beartaithe idir an tOileán Mór agus Cnoc an Mhuilinn.

3. Taifid ar an gcinneadh gan dul ar aghaidh leis na roghanna bealaigh a ndéantar cur síos orthu ag 1 agus 2 thuas.

4. Taifid, i bhfoirm léarscáile/líníochta nó foirm eile, a thaispeánann an bealach is fearr/roghnaithe le haghaidh na líne 38kV atá beartaithe idir an tOileán Mór agus Cnoc an Mhuilinn.

5. Taifid ina ndéantar cur síos ar na critéir a úsáideadh le gach ceann de na roghanna bealaigh a mheas, agus aon mheasúnú den sórt sin, a cuireadh sa mheá le haghaidh na líne faoi thalamh 38kV atá beartaithe idir an tOileán Mór agus Cnoc an Mhuilinn.

Diúltaithe22/06/2022FOI10370
20/05/2022IriseoirCóip de na tuarascálacha anailíse eolaíochta agus anailíse innealtóireachta struchtúr go léir a rinneadh thar ceann BSL maidir le simléir an Phoill Bhig agus a ndúshraith, dar dáta idir an 1 Samhain 2021 agus an 20 Bealtaine 2022.Diúltaithe01/06/2022FOI10369
08/04/2022CliantSonraí staitistiúla maidir le ceannach feithiclí leictreacha in Éirinn idir Eanáir 2021 agus Márta 2022.Diúltaithe19/04/2022FOI10365
29/03/2022CliantRochtain ar léarscáil mhionsonraithe de Chóras Dáileacháin BSL i gContae na GaillimheDiúltaithe08/03/2022FOI10363
16/03/2022Gnóthas/Grúpa SainleasaLiosta iomlán uileghabhálach na ngearrthacha cumhachta agus na gcúiseanna leo i gceantar Choill an Aird in 2021 agus 2022.Ceadaithe31/02/2021FOI10362
21/02/2022CliantNa sonraí agus an comhfhreagras uile a bhaineann leis an láithreán ag an bhfostáisiún de chuid BSL ag Garrán an Bháin Ghlais, nó ina luaitear é, léarscáileanna, nótaí cuairte láithreáin, r-phoist maidir le díol an láithreáin, comhairle nó tuairimí a lorg an forbróir nó idir rannáin in BSL nó in ESB Networks maidir leis an iarratas bunaidh pleanála nó iarratais dá éis, agus an fhorbairt ar bun ag an láithreán san áireamh, doiciméid maidir le haon mheasúnuithe a rinne BSL ar na pleananna le haghaidh na ceardlainne caithimh aimsire nó ar aon athruithe eile a rinneadh faoin gcead pleanála bunaidh a deonaíodh, iarratais ón bhforbróir le haghaidh cruinnithe ag an láithreán, nótaí achoimre dá éis sin faoi aon chruinnithe a d’fhéadfadh a bheith reáchtáilte tar éis na gcruinnithe ar an láithreán, comhfhreagras, más ann dó, leis an bhforbróir nó le tríú páirtithe i ndáil le péinteáil an fhostáisiúin nó oiriúnacht an láithreáin ó thaobh forbartha de, agus aon chomhfhreagras ginearálta ina ndéantar tagairt don suíomh seo, m.sh. an rannóg dlí, innealtóirí, slándáil, srl. idir an 1 Feabhra 2020 agus an 21 Feabhra 2022.Ceadaithe go Páirteach08/03/2022FOI10361
16/02/2022IriseoirTaifead de mhiontuairiscí na gcruinnithe den Ghrúpa Anailísíochta Tithíochta (ar bhunaigh an Roinn Tithíochta in 2017 é) ar fhreastail baill foirne de chuid BSL orthu maidir le sonraí ESB Networks a úsáid le tithe is dócha atá folamh/tréigthe a aithint. Ba cheart go mbeadh san áireamh sa mhéid sin chomh maith taifead ar na doiciméid a scaipeadh ag na cruinnithe sin, dar dáta idir an 1 Bealtaine 2017 agus dáta an iarratais seo.Diúltaithe10/03/2022FO10360
16/02/2022Cliant

Líon na ngearrthacha cumhachta ar an líne idir Ciarraí, Trá Lí agus Inse.

Ba mhaith liom na sonraí go léir atá ar taifead.

Ba mhaith liom líon na ngearrthacha cumhachta a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta.

Ceadaithe go Páirteach10/03/2022FOI10359
31/01/2022Cliant

1. Líon na bhfeithiclí agus na leantóirí ar le ESB Networks iad sna blianta 2019, 2020 agus 2021.

2. Líon na bhfeithiclí a bhí ar léas ag ESB Networks sna blianta 2019, 2020 agus 2021.

3. Costas cothabhála feithiclí sna blianta 2019, 2020 agus 2021.

4. Costas cothabhála leantóirí sna blianta 2019, 2020 agus 2021.
Diúltaithe21/02/2022FOI10358
20/01/2022CliantPleananna agus toisí Dhamba Inis Cara, Contae Chorcaí.Diúltaithe31/01/2022FOI10357
12/01/2022CliantGach taifead ar ghearrthacha cumhachta idir an 15 Meitheamh 2017 agus an 15 Nollaig 2021 a chuir isteach ar Pháirc Ghnó na Páirce Móire Thiar, Bóthar Dáileacháin an Iarthair, Cnoc na Cathrach, Gaillimh.Ceadaithe27/01/2021FOI10356
15/12/2021Gnóthas/Grúpa SainleasaGach taifead, comhfhreagras agus tuairisc, mar aon le miontuairiscí gach cruinnithe a tionóladh, maidir leis an scéim le híocaíocht €100 a dhéanamh le gach cuntas tí leictreachais.Ceadaithe go Páirteach14/01/2022FOI10353
12/12/2021Gnóthas/Grúpa Sainleasa

Gach cumarsáid agus doiciméad, cibé i scríbhinn nó tríd an ríomhphost, idir ESB Networks agus aon ghníomhaire/fhostaí de chuid Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas idir an 01/01/2019 agus an 12/12/2021 maidir leis an bhFostáisiún 10kv ag Páirc na bPiarsach, Baile Baodáin, Baile Átha Cliath agus an spás glas lasuaidh den fhostáisiún.

Agus gach cumarsáid agus doiciméad, cibé i scríbhinn nó tríd an ríomhphost, idir ESB Networks agus aon ghníomhaire/fhostaí de chuid Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas idir an 01/01/2019 agus an 12/12/2021 maidir leis an bhFostáisiún 10kv ag Páirc na bPiarsach, Baile Baodáin, Baile Átha Cliath agus an fhorbairt atá beartaithe ag an gComhairle ar an spás glas lastuaidh den fhostáisiún le haghaidh tithíocht aoisbháúil nó aon sórt forbartha eile.

Agus gach doiciméad nó cumarsáid, cibé i scríbhinn nó tríd an ríomhphost, idir ESB Networks agus aon ghníomhaire/fhostaí de chuid Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas idir an 01/01/2019 agus an 12/12/2021 maidir leis an bhFostáisiún 10kv ag Páirc na bPiarsach, Baile Baodáin, Baile Átha Cliath a fhorbairt tuilleadh ar an spás glas lastuaidh den fhostáisiún.

Diúltaithe07/01/2022FOI10352
09/12/2021Iriseoir

Eolas maidir le goid sreangaithe agus míreanna eile ó ESB Networks.

Líon na dteagmhas amhrasta gadaíochta inar goideadh sreangú agus infreastruchtúr eile ó ESB Networks in 2021 agus i ngach ceann de na cúig bliana roimhe sin. Chomh fada agus is féidir, tabhair sonraí maidir le gach teagmhas, lena n-áirítear luach an ábhair a goideadh

Ceadaithe go Páirteach07/01/2022FOI10351
24/11/2021CliantGach taifead a bhaineann leis an gcothabháil/iniúchadh sábháilteachta poiblí is déanaí a rinneadh i gceantar Neidín in 2020?Ceadaithe go Páirteach14/12/2021FOI10348
11/11/2021CliantCóip de na sonraí iarratais, lena n-áirítear aon uiríll a rinneadh, maidir le hathrú ar sholáthar/soláthar nua le haghaidh áitribh. Sonraí faoi gach cumarsáid idir ESB Networks agus úinéir an áitribh/an cliant de chuid BSL maidir leis na hathruithe seirbhíse sin agus na riachtanais ina leith sin.Ceadaithe go Páirteach25/11/2021FOI10346
09/11/2021Cliant

Trasnaíocht nó aschur i Neidín ón 1 Eanáir 2021 agus gach taifead ar aon ghearán den sórt sin.

Gach taifead idir ESB Networks agus aon tríú páirtí maidir le haon ghearáin den sórt sin ón 1 Eanáir 2021, go háirithe aon chumarsáid le Comhairle Contae Chiarraí, FSS, Ospidéal Neidín nó gníomhaireachtaí nó comhlachtaí eile.

Gach taifead a bhaineann le haon iniúchadh nó monatóireacht ar thorann, creathadh agus trasnaíocht nó aschur leictreach nó leictreamhaighnéadach i Neidín ón 1 Eanáir 2021.

Gach gearán, gach iarratas chothabhála agus gach taifead eile a bhaineann le boscaí claochladáin agus trealamh leictreach eile de chuid BSL i Neidín ón 1 Eanáir 2021.
Diúltaithe24/11/2021FOI10345

11/10/2021

CliantLíon na gcustaiméirí ar a bhfreastalaíonn BSL in aghaidh an chlaochladáin ísealvoltaisTarraingthe siar19/10/2021FOI10343
29/09/2021CliantGach gearradh cumhachta i gceantar Thír Mhocháin i gCill Choca, Co. Chill Dara le 5 bliana anuas, lena n-áirítear fad ama gach gearrtha cumhachta agus líon na gcustaiméirí a bhí thíos le gach ceann acu.Ceadaithe go Páirteach08/10/2021FOI110341
15/09/2021Cliant

Sonraí faoin iarratas a rinne Comhairle Contae Chill Mhantáin ar ESB Networks le cumhacht a sholáthar do mhioncholún agus do bhoth ag an gCollchoill, Baile an Chinnéidigh, na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin. Tá an both agus an mioncholún seo ina gcuid de scéim soláthair uisce Chill Mhantáin ó Fheartraí go dtí an Corrán Rua. (Conradh 8A). Na coinníollacha atá i bhfeidhm idir BSL agus Comhairle Contae Chill Mhantáin i leith cumhacht a sholáthar don bhoth agus don mhioncholún.

Maidir le: Aeróg theileachumarsáide in aice leis an mboth – an aeróg theileachumarsáide de chuid BSL í nó an le soláthraí teileachumarsáide eile í?

Cuireadh na hoibreacha seo i gcrích in 2014.

Ceadaithe go Páirteach13/10/2021FOI10338
10/09/2021CliantSonraí faoin iarratas a rinne Comhairle Contae Chill Mhantáin ar ESB Networks le cumhacht a sholáthar do mhioncholún ag an gCollchoill, Baile an Chinnéidigh, na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin. Bhí an both seo ina chuid de scéim soláthair uisce Chill Mhantáin ó Fheartraí go dtí an Corrán Rua. Bhí ar BSL cumhacht a sholáthar don bhoth agus críochnaíodh na hoibreacha in 2013-2014.Tarraingthe siar15/09/21

FOI10336

 


02/09/2021Iriseoir

Cé mhéad pointe luchtaithe atá suite ar fud Thuaisceart Éireann, le miondealú ar gach limistéar comhairle? Mura féidir é a bheith miondealaithe de réir limistéar comhairle, bheadh líon na bpointí in aghaidh an chontae go hiontach.

Cé mhéad de na pointí luchtaithe atá lochtach faoi láthair?

Cé mhéad tuairisc ar lochtanna atá faighte agaibh i mbliana? Bheadh figiúr comparáideach le haghaidh gach bliana le roinnt blianta anuas ina chuidiú chomh maith.

Aon tuairiscí faoi loitiméireacht ar phointí luchtaithe i dTuaisceart Éireann?

Cé mhéid a chosnaíonn sé pointe luchtaithe a shuiteáil?

Cé mhéad pointe a mheastar a bheidh ar fud Thuaisceart Éireann faoi dheireadh na bliana?

Diúltaithe13/09/2021FOI103333
02/09/2021CliantCé mhéad méadar atá suiteáilte sa cheantar thart orm, lena n-áirítear Bóthar Dhraighneáin, Cúirt Dhraighneáin agus Coill an tSionnaigh. Cén buntáiste a bhain mise as an athrú seo agus cathain a bheidh fáil agam ar an bhfaisnéis úsáide a chabhróidh liom mo thomhaltas a rialú.Ceadaithe go Páirteach10/09/2021FOI10331
11/08/2021Cliant

1) An méid iomlán a chaith ESB Networks ar chomhairle dlí sheachtrach sna blianta 2019, 2020 agus go dtí seo in 2021 i bhfoirm tháblach

2) An méid iomlán a d’íoc ESB Networks le gach comhlacht dlí seachtrach as obair a rinneadh thar a cheann sna blianta 2019, 2020 agus go dtí seo in 2021 i bhfoirm tháblach

Diúltaithe07/09/2021FOI10329
04/08/2021CliantBa mhaith liom eolas a iarraidh maidir leis an bplé a tharla idir Lidl Ireland agus BSL maidir le saincheisteanna acmhainne a bhain le soláthar pointí luchtaithe d’fheithiclí leictreacha ag siopa Lidl ar Bhóthar Chnocán San Aignéas i bPáirc na hEaglaise Cathair Chorcaí ón 1 Feabhra 2015 go dtí seo. An fhaisnéis atá á hiarraidh agam, baineann sí leis an gcúis nach bhfuil na luchtairí sin ann inniu agus an focal ó Lidl gur fadhb acmhainne soláthair cumhachta ba chúis leis sin.Diúltaithe09/09/2021FOI10328
29/07/2021IriseoirTaifid/doiciméid ina léirítear costais slándála agus cíosa an ghineadóra ag Cúil Chomhair, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí ó 2012 i leith. Tá an suíomh in aice le Taiscumar Charraig an Droichid, óna soláthraítear uisce óil do thart ar 95,000 duine agus do Scéim Hidrileictreach BSL níos faide síos an abhainn ag Inis Cara.Diúltaithe10/08/2021FOI10327
06/07/2021IriseoirMiontuairiscí cruinnithe, cláir oibre agus sceidil le haghaidh cruinnithe amach anseo a bhaineann le Scéim Pinsin le Ranníocaíocht Shainithe Bhord Soláthair an Leictreachais - An Coiste Airgeadais agus InfheistíochtaDiúltaithe03/08/2021FOI10326
26/07/2021IriseoirComhfhreagras chuig agus ó POF BSL maidir le scartáil Stáisiún Cumhachta Uíbh Fhailí Thiar agus/nó úsáidí malartacha a bhaineann leis an tionchar a bheadh aige nó a d’fhéadfadh a bheith aige ar cheadúnas oibreora córais dáileacháin BSL.Diúltaithe09/08/2021FOI10325
20/07/2021CliantAon fhaisnéis a d’fhéadfá a thabhairt maidir le líon agus méid na ngearrthacha cumhachta i bPoblacht na hÉireann le cúig bliana anuas. Is é sin idir Meitheamh 2016 agus Meitheamh 2021.Ceadaithe10/08/2021FOI10324
14/07/2021IriseoirComhfhreagras le 12 mhí anuas chuig agus ó POF BSL maidir le Stáisiún Cumhachta Uíbh Fhailí Thiar, ar a dtugtar Stáisiún Cumhachta Dhroichead na Sionainne chomh maith, maidir lena scartáil agus/nó le húsáidí malartacha le haghaidh an láithreáin.Diúltaithe19/07/2021FOI10323
05/07/2021Cliant

Beartas agus nósanna imeachta ESB Networks maidir le maoin phríobháideach úinéara talún eile a nascadh.

An bhfuil beartas, i bhfoirm chlóite, ag ESB Networks le haghaidh cásanna ina gcuireann úinéir talún amháin i gcoinne an chirt atá ag duine aonair eile nasc a bhunú leis an líonra leictreachais thar thalamh an úinéara talún sin, agus an féidir cóip den bheartas sin a fháil? (Ba leor cóip den alt/de na hailt iomchuí agus den leathanach teidil).

Ceadaithe23/07/2021FOI10322
25/06/2021Gnóthas/Grúpa SainleasaMiondealú de réir ceantair agus dúiche ar na tobhaigh PSO ó tugadh isteach iad. Más ann do liosta ina dtugtar na ceantair dáileacháin – úsáideadh aitheantóir uimhriúil trí dhigit a bhí bunaithe ar na ceantair dáileacháin 10kV.Diúltaithe21/07/2021FOI10320
15/06/2021Cliant

Gach bliain ó 2010 go 2021, agus an dá bhliain sin san áireamh freisin:

1) Líon na méadar lae/ oíche agus na lasc ama méadair a d’athsholáthair BSL.

2) Líon na méadar lae/oíche agus na lasc ama méadair a d’athsholáthair BSL tar éis don chustaiméir locht a thuairisciú.

3) Líon na méadar lae/oíche agus na lasc ama méadair a d’athsholáthair BSL tar éis do theicneoir de chuid BSL locht a thuairisciú.

4) Líon na lasc ama méadair lae/oíche a taifeadadh mar lochtach.

5) Líon na gcustaiméirí a fuair aisíocaíocht mar thoradh ar mhéadar lae/oíche nó lasc ama méadair lochtach.

6) Méid iomlán na n-aisíocaíochtaí (in euro) a rinneadh le custaiméirí mar thoradh ar lochtanna le lasc ama méadar lae/oíche

Diúltaithe12/07/2021FOI10318
06/05/2021Gnóthas/Grúpa SainleasaLíon gach cineáil méadair tí i bPoblacht na hÉireann; MCC01, MCC02, MCC51, MCC12, MCC16. Srl.Tarraingthe siar20/05/2021F0I10317
02/04/2021CliantGach cumarsáid idir ESB Networks agus Iarnród Éireann nó gnólachtaí comhairleoireachta ar nós Arup arna cheapadh ag Iarnród Éireann maidir le leictriú an iarnróid idir Mullach Íde agus Droichead Átha mar chuid de Thionscadal DART+ idir seo agus 01/01/21 .Ceadaithe go Páirteach30/04/2021F0I10314
      
      

 

29/03/2021

 

Iriseoir

 

Gach sonra, litir, ríomhphost agus comhfhreagras eile ó thríú páirtithe ag gníomhú thar ceann EirGrid ó ESB/ESB Networks i ndáil leis an Idirnascaire Thuaidh Theas chuig an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis.

Gach sonra, litir, ríomhphost agus comhfhreagras eile ó thríú páirtithe ag gníomhú thar ceann EirGrid ó BSL/ESB Networks i ndáil leis an Idirnascaire Thuaidh Theas chuig Comhairlí Contae an Chabháin/Mhuineacháin/na Mí, ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis.

Taifid arna n-ullmhú nó arna mbreithniú ag an Roinn ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis i ndáil leis an Idirnascaire Thuaidh Theas a athrú, a atreorú nó a chur faoi thalamh

Taifid arna seoladh ag EirGrid chuig Líonraí na Roinne ar an 1 Eanáir 2015 nó dá éis i ndáil leis an Idirnascaire Thuaidh Theas a athrú, a atreorú nó a chur faoi thalamh.

 

Diúltaithe

 

20/04/2021

 

FOI10331

24/03/2021Iriseoir

Sonraí, i bhfoirm tháblach, faoi gach gearán agus faoi aon bhearta déanta ag an BSL tar éis gearáin le ESB Networks ó lucht cónaithe an Longfoirt idir an 1 Márta 2020 agus an 1 Márta 2021.

Sonraí, i bhfoirm tháblach, faoi gach gearán agus faoi aon bhearta déanta ag an BSL tar éis gearáin le ESB Networks ó lucht cónaithe Ros Comáin idir an 1 Márta 2020 agus an 1 Márta 2021

Sonraí, i bhfoirm tháblach, faoi gach gearán agus faoi aon bhearta déanta ag an BSL tar éis gearáin le ESB Networks ó lucht cónaithe Liatroma idir an 1 Márta 2020 agus an 1 Márta 2021

Ceadaithe go Páirteach20/04/2021FOI10311
05/03/2021Cliant

An costas a bhí i gceist leis an bhfoilseachán thíosluaite a chur ar fáil:

"Housing Schemes: Guidebook for ESB Networks Standards for Electrical Services Revision 5 January 2014"

Ceadaithe go Páirteach23/03/2021FOI10309
15/02/2021Cliant

An fhaisnéis uile i ndáil leis an ngearradh cumhachta a bhí beartaithe don 17 Feabhra 2021, Carraig Droma Rúisc.

1. Cén fáth ar ghá an chumhacht a ghearradh do chustaiméirí leochaileacha sa gheimhreadh? Cén fáth nárbh fhéidir fanacht leis an obair a dhéanamh?

2. Dearbhú nach bhfuil rialacha maidir le COVID-19 á sárú agus cén fáth nach mbeadh sé ina rogha ní b’fhearr fanacht?

Ceadaithe01/03/2021FOI10305
12/02/2021CliantSonraí faoi shuíomhanna in Éirinn ar tógadh teaghaisí cóngarach (taobh istigh de 5m) d’fhostáisiún.Diúltaithe02/03/2021FOI10304
06/02/2021CliantSonraí faoi na gráid tuarastail a úsáidtear i gcomhair baill foirne atá fostaithe i róil um Bainistíocht Sláinte agus Sábháilteachta.Diúltaithe02/03/2021FOI10302
01/02/2021Iriseoir

1. Costas (miondealaithe de réir bliana) na hoibre cothabhála a dhéanann ESB Networks ar Shimléir an Phoill Bhig le haghaidh gach bliana ó 2015 go 2020.

2. Miondealú ar aon chostais eile a bhaineann le stoic shimléir an Phoill Bhig, de réir bliana ó 2015 go 2020

Diúltaithe04/02/2021FOI10301
28/01/2021Gnóthas/Grúpa Sainleasa

1. Cóip (i) den chonradh/chomhaontú le Siro Limited i ndáil le “ranníocaíocht sócmhainní líonra arbh fhiú €0.9 milliún iad” dá tagraítear di ar leathanach 25 agus leathanach 28 de chuntais Siro don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019, (ii) an luacháil/tuairisc ar an idirbheart seo agus (iii) cóip de mhiontuairiscí an chruinnithe inar ceadaíodh an t-idirbheart seo.

2. Cóip (i) den “chomhaontú rochtana líonra (IRU)” agus (ii) den “chomhaontú gnó agus aistrithe sócmhainní” dá dtagraítear i gcuntais bhliantúla Siro Limited don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019.

3. Cóip (i) de na luachálacha agus/nó na tuairiscí a rinneadh maidir le nó thar ceann BSL agus/nó ESB Networks CGA i ndáil leis an idirbheart €100 milliún faoin “gcomhaontú sócmhainní líonra (IRU)” agus/nó faoin “gcomhaontú gnó agus aistrithe sócmhainní” sainaitheanta ar leathanach 25 de chuntais Siro Limited agus (ii) cóip de mhiontuairiscí na gcruinnithe inar ceadaíodh an beart/conradh €100 milliún agus (iii) cóip den chinneadh an t-idirbheart a cheadú.

4. Taifid ina léirítear méid agus cineál na seirbhísí atá curtha ar fáil do Siro Limited ag ESB Networks CGA agus/nó pearsanra cuí ESB Networks le 12 mhí anuas agus na suimeanna a d’íoc Siro Limited as na seirbhísí sin.

Diúltaithe24/02/2021FOI10300
25/02/2021Gnóthas/Grúpa Sainleasa

1. Taifid an phróisis soláthair maidir le dearaí oibre cruach/piolón le haghaidh thionscadal an idirnascaire thuaidh theas, lena n-áirítear na nithe seo a leanas, ach gan bheith teoranta dóibh:

(i) cóip de na cáipéisí soláthair a eisíodh;

(ii) cóip de na dearaí uile oibre cruach/piolón a breithníodh lena n-úsáid i dtionscadal an idirnascaire thuaidh theas; (iii) cóip den chinneadh leis an gconradh / creat-chomhaontú / tairiscint a dhámhachtain faoin bpróiseas soláthair maidir le dearadh oibre cruach/piolón le haghaidh an idirnascaire thuaidh theas, lena n-áirítear miontuairiscí an chruinnithe ina ndearnadh an cinneadh;

(iv) cóip den chonradh / creat-chomhaontú / tairiscint a rinneadh a dhámhachtain faoin bpróiseas soláthair;

(v) cóip de na dearaí agus sonraíochtaí oibre cruach/piolón a ceadaíodh do thionscadal an idirnascaire thuaidh theas;

(iv) cóip d’aon orduithe a rinneadh faoin gconradh / creat-chomhaontú / tairiscint.

2. Taifid an phróisis soláthair maidir le soláthar oibre cruach/piolón do thionscadal an idirnascaire thuaidh theas, lena n-áirítear na nithe seo a leanas ach gan bheith teoranta dóibh:

(i) cóip de na cáipéisí soláthair a eisíodh;

(ii) cóip den chonradh/creat-chomhaontú/tairiscint ar éirigh leis le haghaidh soláthar oibre cruach/piolón don idirnascaire thuaidh theas:

(iii) cóip den chinneadh an conradh/creat-chomhaontú/tairiscint a dhámhachtain faoin bpróiseas soláthair maidir le soláthar oibre cruach/piolón don idirnascaire thuaidh theas, lena n-áirítear miontuairiscí an chruinnithe ina ndearnadh an cinneadh:

(iv) cóip d’aon orduithe a rinneadh faoin gconradh / creat-chomhaontú / tairiscint.

3. Taifid ar aon chreat-chomhaontuithe/conarthaí/tairiscintí eile a dámhadh maidir le soláthar ábhar agus/nó oibreacha a dhéanamh ar thionscadal an idirnascaire thuaidh theas, lena n-áirítear cóip den chonradh/ creat-chomhaontú/conradh, ach gan bheith teoranta dóibh.

Diúltaithe28/01/2021FOI10299
18/01/2021Cliant

1. Líon na mball foirne innealtóireachta i d’eagraíocht a íocadh nó a aisíocadh a dtáillí ballraíochta bliantúla do Engineers Ireland i bpáirt nó ina iomláine sna blianta 2018 agus 2019.

2. Liosta de gach ceann agus aon cheann de na síntiúis ghairmiúla nó táillí ballraíochta (miondealaithe de réir ainm na hinstitiúide, grád an bhaill foirne agus an lín a bhaineann le gach ceann ar leithligh) a íocadh nó a aisíocadh, i bpáirt nó ina iomláine, le linn 2018 agus 2019.

Diúltaithe21/01/2021FOI10295
18/01/2021Gnóthas/Grúpa SainleasaLámhleabhar BSL maidir le tógáil nó sonraíochtaí sreanga lasnairde ar an ábhar go bhfuil sé i gceist againn feirm ghaoithe nua a thógáil agus go dteastaíonn uainn an nasc leis an ngreille a mheasúnú.Rinneadh plé leis taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise/Tarraingthe Siar26/01/2021FOI10294
15/01/2021Cliant

Cóip den tuairisc “DF08-03 AP01 Independent Expert Report on Long Term Investment Needs (Pictures of the Future)” a seoladh chuig an CRU i ndáil le PR5?

An bhféadfá nasc a sheoladh chugam chuig an tuairisc Poyry TNEI a úsáideadh mar bhonn eolais don doiciméad thuas?

Tarraingthe siar09/02/2021FOI10293
08/01/2021Cliant

a) Meánlíon na nóiméad custaiméara a cailleadh in aghaidh gach custaiméara a bhí buailte ag stoirmeacha le linn 2020.

b) An tréimhse is faide d’éaradh seirbhíse (líon na nóiméad custaiméara a cailleadh) do bhreis agus 100 custaiméirí de dheasca stoirmeacha in 2020.

Mura bhfuil figiúirí 2020 ar fáil, glacfaidh mé le figiúirí 2019.

Ceadaithe01/02/2021FOI10292
17/12/2020Gnóthas/Grúpa Sainleasa

An bhféadfá liosta na dtionscadal tosaíochta atá le bpróiseáil faoi ECP2.1 a eisiúint?

An bhféadfá liosta a chur ar fáil de na tionscadail a cháiligh faoi na catagóirí seo a leanas;

• Tionscadail Ceallraí

• Na 25 Tionscadal In-Athnuaite is fearr mar atá leagtha amach faoin tsraith rialacha ECP2

• Tionscadail de réir dháta an ordaithe pleanála

• NGPA

• Tionscadail phobail

Tarraingthe siar18/12/2020FOI10291
10/12/2020Cliant

Na sonraí uile atá ar fáil maidir le dualgais

ESB Networks i leith Ghníomhaireacht Lóistíochta Cosanta (DLA) Roinn Cosanta SAM agus/nó NATO wrt

Cód Eintitis Tráchtála agus Rialtais SYV18

Diúltaithe06/01/2021FOI10289
21/11/2020Gnóthas/Grúpa SainleasaNa sonraí uile a bhaineann le díol agus an fhorbairt dá éis sin den suíomh ag an bhfostáisiún de chuid BSL lena n-áirítear an comhaontú dlíthiúil aistrithe úinéireachta, na coinníollacha díola, léarscáileanna, agus aon ríomhphoist i ndáil le díol an tsuímh, comhairle nó tuairimí a lorg an forbróir i ndáil leis na hiarratais phleanála bhunaidh agus na hiarratais dá éis sin agus chomh maith leis sin le linn na forbartha ag an suíomh, na cáipéisí maidir le haon mheasúnuithe a rinne an ESB ar na pleananna don cheardlann caithimh aimsire nó aon athruithe eile a rinneadh faoin bpleanáil bhunaidh a deonaíodh, iarratais ón bhforbróir do chruinnithe ag an suíomh, nótaí achoimre dá éis sin faoi aon chruinnithe a d’fhéadfadh a bheith reáchtáilte tar éis na gcruinnithe ar an suíomh, comhfhreagras, más ann dó, leis an bhforbróir i ndáil le péinteáil an fhostáisiúin. Ba mhaith liom an fhaisnéis seo a fháil i bhformáid PDF.Ceadaithe go Páirteach18/12/2020FOI10288
09/11/2020IriseoirSonraí maidir le gach gearán a sheol lucht cónaithe an Longfoirt, Liatroma agus Ros Comáin, an Chabháin agus Mhuineacháin chuig ESB Networks idir an 1 Márta 2020 agus an 9 Samhain 2020, i bhfoirm tháblach. Sonraí maidir leis na bearta uile a chuir BSL i bhfeidhm tar éis gearáin déanta ag lucht cónaithe an Longfoirt, Liatroma agus Ros Comáin, an Chabháin agus Mhuineacháin idir an 1 Márta 2020 agus an 9 Samhain 2020, i bhfoirm tháblach.Ceadaithe go Páirteach01/12/2020FOI10285
09/11/2020CliantCóip de gach ríomhphost agus an comhfhreagras uile a bhaineann le pleanáil, comhairliúchán pobail, conarthaí agus ceadanna pleanála maidir le cur suas crann cumarsáide teileafónaíochta agus cuspóirí eile ag stáisiún Bhaile an Mhuilinn de chuid BSL, Céide Cowper agus Céide na Páirce, Baile Átha Cliath 6.Diúltaithe19/11/2020FOI10284
30/09/2020CliantLíon na dtithe ag Forbairt Ghleann na Muilleoirí i Sord atá nasctha le do líonra. An líon maidir le gach céim den fhorbairt ón lá inniu siar go dtí gur cuireadh tús leis an tionscadal in thart ar 2015.Ceadaithe go Páirteach22/10/2020FOI10279
17/09/2020CliantFaisnéis faoi aon chásanna leighis atá fianaise ann a raibh baint ag líne 220kV Charraig Mhaighin leoDiúltaithe28/09/2020FOI10276
26/08/2020Gnóthas/Grúpa Sainleasa

Staitisticí maidir le micrighiniúint gréine fótavoltachais* atá nasctha agus a bhfuil conradh ann ina leith. Bheadh i gceist leis seo an tréimhse 20 bliain ó 2000-2020, suas le 6kW aon phas / 11kW trí phas. Méid iomlán na méadar iompórtála/easpórtála atá suiteáilte, teastais etci/foirmeacha NC6. Tá ISEA ag lorg staitisticí freisin maidir le fuinneamh gréine fótavoltachais tráchtála atá nasctha agus a bhfuil conradh ann ina leith. Bheadh i gceist leis seo an tréimhse 20 bliain ó 2000-2020, ó 6kW go 2,000kW. Líon iomlán na méadar iompórtála/easpórtála atá suiteáilte, foirmeacha ceadaithe nc5/nc5a.

* áirítear leis seo iarratais a bhaineann le forbairtí nua a bhfuil roinnt teaghaisí iontu a úsáideann scarbhileog BSL
Ceadaithe23/09/2020FOI10273
01/08/2020CliantNa léamha maidir leis na réimsí leictreamaighnéadacha a thagann ó na méadair chliste nua. Cé mhéad radaíochta a astaíonn siad? An bhfuil siad contúirteach domsa nó do dhaoine eile de mo theaghlach? Agus an ndéanfar na méadair seo a uasghrádú go 5g?Ceadaithe11/08/2020FOI10268
16/07/2020IriseoirRéamh-mheasúnuithe ar shuíomhanna a bhfuil sreabhán ag sceitheadh ó cháblaí BSL i mBaile Átha Cliath.Diúltaithe06/08/2020FOI10267
15/07/2020Gnóthas/Grúpa SainleasaLéarscáil de na fostáisiúin leictreachais in Éirinn (chun inmharthanacht láithreán a mheas), Dún na nGall agus Sligeach go háirithe. Chaithfeadh an léarscáil a bheith mionsonraithe go leor chun an láithreán a shainaithint go beacht (más féidir). B’fhearr í a bheith i bhformáid PDF, más féidir.Rinneadh plé leis an iarratas seo taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise29/07/2020FOI10266
07/07/2020CliantGach ríomhphost, meabhrán, nóta, miontuairisc agus cáipéis agus cumarsáid eile a bhaineann le haon hiarratas ar BSL chun nascadh leis an líonra nó cuaillí a bhogadh ag Cnoc Rois, Ros Cam, Gaillimh. Lena n-áirítear aon iarratas nó cumarsáid ó Mad Yoke Farm Ltd, Seafront Farm Ltd, Sunmile Ltd, a ngníomhairí nó daoine eile atá ag gníomhú thar a gceann, ach gan a bheith teoranta dóibh, don tréimhse ó 01/01/2018 go dtí an lá inniu.Ceadaithe go Páirteach21/07/2020FOI10265
06/07/2020CliantGach ríomhphost, meabhrán, nóta, miontuairisc agus cáipéis agus cumarsáid eile a bhaineann le haon hiarratas chun nascadh leis an líonra nó cuaillí a bhogadh ag Bóthar Chnoc Rois, Ros Cam (féach an ceangaltán). Lena n-áirítear aon iarratas nó cumarsáid ó Proofridge Limited, Grayback Limited, a ngníomhairí nó daoine eile atá ag gníomhú thar a gceann, ach gan a bheith teoranta dóibh, don tréimhse ó 01/01/2019 go dtí an lá inniu.Ceadaithe go Páirteach21/07/2020FOI10264
16/06/2020Gnóthas/Grúpa Sainleasa

• Íoséileamh an tsamhraidh agus buaicéileamh an gheimhridh in 2018 i MWanna do gach fostáisiún 38kV agus 110kV i bPoblacht na hÉireann

• Íoséileamh an tsamhraidh agus buaicéileamh an gheimhridh in 2019 i MWanna do gach fostáisiún 38kV agus 110kV i bPoblacht na hÉireann.

• A dhearbhú cé na fostáisiúin 110kV a aisfhothaíonn gineadóirí nuair nach féidir leis na fostáisiúin 110kV a fhothaíonn na gineadóirí sin de ghnáth déanamh amhlaidh.


Ceadaithe go Páirteach08/07/2020FOI10263
04/06/2020CliantDearbhú faoi aon ghearán faoi dhamáiste a fuair ESB Networks Limited ó cheantar Bhaile Chathail i gCo. Mhaigh Eo le cúig bliana anuas. Dearbhú faoi bhunús an ghearáin, m.sh. damáiste a rinne ESB Networks, nó conraitheoirí , thar a cheann, cén rud a ndearnadh damáiste dó, más bainteach, cathain agus conas a rinneadh an damáiste, agus toradh an ghearáin. Níl aon sonraí pearsanta ag teastáil – iarrtar ort aon sonraí pearsanta a bhaint chun gur féidir é a eisiúint.Diúltaithe30/06/2020FOI10261
17/04/2020Cliant1. Gach taifead a bhaineann le haon chomhaontú nó socrú idir ESB Networks agus úinéirí, oibreoirí nó údair an leabhair agus/nó an láithreáin gréasáin “brand new retro” agus an láithreáin gréasáin “totally Dublin”. 2. Gach taifead, lena n-áirítear ceadanna/srianta/luach saothair, a bhaineann le húsáid áiseanna ESB Networks, lena n-áirítear áiseanna scanála digití, agus an láithreán gréasáin “brand new retro” agus an láithreán gréasáin “totally Dublin”. 3. Gach taifead a bhaineann le comhaontuithe idir ESB Networks agus an láithreán gréasáin agus/nó an leabhair “brand new retro” agus “totally Dublin”, lena n-áirítear maidir le hóstáil agus/nó úsáid íomhánna agus ábhair phriontáilte ar le ESB Networks nó lena réamhtheachtaithe corparáideacha iad. 4. Gach taifead i ndáil le ceadanna a tugadh do phearsanra neamh-ESB Networks chun dul isteach in áitribh córas ESB Networks, agus/nó chun rochtain a bheith acu ar bhonneagar agus/nó sonraí arna gcoimeád in áiseanna oidhreachta agus cartlainne ESB Networks. 5. Gach taifead, lena n-áirítear ceadanna a bhaineann le hobair (le linn na n-uaireanta oifige nó lasmuigh dóibh) phearsanra ESB Networks ar thionscadail i ndáil leis na láithreáin ghréasáin agus foilseacháin “brand new retro” agus “totally Dublin”.Diúltaithe22/04/2020FOI10259
19/03/2020IriseoirAon tuairiscí agus comhfhreagras inmheánach faoin tionchar féideartha ar an nGaorthadh mar thoradh ar oibreacha faoisimh tuile atá beartaithe ar an Laoi Íochtarach i gCorcaigh, 1 Eanáir 2015 go dtí dáta an iarratais seo.Diúltaithe31/03/2020FOI10258
08/03/2020CliantSonraí faoi na gráid tuarastail a úsáidtear i gcomhair baill foirne atá fostaithe i róil um Bainistíocht Sláinte agus Sábháilteachta.Diúltaithe03/04/2020FOI10257
08/03/2020IriseoirSonraí, i bhfoirm tháblach, maidir le gach gearán a sheol muintir an Longfoirt, Liatroma agus Ros Comáin chuig ESB Networks idir an 1 Lúnasa 2019 agus an 29 Feabhra 2020. Anuas air sin, na bearta a chuir BSL i bhfeidhm tar éis gearán a rinne muintir an Longfoirt, Liatroma agus Ros Comáin idir an 1 Lúnasa 2019 agus an 29 Feabhra 2020, i bhfoirm tháblach.Ceadaithe go Páirteach26/03/2020FOI10256
19/02/2020CliantTaifid fabht maidir le láthair Stáisiún Fhionnradhairc (Bóthar Cadogan/Bóthar Addison) idir an 24 Eanáir 2019 agus an 20 Feabhra 2020. Líon na ngearrthacha seirbhíse i gceantar Bhóthar Cadogan/Bóthar Addison. Lena n-áirítear dátaí agus fad ama na ngearrthacha.Ceadaithe11/03/2020FOI10254
14/02/2020IriseoirNa miontuairiscí uile i dtaca le cruinnithe boird a tharla le linn 2019. Mura bhfuil bord agat, is leor comhlacht arb ionann agus bord é, is é sin, an t-údarás ceannais, an coiste bainistíochta, srl.Ceadaithe go Páirteach12/03/2020FOI10253
13/02/2020Cliant1. Aon taifead* a léiríonn an meánlíon bristeacha seirbhíse neamhbheartaithe a tharla do gach custaiméir (nó aon taifead ar féidir é a úsáid chun an meánlíon sin a ríomh), bunaithe ar bhristeacha / cur isteach neamhbheartaithe a tharla do gach custaiméir (idir chustaiméirí cónaithe agus chustaiméirí tráchtála) ar bhonn bliantúil le haghaidh gach ceann de na blianta 2017, 2018 agus 2019 go dtí seo. 2. Aon taifead* ina ndéantar anailís ar chur isteach / bristeacha seirbhíse neamhbheartaithe ar bhonn geografach i ngach ceann de na blianta 2017, 2018 agus 2019 go dtí seo. 3. Aon taifead* a thaispeánann na ceantair nó dúichí tarchuradóireachta a raibh an fheidhmíocht ‘is fearr’ agus ‘is measa’ acu ó thaobh cur isteach / bristeacha seirbhíse neamhbheartaithe de i ngach ceann de na blianta 2017, 2018 agus 2019 go dtí seo. 4. Aon taifead* a thaispeánann faisnéis maidir le dátaí, amanna agus fad ama cur isteach / bristeacha seirbhíse neamhbheartaithe a tharla sna blianta 2017, 2018 agus 2019 go dtí seo do chustaiméirí a bhfreastalaíonn an claochladán atá suite ag Burnaby Mill sna Clocha Liatha orthu, lena n-áirítear bristeacha nach raibh fadhb ag an gclaochladán sin ina cúis leo.5. Aon taifead* a thaispeánann nó a dhéanann anailís ar mhinicíocht na mbristeacha, go náisiúnta nó i dTuaisceart Chill Mhantáin, le himeacht aon tréimhsí comparáideacha (m.sh. na cúig bliana dar críoch an 31/12/2019 i gcomparáid leis na cúig bliana dar críoch an 31/12/2014), na sonraí reatha, agus na sonraí maidir leis na blianta ó 2012 i leith 6. Aon taifead* ina ndéantar anailís ar acmhainn an líonra tarchuir trína gcuirtear leictreachas ar fáil do cheantar Chill Mhantáin i gcoitinne, do na Clocha Liatha agus do Burnaby Mills go háirithe, agus ar cibé acu a bheidh sé in ann an aimsir a sheasamh nó nach mbeidh. 7. Aon taifead* ina ndéantar anailís ar an éileamh náisiúnta measta ar leictreachas amach anseo, agus béim faoi leith ar éileamh ó chustaiméirí tí arna eascairt ó úsáid mhéadaithe feithiclí leictreacha. 8. Aon taifead* ina ndéantar achoimre ar chumas an líonra tarchuir náisiúnta atá ann faoi láthair freastal ar an éileamh a mheastar a bheidh ar leictreachas sa amach anseo. 9. Aon taifead* ina ndéantar achoimre ar chumas an líonra tarchuir náisiúnta atá ann sna Clocha Liatha, Cill Mhantáin faoi láthair, nó a fhreastalaíonn ar an gceantar sin, an t-éileamh a mheastar a bheidh ar leictreachas amach anseo a shásamh. 10. Aon taifead* ina ndéantar achoimre nó anailís mhionsonraithe ar chumas na nasc cónaithe atá ann faoi láthair tacú leis an éileamh a d’fhéadfadh a bheith ar leictreachas amach anseo in aonaid chónaithe (tithe, árasáin nó cineálacha eile áiteanna cónaithe) ina bhfuil soláthar caighdeánach aon phas 220V agus inar gá níos mó ná feithicil leictreach amháin a luchtú gach oíche. 11. Aon taifead* ina ndéantar anailís ar chumas an chlaochladáin ag Burnaby Mill sna Clocha Liatha éileamh reatha na dtomhaltóirí ar an leictreachas agus an t-éileamh is dócha a bheidh ann amach anseo a láimhseáil. 12. Na doiciméid Príomhstaitisticí is déanaí atá ag ESB Networks (faightear doiciméad ó 2014 tríd an bhfeidhm chuardaigh ar do láithreán gréasáin)* Agus ‘aon taifead’ á iarraidh, agus ní ‘na taifid ar fad’ – Ní theastaíonn uaim ach sampla ionadaíoch de thaifid a fháil ina dtugtar ‘léargas garbh’ ar an scéal.Ceadaithe go Páirteach11/03/2020FOI10252
06/02/2020CliantFaisnéis faoi fhilleadh an Bhradáin chun na hÉirne. Sonraí áiritheoirí éisc maidir le filleadh bliantúil an bhradáin chuig dambaí hidrileictreacha Eas Chaitlín agus na Binne. Líon na mbradán fásta a choimeád BSL i gcomhair rainseoireacht brainlíní. Líon na mbradán fásta a scaoileadh in aghaidh shruth dhamba na Binne le go bhféadfaidís síolrú go nádúrtha. Líon na mbrainlíní, gealóg agus ubhán a scaoileadh ag an ngorlann. Cuir na sonraí thuas ar fáil maidir le gach ceann de na 10 mbliana anuas i bhfoirm Excel agus ghrafach.Diúltaithe21/02/2020FOI10251
22/01/2020CliantFaisnéis neamhphearsanta a bhaineann le cumarsáid idir stiúrthóirí, gníomhairí nó ionadaithe Kegata Limited, an Chéad Urlár, Teach Fhaiche an Aonaigh, Bóthar Fhaiche an Aonaigh, Gaillimh, H91 AXK8 maidir leis an bhforbraíocht tithíochta straitéiseach, Rosshill Manor, atá beartaithe (féach www.rosshillmanorshd.ie), agus ESB Networks i ndáil le hiarratais ar chomhairliúcháin, nascadh nó aon socrú eile a rinne ESB Networks chun tacú leis an bhforbraíocht bheartaithe.Ceadaithe go Páirteach17/02/2020FOI10247
07/01/2020IriseoirRochtain ar thaifid chaiteachais maidir leis an bhfeachtas fógraíochta de chuid Electric Ireland inar ghlac an Coirnéal Chris Hadfield páirt.Diúltaithe13/01/2020FOI10246

 

Déan teagmháil linn