document

An Cód Dáileacháin - Foirm Iarratais um Mionathrú

Foirm Iarratais um Mionathrú ar an gCód Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 20 KB

Vulnerable Customer Policy

Beartas ESB Networks le haghaidh Chustaiméirí Leochaileacha

Sa Chód Cleachtais seo tá cur síos againn ar conas a dtugaimid tacaíocht duit mar Chustaiméir Leochaileach. Má tá tú cláraithe le do Sholáthraí Leictreachais mar chustaiméir leochaileach cuirimid tacaíocht ar fáil trí na seirbhísí atá leagtha amach sa doiciméad seo.

Íoslódáil PDF | 189 KB

Sparky. 86 x 125 final jpg

Plean Ceachta 1 do rang Sóisearach - Leictreachas inár dTimpeallacht

Plean Ceachta 1 do rang Sóisearach - Leictreachas inár dTimpeallacht

Íoslódáil PDF | 154 KB

document

Ráiteas Beartais ESB Networks ar an gComhshaol

Aithnímid in ESB Networks go bhfuil tionchair ag ár ngníomhaíochtaí ar an gcomhshaoil agus go bhfuil sé de dhualgas orainn na tionchair sin a bhainistiú ar bhealach a chuireann le forbairt inbhuanaithe ár ngeilleagair, agus a chuireann ardleibhéal cosanta ar fáil dár gcomhshaol nádúrtha. Chun níos mó a fheiceáil faoinár mbeartas comhshaoil íoslódáil an doiciméad seo.

Íoslódáil PDF | 613 KB

document

Treoir maidir leis an bPróiseas chun Custaiméirí Éilimh a Cheangal leis an gCóras Dáileacháin

Tá an treoir seo deartha le taispeáint cad is gá do chustaiméirí éilimh a dhéanamh chun go nascfar iad leis an gCóras Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 534 KB

document

Comhaontú Caighdeánach Nasctha

Comhaontú Caighdeánach Nasctha le haghaidh naisc éilimh agus gineadóirí i gcás inar mó ná 100kVA an acmhainn uasta.

Íoslódáil PDF | 94 KB

Guidebook for Housing Schemes

Treoirleabhar faoi Sheirbhísí Leictreachais do Scéimeanna Tithíochta

Tá treoir sa doiciméad seo faoi riachtanais ESB Networks maidir le suiteálacha leictreachais i scéimeanna tithíochta.

Íoslódáil PDF | 5 MB

document

Cód Cleachtais chun an Baol ó Línte Leictreachais Lastuas a Sheachaint

Is é aidhm an Chóid Chleachtais seo an obair a dhéantar cóngarach do línte leictreachais lastuas a dhéanamh níos sábháilte agus, sa chaoi sin, cuidiú leo siúd a bhfuil baint acu le bheith ag obair in aice le línte leictreachais lastuas na contúirtí a sheachaint a bhaineann leo.

Íoslódáil PDF | 607 KB

document

Feirmeacha Gaoithe Nasctha Fuinnmhithe

Tá faisnéis staitistiúil sa doiciméad seo faoi na gineadóirí Feirmeacha Gaoithe go léir atá Fuinnmhithe agus Nasctha leis an gcóras dáileacháin agus déantar í a thabhairt cothrom le dáta gach ráithe.

Íoslódáil PDF | 173 KB

document

Foirm Éilimh um Chúiteamh Crainn

Tá an fhoirm seo le haghaidh custaiméirí ar mhian leo iarratas a dhéanamh ar chúiteamh mar gheall ar chrainn chruach leictreachais nó cuaillí dúbailte adhmaid atá ag cur isteach ar ghnáthchleachtais feirmeoireachta (Cur isteach Crainn).

Íoslódáil PDF | 184 KB