Fógra Príobháidehais agus Polasaí Fianán

Fógra Príobháideachais

Maidir le ESB Networks CGA

Fochuideachta faoi lánúinéireacht ESB is ea ESB Networks CGA (ESBN), atá ceadúnaithe chun an córas dáileacháin leictreachais a oibriú i bPoblacht na hÉireann. Déanaimid freastal ar gach uile chustaiméir leictreachais agus ar gach uile rannpháirtí sa mhargadh leictreachais ó cheann ceann na tíre agus táimid freagrach as an líonra leictreachais a thógáil, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt. Déanaimid bainistiú ar oibríochtaí méadair leictreachais agus sonraí méadair ó cheann ceann na tíre, agus déanaimid comhordú agus tacaímid le hoibriú na margaí iomaíocha miondíola agus mórdhíola leictreachais.

Tá meas againn ar do phríobháideachas

Baineann an fógra príobháideachais seo le húsáid sonraí pearsanta ag ESBN.  Tugtar míniú ann ar an bhfaisnéis a bhailímid, cén chaoi a n-úsáidimid é, cé leis a mbailímid é agus cén chaoi a gcosnaímid é. Tugtar sonraí ann chomh maith ar na cearta atá ar fáil duit maidir leis an gcaoi a gcoinnímid agus a n-úsáidimid do shonraí pearsanta, cén chaoi leis na cearta sin a fheidhmiú, agus céard atá le déanamh má theastaíonn tuilleadh faisnéise nó má tá gearán le déanamh. 

Baineann an fógra príobháideachais seo leis an uile shonra pearsanta a choinnímid, is cuma an caidreamh linn.  Mar shampla, féadfaidh sé go gcoinnímid faisnéis faoi chustaiméirí reatha, custaiméirí roimhe, custaiméirí ionchasacha, custaiméirí amach anseo, agus daoine den phobal.

Bailímid do shonraí pearsanta ionas gur féidir linn ár gcaidreamh leat a bhainistiú. Tá na gníomhaíochtaí seo a leanas san áireamh a dteastaímid sonraí pearsanta ina dtaobh:

 • Bainistiú ar chomhaontú ceangail leictreachais.
 • Bainistiú ar oibriú sábháilte, slán agus iontaofa an chórais dáileacháin leictreachais.
 • Tógail, forbairt agus bainistiú an líonra leictreachais in Éirinn.
 • Éascú ar oibriúiontaofa na margay miondíola agus mórdhíola leictreachais.
 • Cloí leis na dualgais cheadúnaithe agus rialála a rialaíonn oibríochtaí an mhargaidh leictreachais.

 Cinntímid go bhfuil an fhaisnéis a bhailímid cuí chun na críocha a bhfaightear í ina leith. 

Coinnímid ár gcórais, comhaid agus foirgnimh slán ach riachtanais dhlíthiúla agus treoir idirnáisiúnta slándála a chomhlíonadh. Cinntímid go dtugtar dár bhfoireann, agus d'aon duine a bhfuil teacht acu ar shonraí pearsanta agus a bhfuilimid freagrach astu, oiliúint ar an gcaoi le sonraí pearsanta a chosaint.  Cinntímid go n-aithníonn ár bpróisis go soiléir na riachtanais d’fhonn sonraí pearsanta a bhainistiú agus go bhfuil siad suas chun dáta. Déanaimid iniúchadh rialta ar ár gcórais agus próisis le cinntiú go leanaimid de bheith comhlíontach lenár bpolasaithe agus lenár ndualgais dhlíthiúla.

Aithnímid in ESB Networks an tábhacht a bhaineann leis na Sonraí Pearsanta a fhágtar faoinár gcúram. Féadfaidh sé go mbaileoimid agus go gcoinneoimid réimse faisnéise fút. Seo a leanas roinnt samplaí de na cineálacha faisnéise a d’fhéadfadh a bheith againn:

 • Faisnéis fút agus faoi d'áitreabh; d’fhéadfadh sé go mbeadh i gceist léi sin faisnéis teagmhála agus faisnéis slándála phearsanta atá curtha ar fáil agat dúinn chun cabhrú linn tú a aithint go cruinn nuair a dhéanann tú teagmháil linn
 • Eolas fút, an áit a bhfuil bonneagar leictreachais agat ar do thalamh nó gar do
 • Faisnéis faoin bhfuinneamh a úsáidtear (arna iompórtáil ón eangach) agus a ghintear (arna easpórtáil chuig an eangach) ag d’áitreabh gach lá agus gach 30 nóiméad, bíodh sé san am i láthair nó san am atá thart.
 • Faisnéis dhiagnóiseach mhéadair maidir le tarluithe agus foláirimh arna dtaifeadadh ag an méadar leictreachais cliste atá feistithe i d’áitreabh
 • Méadrachtaí diagnóiseacha maidir le cáilíocht na cumhachta ar an líonra i gcóngar an mhéadair leictreachais chliste (ar thaobh ESB Networks den mhéadar).
 • Sonraí faoi chomhaontuithe ceangail reatha agus roimhe seo agus faoi na páirtithe a bhain siadsan leo ag d'áitreabh
 • Faisnéis faoi do chuid idirghníomhaíochtaí linn, lena n-áirítear aon uair a thuairiscigh tú fabht nó éigeandáil
 • Faisnéis faoi aon riachtanais speisialta atá nochta agat sa chás go bhfuil ríthábhacht ag baint le leanúnachas an tsoláthair leictreachais
 • Taifeadtaí ar chomhráite teileafóin leat
 • Faisnéis faoin obair a cuireadh i gcrích ag d'áitreabh roimhe seo, nó atá beartaithe amach anseo.

Bailímid formhór na faisnéise seo go díreach ónár n-idirghníomhaíochtaí leat, nuair a dhéanann tú teagmháil linn i scríbhinn, ar an teileafón nó go leictreonach (tríd an ríomhphost, ar ár suíomh idirlín, nó ar na meáin shóisialta). Is mar gheall ar ár seirbhísí a bheith á n-úsáid agat a bhailítear cuid den fhaisnéis. Féadfaidh sé go mbaileoimid faisnéis fút ó thríú páirtithe, amhail soláthraithe leictreachais, mar chuid de ghnáthoibríochtaí an mhargaidh leictreachais.

Baineann ár suíomh idirlín úsáid as ‘fianáin’ chun cabhrú linn eispéireas níos fearr a chur ar fáil d'úsáideoirí gach uair a thugann siad cuairt. Is éard is fianán ann ná píosa beag téacs a chuirtear go díreach ar ghléas nuair a úsáidtear é chun cuairt a thabhairt ar shuíomh idirlín. Cabhraíonn sé seo linn eispéireas níos fearr a thabhairt don úsáideoir nuair a úsáideann siad an suíomh idirlín. Fanann an fhaisnéis a bhailíonn an fianán ar ghléas an úsáideora.
Bainimid úsáid as an bhfaisnéis a bhailítear ó fhianáin chun cabhrú le feabhas a chur ar eispéireas úsáideoirí ar ár suíomh idirlín, chun críocha slándála, fógraíochta agus d’fhonn ábhar a phearsantú. Mar shampla, cabhraíonn fianáin linn aithint go bhfuil cuairt tugtha roimhe seo ar ár suíomh ó ghléas áirithe, rud a ligeann dúinn an t-eispéireas a chur in oiriúint bunaithe ar an stair brabhsála roimhe seo. Cabhraíonn sé linn chomh maith cinneadh a dhéanamh céard é an fhaisnéis is cuí le léiriú don úsáideoir sin nuair atá siad i mbun brabhsála. Tá tuilleadh eolais inár bPolasaí Fianán maidir leis an gcineál fianáin a úsáidimid agus an cuspóir atá leo.

Ní bhainimid úsáid as fianáin chun aon sonraí pearsanta a bhailiú le stóráil ar ár gcórais. Féadfaidh an t-úsáideoir an fianán agus an fhaisnéis a bhailíonn sé a scriosadh ag am ar bith ach úsáid a bhaint as na socruithe ina mbrabhsálaí gréasáin Idirlín.

Aon fhaisnéis a choinnímid, coinneofar é ar feadh an achair a theastaíonn sé chun an cuspóir atá lena bhailiú a chomhlíonadh agus chun ár ngnó agus ár gcearta a chosaint.  Iarrtar orainn cineálacha éagsúla faisnéise a choinneáil ar feadh tréimhse shonraithe ama chun go gcomhlíonfaí riachtanais dhlíthiúla.  Braithfidh an t-achar ama a choinnímid aon chuid de d'fhaisnéis phearsanta ar an gcineál faisnéise agus ar an gcuspóir a bhfuarthas í ina leith.

Bainimid úsáid as faisnéis phearsanta ionas go bhféadfaimid, de réir ár gcomhaontuithe ceangail agus ár ndualgas ceadúnais, seirbhísí leictreachais a chur ar fáil duit. Féadfaidh sé go mbainfimid úsáid as sonraí pearsanta ar chuid de na bealaí seo a leanas:

 • Chun taifid a dheimhniú agus a choinneáil i dtaca le ceangail leis an líonra leictreachais
 • Chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid leictreachais
 • Chun sonraisc a chruthú agus a sheoladh agus íocaíocht a bhailiú
 • Chun iarratais ar fhaisnéis nó fiosruithe ginearálta a phlé agus freagra a thabhairt orthu
 • Chun tacú le hoibriú an mhargaidh iomaíoch leictreachais in Éirinn
 • Chun Scrúdú a dhéanamh ar phátrúin agus treochtaí úsáide leictreachais ar fud an líonra leictreachais chun bonn eolais a chur faoi chinntí infheistíochta agus oibríochta
 • Chun cur ar ár gcumas aon riachtanais dhlíthiúla nó rialála a chomhlíonadh
 • Chun ár gcearta nó cearta aon tríú páirtí a chosaint nó a fhorfheidhmiú
 • Chun éascaíocht a dhéanamh ar an sreabhadh faisnéise idir rannpháirtithe margaidh maidir le ceangail leictreachais
 • Chun calaois agus coiriúlacht eile a bhrath agus a chosc
 • Chun críocha leasanna riachtanacha duine a chosaint
 • Chun freagra a thabhairt ar iarratais ó na cúirteanna agus ó údaráis forfheidhmithe
 • Chun an tArd-Bhonneagar Méadar (AMI) a bhunú agus a choimisiúnú chun tacú le hoibriú Seirbhísí Cliste don Mhargadh Miondíola (taraifí ama úsáide ina measc)

 

 Chun gur féidir linn gníomhaíochtaí áirithe a chur i gcrích ag baint úsáid as do shonraí pearsanta, féadfaidh sé go dteastóidh uainn do thoiliú a iarraidh. Nuair atá toiliú á iarraidh, cuirfimid roghanna ar fáil, amhail an rogha teagmháil a bheith á déanamh againn leat tríd an teileafón, an post, an ríomhphost, teachtaireacht téacs nó trí mheáin eile dhigiteacha.
Sa chás go dteastaíonn toiliú uainn, míneoimid an fáth agus cuirfimid eolas leordhóthanach ar fáil chun ligean duit cinneadh a dhéanamh a bhfuil bonn eolais faoi.
Nuair a fhaighimid toiliú gníomhaíochtaí den chineál sin a fheidhmiú, féadtar an toiliú sin a tharraingt siar ag tráth ar bith ach teagmháil a dhéanamh linn. 

Féadfaimid do shonraí pearsanta a roinnt, nó a nochtadh le tríú páirtithe sna catagóirí seo a leanas:

 • Rannpháirtithe sa mhargadh leictreachais: mar an tOibreoir Córais Dáileacháin agus mar an tOibreoir Córais Clárúcháin Méadair in Éirinn, iarrann an Coimisiún um Rialáil Fóntas in Éirinn (CRU) orainn faisnéis a chur ar fáil, a chomhordú nó a sholáthar do rannpháirtithe sa mhargadh leictreachais chun éascaíocht a dhéanamh ar oibriú na Margaí Leictreachais Miondíola agus Mórdhíola. Tá na riachtanais roinnte faisnéise i leith an phróisis seo á rialáil ag an CRU.
 • Gníomhairí nó soláthraithe: is daoine nó cuideachtaí iad seo a bhfuil conarthaí againn leo chun táirgí nó seirbhísí a sholáthar a úsáidimid chun ár ngnó a stiúradh, lena n-áirítear bainistiú a dhéanamh ar ár gcaidreamh le custaiméirí. I mórán cásanna, beidh siad laistigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) ach i roinnt cásanna féadfaidh sé go mbeidh siad lasmuigh den EEA. Ní roinnfimid ná ní nochtfaimid do na páirtithe seo ach amháin an fhaisnéis a theastaíonn uathu chun na táirgí nó seirbhísí a sholáthar, agus iarrfaimid ar na páirtithe sin a chinntiú go ndéanfar an fhaisnéis a chosaint go leordhóthanach i gcónaí. Ní roinnfear sonraí fuinnimh a thaifeadtar gach 30 nóiméad nó gach lá le rannpháirtithe sa mhargadh leictreachais ach amháin más rud é gur iarr an custaiméir, trína chuideachta soláthair leictreachais, go ndéanfaí amhlaidh.
 • Comhairleoirí gairmiúla: féadfaidh sé go roinnfimid nó go nochtfaimid sonraí pearsanta do chomhairleoirí gairmiúla a fhéadfaimid a fhostú chun aon chríocha réasúnacha i ndáil lenár ngnó, lena n-áirítear cúnamh lenár gcearta a chosaint.
 • Comhlachtaí seachtracha eile: i roinnt cúinsí, féadfaidh sé go n-iarrfar orainn de réir an dlí sonraí pearsanta a nochtadh le comhlachtaí seachtracha, amhail an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, údaráis áitiúla, ranna rialtais nó an Garda Síochána. Sna cásanna seo, ní nochtfaimid ach amháin an méid is lú faisnéise a theastaíonn chun ár ndualgas dlíthiúil a chomhlíonadh. Nuair a bheidh an fhaisnéis seo nochta, ní bheimid in ann stiúir a choinneáil ar an gcaoi a n-úsáidfidh na comhlachtaí sin í.
Déanann Oifigeach Cosanta Sonraí Ghrúpa ESB maoirsiú ar bhailiú agus ar úsáid do shonraí ag ESBN. Más mian leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí, féadtar ríomhphost a chur chuig dpo@esb.ie nó tríd an bpost chuig An tOifigeach Cosanta Sonraí, Bord Soláthair an Leictreachais, Two Gateway, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3.

Cé gur gá don BSL d'fhaisnéis phearsanta a ghabháil, a stóráil agus a phróiseáil d’fhonn réimse seirbhísí a chur ar fáil, tá réimse ceart ar fáil duit chun go mbeifeá muiníneach go ndéantar bainistiú cuí ar d'fhaisnéis. Tá mioneolas faoi do chearta, an uair atá feidhm leo agus ár bhfreagrachtaí i do leith ar fáil ar ár suíomh idirlín.

Tá an méid seo a leanas i measc na gceart atá ar fáil duit

Rochtain a fháil ar d'fhaisnéis phearsanta agus cóipeanna den fhaisnéis: tá tú i dteideal cóip a fháil, ach iarratas a dhéanamh atá saor ó tháille, den fhaisnéis phearsanta de do chuid atá á coinneáil againn. Tá roinnt teorainneacha ag baint leis an gceart seo.  Mar shampla má bhaineann na sonraí le duine eile agus mura bhfuil toiliú an duine sin againn, nó má tá na sonraí faoi réir pribhléid dlí. Sa chás go bhfuil sonraí ann nach bhféadfaimid a nochtadh, míneoimid é seo duit.

Cinntiú go bhfuil do shonraí cruinn: an aidhm atá againn ná cinntiú go bhfuil na sonraí atá gcoinneáil againn fút cruinn agus suas chun dáta. Ó am go ham, féadfaidh sé go ndéanfaimid teagmháil leat chun an fhaisnéis atá á coinneáil againn a fhíorú. Féadann tú teagmháil a dhéanamh linn chomh maith chun aon earráidí a thugann tú faoi deara a cheartú.

Toiliú a Dheonú nó a Bhaint: sa chás go dteastaíonn do thoiliú le haghaidh aon phróiseála, mar shampla, chun cumarsáid margaíochta dírí a chur ar fáil duit, míneoimid go soiléir céard lena aghaidh atá an toiliú, agus aon iarmhairtí a bhaineann le toiliú a thabhairt nó a dhiúltú, agus déanfaimid foráil nach bhféadtar toiliú a thabhairt ach amháin le gníomh dearfach uait. Cinnteoimid chomh maith go mbeidh tú in ann aon toiliú den chineál sin a tharraingt siar ag am ar bith.

Próiseáil ar d'fhaisnéis a shrianadh: tá an ceart agat iarraidh orainn próiseáil ar d'fhaisnéis phearsanta a shrianadh i gcúinsí áirithe, mar shampla, má tá díospóid ann maidir le cearta chun gníomhaíochtaí sonracha próiseála a chur i gcrích, nó sa chás nach mian leat go scriosaimid sonraí.  Tabharfaimid freagra pras ar d'iarratas agus cuirfimid míniú ar fáil sa chás nach bhféadaimid comhlíonadh go hiomlán.

Do shonraí a scriosadh: i gcúinsí áirithe, féadfaidh sé go bhfuil an ceart agat cuid de d'fhaisnéis phearsanta, nó í uile, a scriosadh ónár dtaifid. Is minic a thugtar “an ceart go ligfí i ndearmad” air seo. Féadfaidh sé seo tarlú, mar shampla, má coinnímid sonraí nach teastaíonn uainn a thuilleadh, nó má tharraingíonn tú toiliú siar.  Má tá caidreamh agat linn fós, ní mór dúinn na sonraí a theastaíonn uainn chun an caidreamh seo a bhainistiú a choinneáil. Tabharfaimid freagra pras ar d'iarratas agus cuirfimid cúiseanna ar fáil sa chás go gcuirimid i gcoinne scriosadh a dhéanamh ar aon chuid de do shonraí pearsanta.


Do shonraí a bhogadh: sa chás go bhfuil sé indéanta go gcuirimid ar fáil é, tá an ceart agat cóip dhigiteach a fháil de na sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil dúinn. 


Aistrithe Idirnáisiúnta Sonraí: i gcúinsí áirithe, féadfaimid d'fhaisnéis phearsanta a aistriú go hidirnáisiúnta, agus folaíonn sé seo áiteanna taobh amuigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE). Sa chás go ndéanaimid é seo, cinntímid go ndéantar gach aistriú de réir an dlí ar chosaint sonraí agus go dtabharfar leibhéal coibhéiseach cosanta do do shonraí is a bheadh acu nuair a bhainistítear in Éirinn iad

Más rud é, ar chúis ar bith, go bhfuil gearán agat faoin úsáid a bhainimid as d'fhaisnéis phearsanta, nó má tá tú míshásta ar bhealach ar bith leis an bhfaisnéis a chuirimid ar fáil duit, ba mhaith linn go ndéanfá teagmháil dhíreach linn ionas go bhféadfaimid aghaidh a thabhairt ar do ghearán. Féadtar teagmháil a dhéanamh linn ach na sonraí teagmhála thuas a úsáid. Féadtar teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí in Éirinn faoi ábhair den chineál seo ar 1890 252 231, nó tríd an ríomhphost ag info@dataprotection.ie nó tríd an bpost chuig An Coimisiún Cosanta Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire R32 AP23, Co. Laoise.

Tabharfaimid an fógra príobháideachais seo suas chun dáta ó am go ham. Tabharfaimid fógra maidir le haon athruithe ábhartha ar ár suíomh idirlín roimh na hathruithe a dhéanamh, agus sa chás go bhfuil sé cuí, cuirfimid fógra chugat ag baint úsáid as na sonraí teagmhála a choinnímid duit chun na críocha seo. Molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfógra seo ó am go ham le go mbeifeá ar an eolas faoin gcaoi a n-úsáidimid d'fhaisnéis.

Polasaí Fianán

Is éard is fianán ann ná píosa beag sonraí a iarrann suíomh idirlín ar do bhrabhsálaí a choinneáil ar do ríomhaire nó gléas móibíleach.

Is bealach éasca é úsáid fianán do shuíomhanna idirlín chun faisnéis úsáideoir-shonrach chruinn a bhailiú maidir lena gcuairteoirí. Ciallaíonn sé seo i gcoitinne go bhfuil sé níos éasca ort an gréasán a bhrabhsáil agus eispéireas pearsanta a bheith agat.

Tá jabanna riachtanacha ag mórán fianán. Mar shampla, déanann fianáin aitheantais thú a aithint nuair a dhéanann tú iarracht logáil isteach ar chuntas. Le cineálacha eile fianán, féadtar siopadóireacht a dhéanamh ar líne agus míreanna a stóráil de réir mar a chuireann tú iad le do chiseán siopadóireachta fíorúil.

 

 

Féadfaidh fianáin a bheith sealadach (fianán seisiúin) nó buan (fianán dianseasmhach).

Stóráiltear fianáin sheisiúin i gcuimhne shealadach do ghléis – seachas ar an tiomántán crua – le linn duit a bheith ag brabhsáil ar shuíomh idirlín. Is gnách a scriostar na fianáin seo nuair a dhúnann tú an brabhsálaí. Dá mbeifeá leis an mbrabhsálaí a athoscailt agus cuairt a thabhairt ar an suíomh idirlín arís, ní ‘chuimhneodh’ an suíomh gur thug tú cuairt air roimhe seo. Bíonn fianáin seisiúin fós gníomhach go dtí go bhfágann tú an suíomh.

Fanann fianáin dhianseasmhacha ar do thiomántán crua, agus bíonn siad dianseasmhach ó sheisiún go seisiún go dtí go scriosann tú iad, nó go dtí go mbaineann siad dáta socraithe éaga amach. Féadtar faisnéis a stóráil i bhfianáin dhianseasmhacha, amhail sonraí logála isteach, leabharmharcanna, sonraí cárta creidmheasa agus socruithe agus téamaí roghnaithe – rud a chiallaíonn go mbíonn eispéireas níos tapúla agus níos réidhe agat ar líne.

 

Féadtar fianáin a rialú agus a scriosadh araon de réir mar is mian leat. Féadtar gach fianán atá ar do ríomhaire anois a scriosadh agus féadtar formhór na mbrabhsálaithe a shocrú chun cosc a chur ar iad a chur. Má dhéanann tú é seo, áfach, féadfaidh sé go bhfuil ort coigeartú a dhéanamh ar roinnt sainroghanna gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh idirlín agus féadfaidh sé nach n-oibreoidh roinnt seirbhísí agus feidhmeanna.

Féadtar na fianáin ar ár suíomh idirlín a ghrúpáil de réir ceithre chatagóir éagsúla.
Fianáin a bhfuil fíorghá ag baint leo: tá siad seo riachtanach le cur ar do chumas gluaiseacht timpeall ár suíomh idirlín agus na gnéithe atá ann a úsáid. Murach na fianáin seo, ní bheimis in ann na seirbhísí a d'iarr tú a chur ar fáil duit.
Fianáin Feidhmiúlachta: cuireann siad ar chumas ár suíomh idirlín cuimhneamh ar na roghanna a rinne tú agus cabhrú chun eispéireas feabhsaithe agus níos pearsanta a chur ar fáil duit ar ár suíomh idirlín.

Fianáin Feidhmíochta: cabhraíonn siad linn feabhas a chur ar ár suíomh idirlín agus ar ár seirbhísí ar líne. Bailíonn na fianáin seo faisnéis faoin gcaoi a bhfuil ár suíomh á úsáid, lena n-áirítear na leathanaigh sin is minice a dtugtar cuairt orthu. Cabhraíonn sé seo linn eispéireas níos fearr d'úsáideoirí a chur ar fáil. Tá na fianáin seo anaithnid – rud a chiallaíonn nach mbaileoidh siad faisnéis chun thú a aithint.

Fianáin Dhírithe agus Fógraíochta: úsáidtear iad chun cuidiú linn tuiscint níos fearr a bheith againn ar ár bhfeachtais fógraíochta agus cén chaoi lena bhféadfaimid iad a dhéanamh níos ábhartha duit. Tá na fianáin seo anaithnid chomh maith, ní bhaileoidh siad faisnéis chun thú a aithint.

Féadann ár suíomh idirlín fianáin a sheoladh chuig do bhrabhsálaí gréasáin má cheadaíonn sainroghanna do bhrabhsálaí é. Déanann mórán suíomhanna idirlín é seo nuair a thugann úsáideoir cuairt ar a suíomh idirlín d’fhonn sreafaí tráchta ar líne a rianú. Teastaíonn fianáin a chumasú ar shuíomh idirlín Líonraí Bhord Soláthair an Leictreachais, lena n-áirítear tairseach an chuntais chustaiméara, chun go n-oibreodh an tseirbhís i gceart. Má dhéanann tú fianáin a dhíchumasú, féadfaidh sé nach mbeidh tú in ann leas a bhaint as cuid dár seirbhísí ar líne. Má bhaineann tú úsáid as an suíomh idirlín gan na socruithe a athrú, glacfaimid leis go bhfuil tú sásta na fianáin uile a fháil ar shuíomh idirlín Líonraí Bhord Soláthair an Leictreachais.

Leathanach tugtha suas chun dáta: Mí Aibreáin 2018

 

 

 

 

 

Leathanach tugtha suas chun dáta: Mí Aibreáin 2018