An Soláthar Leictreachais a Athnascadh

Technician at Meter

Nasc a chur ar ais i dteach atá ann cheana a dínascadh

Má tá tú ag bogadh isteach i dteach atá ann cheana agus tá an leictreachas dínasctha, tá trí chás fhéideartha ann:

 

  1. Tá an teach dínasctha le níos lú ná sé mhí anuas.
  2. Tá an teach dínasctha le idir sé mhí agus dhá bhliain anuas.
  3. Tá an teach dínasctha le níos mó ná dhá bhliain anuas.

Má tá do theach dínasctha le níos lú ná sé mhí anuas, is cóir duit dul i dteagmháil le soláthraí leictreachais gan mhoill. Beidh ort clárú mar chustaiméir le do sholáthraí ansin chun an teach a athnascadh.

Tabharfaidh an soláthraí comhairle duit maidir leis an bpróiseas athnasctha sin.

Féach liosta de na soláthraithe leictreachais ar fad

Má tá an teach dínasctha le idir sé mhí agus dhá bhliain anuas, déan teagmháil le soláthraí leictreachais le clárú mar chustaiméir. Tabharfaidh an soláthraí uimhir duit, ar a dtugtar Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN). 

Féach liosta de na soláthraithe leictreachais ar fad

Ansin socróidh do sholáthraí leictreachais le ESB Networks go ndéanfar an teach a athnascadh.

Tabhair do d'aire: De bharr go bhfuil do theach dínasctha le breis is sé mhí anuas, éilítear ort socrú a dhéanamh go seiceálfar an sreangú. Ní mór go mbeidh sé seiceáilte agus deimhnithe ag conraitheoir cláraithe leictreachais, a n-éilítear air/uirthi ansin deimhniú a chur isteach thar do cheann.

Má tá do theach dínasctha le breis is dhá bhliain anuas nó níos mó, déan iarratas ar line nó íoslódáil Foirm Iarratais NC2 (PDF | 299 KB), Nasc le Teaghais Chónaithe Aonair nó le hÁitreabh Feirme.

Nó is féidir leat glao a chur ar 1850 372 757+353 21 2386555 má tá tú taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, le cóip a iarraidh. Ní mór duit an fhoirm sin a chomhlánú agus a sheoladh ar ais (i dteannta na léarscáile suímh agus an phlean láithreáin atá riachtanach) chuig an seoladh seo a leanas:


ESB Networks CGA.
Iarrtais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bothar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
T12E367
Éire

D’fhéadfadh sé go mbeadh orainn cuairt a thabhairt ar an suíomh leis an gcás a mheas. Mura mbíonn aon obair bhreise de dhíth le go sásóidh an pointe nasctha na caighdeáin reatha, féadfar an teach a athnascadh tar éis táille athfhuinnmhithe a íoc. Mar sin féin, mura sásaíonn an pointe nasctha na caighdeáin reatha, caitear leis amhail is dá nasc nua é agus gearrfar an táille as nasc nua. Eiseofar meastachán duit ansin de bharr go mbeidh táille le híoc sula bhféadfar an teach a athnascadh. D’fhéadfadh sé go mbeadh ort duchtú a chur ar fáil ar an láithreán (PDF | 1 MB).

Chomh luath agus a bheidh an tseirbhís agus an méadar feistithe ag ESB Networks, iarr ar do chonraitheoir leictreachais an leictreachas a dhéanamh beo ag an lasc aonraithe.