document

Cur Síos ar Saintréithe Nasctha - Cóid DUoS agus MCC

Mínítear sa doiciméad seo na cóid um Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) agus um Chumraíocht Mhéadar (MCC) a úsáidtear i gComhaontuithe Nasctha ESB Networks.

Íoslódáil PDF | 24 KB

document

Tosca Coigeartaithe Caillteanas Dáileacháin

Aighneacht ESB chuig an gCoimisiún um Rialáil Leictreachais. Leagtar amach sa doiciméad seo modheolaíocht ESB Networks chun tosca Coigeartaithe Caillteanas Dáileacháin a ríomh. Úsáidfear iad chun caillteanais dáilte a chionroinnt ar ídiú kWh arna mhéadrú ar láithreáin na n-úsáideoirí deiridh.

Íoslódáil PDF | 52 KB

document

Rialacha maidir le Grúpa Taraife DuoS a Chur i bhFeidhm

Tá cur síos sa doiciméad seo ar na rialacha maidir le taraif cheart um Úsáid Dáileacháin an Chórais (Grúpa DUoS) a chur i bhfeidhm i gcás háitreabh nó phointe nasctha an chustaiméara.

Íoslódáil PDF | 269 KB

document

Treoir maidir leis an bPróiseas chun Custaiméirí Éilimh a Cheangal leis an gCóras Dáileacháin

Tá an treoir seo deartha le taispeáint cad is gá do chustaiméirí éilimh a dhéanamh chun go nascfar iad leis an gCóras Dáileacháin.

Íoslódáil PDF | 534 KB

document

Tairiscint Nasctha - Páipéar faoi Bheartas agus Próiseas

Is é cuspóir an pháipéir seo sraith shoiléir threoirlínte faoi beartas maidir le tairiscint nasctha a thabhairt d’iarratasóirí atá ag iarraidh nascadh. Baineann na beartais atá leagtha amach sa pháipéar seo de ghnáth le gach catagóir gineadóra, idir in-athnuaite agus neamh-inathnuaite, mura luaitear a mhalairt.

Íoslódáil PDF | 657 KB

document

Iniomaíocht ar an gCóras Dáileacháin - Páipéar faoi Phríomhphrionsabail agus Phróisis

Is é cuspóir an pháipéir seo ná go dtabharfadh ESB Networks CGA. le fios cad iad na prionsabail faoina bhfeidhmeoidh iniomaíocht ar leibhéal an Dáileacháin agus faoi mar a ordaíodh faoi CER/10/056.

Íoslódáil PDF | 420 KB

document

Ráiteas Bheartas Ghrúpa ESB ar Bhainistíocht Comhshaoil agus Inbhuanaitheacht

Is éard atá sa Bheartas seo ná ráiteas ar thiomantas an ESB Group faoinár ngníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí ár bhfochuideachtaí a reáchtáil ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de. Tá an ESB Group tiomanta de thoradh an ráitis beartais do chloí le gach reachtaíocht chomhshaoil idir reachtúil agus rialála a bhaineann lenár n-oibríochtaí gnó.

Íoslódáil PDF | 39 KB

document

Treoir maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach 2007 - 2014

Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2011 (na Rialacháin) tá tú i dteideal rochtain a fháil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol atá i seilbh ESB.

Íosiódáil PDF | 82 KB

document

Ráiteas Beartais ESB Networks ar an gComhshaol

Aithnímid in ESB Networks go bhfuil tionchair ag ár ngníomhaíochtaí ar an gcomhshaoil agus go bhfuil sé de dhualgas orainn na tionchair sin a bhainistiú ar bhealach a chuireann le forbairt inbhuanaithe ár ngeilleagair, agus a chuireann ardleibhéal cosanta ar fáil dár gcomhshaol nádúrtha. Chun níos mó a fheiceáil faoinár mbeartas comhshaoil íoslódáil an doiciméad seo.

Íoslódáil PDF | 86 MB

Metal Theft 2015

Feachtas 2015 maidir le Goid Miotail

Póstaer Feachtais 2015 maidir le Goid Miotail.

Íoslódáil PDF | 345 KB