ESB Networks agus Oideachas faoi Shábháilteacht

Fan Slán, Fan Amach

 

Is éard atá in Fan Slán, Fan Amach ná clár atá dírithe ar Bhunscoileanna, a chuireann leanaí Bunscoile ar an eolas faoi cén chaoi ar féidir leo fanacht slán sábháilte agus iad ag súgradh amuigh faoin spéir gar do chuaillí leictreachais agus línte lastuas. Clár spraíúil, spreagúil, oideachasúil is ea é, a chuimsíonn pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí trínár féidir le daltaí ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí an 6ú Rang fáil amach faoi na buntáistí a bhaineann leis an leictreachas, agus a fhoghlaim cén chaoi fanacht slán sábháilte nuair a bhíonn siad gar dó.

Comórtas Póstaer Fan Slán, Fan Amach

I gComórtas Póstaer Fan Slán, Fan Amach, iarrtar ar na daltaí póstaer a chruthú a léiríonn gach a bhfuil foghlamtha acu faoi na bealaí ar féidir leo fanacht slán sábháilte gar don leictreachas, chomh maith leis an eolas atá anois acu ar 6 leid sábháilteachta ESB Networks.

 

Tuilleadh Eolais
Road Safety Education

Pleananna Ceachta Fan Slán, Fan Amach

Tá sraith pleananna ceachta curtha i dtoll a chéile againn do na ranganna sóisearacha agus sinsearacha araon atá ceaptha tacú le snáithaonaid an Churaclaim agus le cuspóirí foghlama Churaclam na hEolaíochta. Pleananna Ceachta agus Bileog Gníomhaíochta