Téarmaí agus Coinníollacha Thairseach an Chustaiméara

Téarmaí agus Coinníollacha Thairseach Chustaiméara ESB Networks 

Is le ESB Networks CGA (úsáidtear “muid”, “sinn” agus “ár” chun tagairt dúinn) an láithreán gréasáin, a dhéanann é a fheidhmiú. Cuimseofar sa nath sin ár ngníomhairí agus cuideachtaí bainteacha lena n‑áirítear, nuair a éilíonn an comhthéacs, ár soláthraithe ar tríú páirtithe iad agus aon duine nó daoine eile a mbíonn baint acu leis an láithreán gréasáin a chur ar fáil nó cúram a dhéanamh de.

Táimidne sásta cead a thabhairt duitse (“an t‑úsáideoir”) rochtain a dhéanamh ar an láithreán, úsáid a bhaint as agus a bheith ag idirghníomhú leis faoi réir na dtéarmaí agus coinníollacha seo atá infheidhme i dteannta lenár bhFógra Príobháideachais. Iarrtar ort a chinntiú go bhfuil cur amach agat ar an doiciméad seo. Más rud é nach bhfuil tú sásta le haon cheann de na téarmaí agus coinníollacha atá leagtha amach sa doiciméad seo, ná cláraigh ar líne.


1. Sainmhínithe

Mar a úsáidtear iad sna téarmaí agus coinníollacha seo:

Is éard is brí le “ESB” ESB Networks CGA, cuideachta atá corpraithe in Éirinn (uimhir chláraithe 465172) a bhfuil a hoifig chláraithe suite in Three Gateway, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3, D03 R583, Éire.

Is éard is brí le “faisnéis” an fhaisnéis ar fad atá le feiceáil ar an láithreán gréasáin seo gan teorainn agus cibé bealach a léirítear í, cibé acu trí ghrafaicí, téacs nó modh eile agus de réir mar a d’fhéadfaí í a uasdátú ó am go chéile.

Is éard is brí leis an téarma “úsáideoir” aon pháirtí a dhéanann rochtain ar thairseach an chustaiméara nó a úsáideann í.

Is éard is brí le “Tairseach an Chustaiméara” an láithreán gréasáin, nó an chuid den láithreán gréasáin, atá inrochtana trí bhrabhsálaí idirlín, a dhéanann ESB a fheidhmiú lena húsáid ag custaiméirí agus ar a dtugtar an fhaisnéis agus na seirbhísí a ndéantar cur síos orthu sna téarmaí seo.

Is éard is brí le “Téarmaí” nó “na Téarmaí seo” na téarmaí agus na coinníollacha seo, arna n‑uasdátú nó arna leasú ó am go chéile.

Is éard is brí le “Custaiméir cláraithe” an duine a bhfuil a ainm cláraithe ar bhunachar ESB mar an sealbhóir cuntais ó thaobh aon MPRN de.


2. Úsáid Thairseach an Chustaiméara

Tá úsáid thairseach an chustaiméara á rialú de réir na dtéarmaí seo. Má leanann an t‑úsáideoir ar aghaidh le tairseach an chustaiméara a úsáid, glacfar leis gur léigh agus gur thuig sé nó sí na téarmaí seo agus go bhfuil sé nó sí sásta cloí leo.

Toilíonn agus geallann an t‑úsáideoir gan an fhaisnéis ná an láithreán gréasáin a úsáid ar aon chúis chóiriúil, mhídhleathach, neamhdhlíthiúil, cheannairceach, cholúil ná ar aon chúis eile mar sin.

Admhaíonn an t‑úsáideoir gur maoin thairbhiúil agus dhlíthiúil ESB an fhaisnéis agus na cearta maoine intleachtúla go léir atá ann agus go bhfanfaidh siad amhlaidh. Ní ceadmhach faisnéis ar thairseach an chustaiméara ná aon ghabhálacha scáileáin ná grafaicí a mhodhnú, a athchruthú ná a thaispeáint go poiblí, ná a scaipeadh ar aon chríocha poiblí ná tráchtála.

Tá seans ann go gcuirfear naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí ar fáil ar mhaithe leis an úsáideoir. Níl aon údarás ag ESB ná freagracht air as na láithreáin sin ná as a bhfuil orthu. 


3. Rochtain a dhéanamh ar Thairseach an Chustaiméara

Más mian le daoine clárú mar úsáideoir ar thairseach chustaiméara ESB Networks, caithfidh siad an próiseas clárúcháin ar líne a chur i gcrích.  Má bhíonn úsáideoir ag clárú thar ceann cuideachta nó eagraíocht eile, faisnéiseann agus barántaíonn an t‑úsáideoir go bhfuil an t‑údarás aige ón gcuideachta nó ón eagraíocht sin glacadh leis na téarmaí seo.


Chun rochtain a fháil ar na seirbhísí go léir ar thairseach chustaiméara ESB Networks, ní mór d’úsáideoirí Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) a chlárú sa chuntas seachas i gcás na seirbhísí “Naisc Nua” agus “Aimsigh mo MPRN”.   Is féidir leat teacht ar do MPRN ar do bhille leictreachais.  Úsáidfidh ESB Networks teachtaireacht SMS chuig an uimhir fóin póca atá cláraithe leis an gcuntas leictreachais a bhaineann leis an MPRN chun na sonraí a bhailíochtú, i.e., gurb é an t‑úsáideoir an custaiméir cláraithe a bhaineann leis an MPRN sin. 


I gcás úsáideoirí nach bhfuil a MPRN ar eolas acu, is féidir leas a bhaint as an tseirbhís Faigh mo MPRN ar thairseach an chustaiméara lena fháil.  Mar sin féin, ní bheidh teacht ar fhaisnéis a bhaineann leis an méadar sin ar thairseach an chustaiméara ach amháin más é an t‑úsáideoir an Custaiméir Cláraithe don MPRN sin.

 

4. Seirbhísí ar Thairseach an Chustaiméara


4.1          Méadar a léamh

Ar Thairseach an Chustaiméara, is féidir le húsáideoirí léamh méadair a chur isteach le haghaidh aon uimhreach tagartha méadarphointe (MPRN) atá cláraithe ar an gcuntas acu.  Tugtar na sonraí sin don soláthraí leictreachais ainmnithe chun billí a chur ar fáil.  Má bhíonn aon cheisteanna agat a bhaineann le cúrsaí billeála, is gá teagmháil a dhéanamh leis an soláthraí leictreachais atá agat. D’fhéadfadh moill a bheith ann idir do sholáthraí taifead a dhéanamh den fhaisnéis seo agus an fhaisnéis chéanna a chur i bhfeidhm ar an gcuntas lena mbaineann.  I gcás nach ndéantar léamha méadair a chomhroinnt le soláthraí an úsáideora, nó mura n‑úsáideann an soláthraí na léamha sin, ní bheidh ESB Networks freagrach as aon earráidí billeála a bheidh ann dá bharr.

 

4.2          Mo Thaifid Úsáide Fuinnimh

Is féidir le húsáideoirí breathnú ar an úsáid fuinnimh le haghaidh gach MPRN atá cláraithe lena gcuntas.  Beidh leibhéal na sonraí a chuirfear ar fáil faoin úsáid fuinnimh ag brath ar chumrú an mhéadair.  I gcás go mbaineann an MPRN cláraithe le méadar cliste, is féidir le húsáideoirí HDF (Comhad Comhchuibhithe Iníoslódála) a íoslódáil, is é sin comhad CSV ina leagtar amach sonraí do mhéadair chliste.  Is féidir le húsáideoirí féachaint siar ar stair 2 bhliain de léamha méadair maidir le haon MPRN atá cláraithe.  Ba cheart gach ceist a bhaineann le cúrsaí billeála a chur chuig soláthraithe leictreachais úsáideoirí.

 

4.3          Gearradh cumhachta

Déanfaidh ESB sonraí faoi ghearrthacha cumhachta ar an líonra dáileacháin leictreachais a phostáil, idir ghearrthacha beartaithe agus ghearrthacha gan choinne.  Tuigeann agus admhaíonn an t‑úsáideoir nach bhfuil san fhaisnéis a thugtar ar an láithreán gréasáin seo ach neastachán, agus glacann sé nó sí leis an méid sin. Cuimsítear san fhaisnéis sin, gan teorainn, faisnéis a bhaineann leis an áit a bhfuil bonneagar líonra ESB, an t‑amchlár a bhaineann le haon ghearrthacha beartaithe agus neamhbheartaithe agus an t‑aga measta chun aon ghné ar leith de bhonneagar an líonra a dheisiú. Ní thugann ESB Networks gealltanas go ndéanfar an fhaisnéis a uasdátú ar bhonn rialta agus, dá réir sin, níor cheart glacadh leis go bhfuil an fhaisnéis atá ar an láithreán gréasáin cruinn, críochnaitheach ná cothrom le dáta ag aon am ar bith. Níl ESB freagrach as cruinneas ná iomláine na faisnéise ar Thairseach an Chustaiméara, a bhféadfaí í a uasdátú ó am go chéile, agus ní dhéanann ESB aon bharánta, ionadaíocht ná gealltanas in aon chor (sainráite ná intuigthe) maidir le cruinneas ná iomláine na Faisnéise ar Thairseach an Chustaiméara, a bhféadtaí í a nuashonrú ó am go chéile.

D’fhéadfadh tríú páirtithe baint a bheith aige leis an bhfaisnéis atá ar an láithreán gréasáin, nó d’fhéadfadh tosca nach bhfuil smacht ag ESB orthu tionchar a imirt ar an bhfaisnéis. I gcásanna mar sin, d’fhéadfadh sé nach mbeadh an fhaisnéis cruinn beacht. Comhaontaíonn agus deimhníonn an t‑úsáideoir nach mbeidh aon cheart aige/aici ar aon fhaisnéis ná an fhaisnéis ar fad agus/nó ar an láithreán gréasáin, agus nach mbeidh sé nó sí ag brath ar an bhfaisnéis sin agus/nó ar an láithreán gréasáin, ar aon chúis ar chor ar bith, lena n‑áirítear, gan teorainn, chun aon chuid de líonra tarchuir nó dáileacháin ESB a shainaithint.


4.4  Fógraí Digiteacha

Féadfaidh úsáideoirí rogha a dhéanamh fógraí a bhaineann le gearrthacha cumhachta ina gceantar féin a fháil amach anseo mar theachtaireacht SMS.     Glacann úsáideoirí leis go n‑úsáidfear an uimhir fóin póca chun eolas a chur ar fáil maidir le gearrthacha cumhachta má aithnítear ceann a bheith ann. Is é an t‑úsáideoir a bheidh freagrach as a chinntiú go bhfuil an uimhir fóin póca cheart curtha ar fáil aige. Má chuirtear uimhir mhícheart ar fáil, nó más le tríú páirtí neamhghaolmhar an uimhir a chuirtear ar fáil, ní ar ESB Networks a bheidh an fhreagracht as sin. Ní bhíonn san fhaisnéis a chuirtear ar fáil san eolas uasdátaithe ach meastachán.  Ní thugann ESB Networks aon ghealltanas ná deimhniú go mbeidh an chumhacht ar ais taobh istigh de na tréimhsí a fhoilsítear agus ní bheidh faoi dhliteanas mura mbaintear amach na spriocanna measta chun an chumhacht a chur ar ais ag obair.

Ní bheidh ESB freagrach ná faoi dhliteanas mura bhfaighfear teachtaireachtaí téacs nó ríomhphoist, nó mura bhfaighfear go tráthúil iad, mar gheall ar fhadhbanna leis an líonra cumarsáide nó fadhbanna nascachta ar thaobh an úsáideora.   Más mian leat gan an tseirbhís seo a úsáid amach anseo, cliceáil ar an nasc ar an teachtaireacht SMS nó ríomhphoist a gheobhaidh tú chun díchlárú.  Próiseas uathoibrithe é sin chun stop a chur leis an tseirbhís seo go díreach. Ní thabharfar freagra ar aon chumarsáid eile mar fhreagra ar na teachtaireachtaí SMS nó ríomhphoist seo.

 

4.5  Naisc Nua

Ní foláir d’úsáideoirí gan úsáid a bhaint as an gcuid dár láithreán gréasáin dar teideal Nasc Nua – agus na háiseanna atá ar fáil air – ach amháin do na cuspóirí atá beartaithe dóibh agus ní foláir dóibh gníomhú i gcónaí de mheon macánta.

Más mian leat clárú mar úsáideoir le haghaidh nasc nua ar líne, is gá duitse a bheith ag déanamh an iarratais ar an nasc, é sin nó údarás a bheith agat ón iarratasóir déanamh amhlaidh. Más rud é nach tusa an t‑iarratasóir ná an duine údaraithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh coir thromchúiseach á déanamh agat faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001. 

Is trí chumarsáid leictreonach amháin a phróiseálfar iarratais ar nasc a dhéantar ar líne agus ní eiseoidh ESB doiciméid chruachóipe

Más tusa an t‑iarratasóir agus más mian leat rochtain duine údaraithe ar do chuntas a tharraingt siar, ní mór duit ríomhphost a sheoladh chugainn ag Customer.New.Connections@esb.ie le déanamh amhlaidh. Bíodh d’uimhir fógra, d’ainm agus do sheoladh luaite agat sa ríomhphost. Ar an láithreán féin, bainfear feidhm as Slándáil Shraith an Iompair (TLS) le sláine na sonraí íogaire a aistrítear thar an idirlíon poiblí a chosaint. Déanfaimid bearta cuí lena chinntiú go bhfanfaidh sonraí íogaire faoi rún tar éis iad a bhailiú, mar shampla, bogearraí (balla dóiteáin), crua‑earraí (áit shlán fhisiciúil le haghaidh téipeanna cúltaca).

4.6   Measúnú Bearrtha Crann

Mar chuid dá oibleagáidí ceadúnais chun a bhonneagar a chosaint, tá clár leanúnach bearrtha crann ag ESB Networks atá dírithe ar chosaint a línte lastuas ar ghuaiseacha crann.
Féadfaidh custaiméirí a iarraidh go ndéanfaí measúnú ar chrainn atá ag fás ar a gcuid talún nó gar dó, agus a d'fhéadfadh a bheith ina nguaiseacha do línte leictreachais.  Ar iarratas a fháil, déanfaidh ESB Networks measúnú ar an nguais a d'fhéadfadh tarlú agus, nuair a mheastar gur gá sin, déanfaidh sé oibreacha bearrtha crann a sceidealú ina chlár.   Déantar aon oibreacha den sórt sin a chur i gcrích mar chuid d'oibleagáidí ceadúnais ESB Networks seachas mar sheirbhís do chustaiméirí. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar mheasúnú bearrtha crann anseo.


5. Teorainn Dliteanais

Níl feidhm ag an gcoinníoll seo sa chás gur 'tomhaltóir' thú de réir bhrí an Achta um Chearta Tomhaltóirí, 2022. 

A mhéid agus is féidir de réir mar atá ceadaithe ag an dlí is infheidhme, ní bheidh ESB ná aon duine dá stiúrthóirí, fostaithe, cleamhnaithe ná ionadaithe eile faoi dhliteanas as caillteanas ná damáiste a bheidh ann mar gheall ar an úsáid a bhaineann tú as na háiseanna nó seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an Láithreán, nó tú gan a bheith ábalta iad a úsáid, lena n‑áirítear na nithe seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: caillteanas sonraí, ioncaim, brabúis nó deiseanna, caillteanas réadmhaoine nó damáiste do réadmhaoin, éilimh ó thríú páirtithe.

Ní bheidh ESB faoi dhliteanas ná freagrach as aon chaillteanas indíreach ná iarmhartach de chineál ar bith, fiú má cuireadh ESB ar an eolas go bhféadfadh caillteanas nó damáiste mar sin a bheith ann, nó go mbeadh a leithéid de chaillteanas nó damáistí réasúnta intuartha. 

Gan an méid roimhe seo a theorannú, aontaíonn an t‑úsáideoir nach mbeidh aon fhreagracht ar ESB agus nach mbeidh sé faoi dhliteanas i leith aon pháirtí maidir le haon chaillteanas nó damáistí d’aon chineál, cibé slí a tharlóidh a leithéid, a eascróidh toisc gur bhraith an t‑úsáideoir, nó aon pháirtí eile, ar an bhfaisnéis agus/nó ar an láithreán gréasáin, cibé acu faoi chonradh, tort, dlí, cothromas, dualgas reachtúil nó eile.


6. Cuntais ar Thairseach an Chustaiméara a dhíchlárú

Forchoimeádann ESB an ceart aige féin, dá lánrogha féin, cuntas aon úsáideora ar thairseach an chustaiméara a dhíchlárú.  Gan ginearáltacht an mhéid sin roimhe seo a theorannú, déanfar cuntas a dhíchlárú más rud é gur úsáideadh seoladh ríomhphoist neamhúdaraithe nó neamhbhailí le cuntas an úsáideora a shocrú nó má fhaightear treoir mar sin ó ordú cúirte nó comhlacht reachtúil nó rialála, nó má dhéanann an t‑úsáideoir na téarmaí seo a shárú. Má dhéanann ESB cuntas úsáideora ar thairseach an chustaiméara a dhíchlárú, is féidir leis an úsáideoir sin cuntas nua a iarraidh in am ar bith, ach amháin i gcás go ndearnadh cuntas an úsáideora a dhíchlárú mar gheall ar shárú ar na téarmaí seo.

7.  An chaoi le do chuntas ar Thairseach Chustaiméara ESB Networks a chealú

Más mian le húsáideoir cuntas arThairseach an Chustaiméara a dhíchlárú, ba chóir don duine sin teagmháil a dhéanamh le ESB Networks ar esbnetworks@esb.ie.  Moltar do chustaiméirí a bhfuil iarratas ar nasc nua ar bun acu gan a gcuntas ar an tairseach a dhúnadh go dtí go mbeidh an t‑iarratas sin curtha i gcrích.

8. Cosaint Sonraí

Déanfar na sonraí pearsanta go léir a bhailíonn agus a phróiseálann ESB a bhaineann le cuntais ar Thairseach an Chustaiméara a bhainistiú de réir dlíthe cosanta sonraí agus príobháideachais. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a ndéanann ESB sonraí pearsanta a bhainistiú, faoi na cearta atá ag an duine agus faoin gcaoi na cearta sin a fheidhmiú, féach an Fógra Príobháideachais atá againn agus an Beartas um Fhianáin.

9. An cuntas a bheith ar fáil agus Force Majeure

Ní thugann ESB gealltanas go mbeidh do chuntas ar líne ar fáil gan bhriseadh ná go mbeidh sé saor ó earráidí. Ní bheidh ESB faoi dhliteanas as aon sárú ar na téarmaí seo ná as aon mhoill a bhíonn ann rochtain a thabhairt tríd an láithreán, nó má theipeann orainn an rochtain sin a chur ar fáil, mar gheall ar aon teagmhas nó cúinsí nach bhfuil neart againn orthu, go réasúnach, lena n‑áirítear, gan eisceacht, stailceanna, frithdhúnadh agus aighnis thionsclaíocha eile, má theipeann ar an gcóras, ar an rochtain ar an líonra nó ar aon trealamh teicniúil eile, lena n‑áirítear bogearraí, dóiteán, pléascadh nó timpiste.


10. Nithe éagsúla

Ní thugann ESB gealltanas go mbeidh fáil iomlán ar thairseach an chustaiméara ná go mbeidh an tairseach ag feidhmiú. 

Féadfaidh ESB aon cheann de na seirbhísí atá ar fáil ar thairseach an chustaiméara a leasú, nó cur leo, nó iad a tharraingt siar tráth ar bith, agus fógra a thabhairt ina leith nó gan a thabhairt. 

Féadfaidh ESB na Téarmaí seo a leasú tráth ar bith.  Foilseofar ar thairseach an chustaiméara fógra maidir le haon leasú.  Nuair a dhéanfar aon leasú ar na téarmaí seo a fhoilsiú, agus má úsáideann úsáideoir tairseach an chustaiméara tar éis a fhoilsithe, glacfar leis go bhfuil an t‑úsáideoir sin tar éis glacadh leis na téarmaí sin arna leasú.

I gcás go ndearbhóidh aon údarás breithiúnach nó údarás inniúil eile go bhfuil aon fhoráil de na téarmaí seo ar neamhní, inchurtha ar neamhní, mídhleathach nó neamh‑infheidhmithe ar shlí eile, leanfaidh na forálacha eile de lánfheidhm agus lánéifeacht a bheith acu.

Beidh an comhaontú seo faoi rialú dhlíthe Phoblacht na hÉireann agus forléireofar dá réir é, agus comhaontaíonn gach páirtí go ngéillfidh siad do dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann i dtaca le haon ní nó éileamh a thiocfaidh as tairseach an chustaiméara.


Get in touch
PHONE
1800 372 757