Cuirfear na méadair chliste i ngníomh go hiomlán in Eanáir 2021. Go dtí sin, beimid ag obair lenár líonra cumarsáide agus ár gcórais TF a ullmhú. Sa chuid seo, tugtar míniú ar céard a ndéanann na méadair chliste taifeadadh air, cén chaoi a ndéanann siad cumarsáid agus cén chaoi a gcosnaímid do chuid sonraí.

Murab ionann agus méadair thraidisiúnta nár thaifead ach an méid leictreachais a d’úsáid tú, taifeadfaidh do mhéadar cliste sonraí faoin méid leictreachais a úsáideann tú, aon leictreachas a dhéanann tú a easpórtáil chuig an eangach, tarluithe, foláirimh agus sonraí ionstraimíochta a bhaineann leis an soláthar cumhachta ag d’áitreabh. Mínítear gach catagóir sonraí go mion thíos.

 

Gach lá, thart ar mheán oíche go hiondúil, seolfaidh do mhéadar sonraí isteach trínár líonra slán móibíleach 2G maidir leis an méid iomlán leictreachais a ídíodh agus a easpórtáladh sa tréimhse 24 uair an chloig roimhe sin.  Tugtar Sonraí Cláraithe air seo.

 

Coinníonn an méadar miontaifead chomh maith ar an leictreachas a ídíodh agus a easpórtáladh gach 30 nóiméad. Tugtar Sonraí Eatraimh air seo.

 

Lena chinntiú go mbíonn an méadar ag oibriú mar is ceart, taifeadann an méadar eolas diagnóiseach faoisean féin. Tugtar Sonraí Tarlaithe air seo.

 

Tá sé de chumas sa mhéadar nua freisin méadrachtaí diagnóiseacha a sholáthar maidir le cáilíocht an cumhachta ar an líonra i gcóngar an áitribh.  Cuirfidh na méadrachtaí seo ar chumas ESB Networks deacrachtaí soláthair atá ag cur as do chustaiméirí (amhail voltas íseal) a mheas go cianda, gan gá do Theicneoir Líonra dul chuig an áitreabh le saintrealamh méadraithe a shuiteáil. Tugtar Sonraí Ionstraimíochta air seo.

Nuair a bheidh an méadar cliste curtha i ngníomh, déanfaidh sé cumarsáid ó chian le ESB Networks thar líonra slán 2G le teicneolaíocht atá cosúil lena n-úsáidtear chun teachtaireachtaí téacs a sheoladh. Cumfaidh do mhéadar rud atá cosúil le teachtaireacht téacs chriptithe agus seolfaidh é chuig córas TF a dtugtar Córas Ceann-Mhoil (HES) air.

 

Aon sonraí a bhaileofar ón méadar, stórálfar ar bhealach slán iad i Lárchóras Bainistíochta Sonraí Méadair (MDMS), arna bhainistiú agus arna oibriú ag ESB Networks.  Gach lá, thart ar mheán oíche go hiondúil, seolfaidh do mhéadar sonraí trínár líonra slán móibíleach 2G chuig ESB Networks maidir leis an méid iomlán leictreachais a ídíodh agus a easpórtáladh sa tréimhse 24 uair an chloig roimhe sin.  Déanfaidh gach méadar cliste é féin a dhúiseacht gach dhá uair an chloig a bheag nó a mhór chun seiceáil a dhéanamh ar a shláine agus ar an gceangal leis an líonra. Seolfaidh sé sonraí isteach an tráth sin maidir le haon leictreachas a easpórtáladh chuig an eangach agus, má thagann ar aon deacrachtaí, cruthóidh teachtaireacht téacs chriptithe eile agus seolfaidh chugainn í.

 

Má roghnaigh tú sonraí a sholáthar gach 30 nóiméad do do Sholáthraí, seolfar iad sin ón méadar chuig an MDMS gach dhá uair an chloig chomh maith.

Lena cinntiú go mbíonn do chuid sonraí slán sábháilte, tá srian docht ar rochtain orthu agus tá an iliomad sraitheanna cibearshlándála in úsáid againn ar ár gcórais TF agus próisis ghnó.  Mar shampla, tá cárta SIM taobh istigh de gach méadar agus tá prótacail slándála i bhfeidhm lena chinntiú nach gceadaítear ach do chártaí SIM ceadaithe ceangal lenár líonra criptithe cumarsáide 2G, arna oibriú ag Three Ireland Ltd. Tá tástáil neamhspleách déanta ar an méadar ó thaobh na cibearshlándála de agus tá ár gcórais TF uile, atá faoi chosaint ag an iliomad ballaí dóiteáin, faoi réir tástáil agus athbhreithniú rialta neamhspleách.

Idir seo agus Eanáir 2021, beidh córais TF agus ionad nua oibríochtaí á dtógáil ag ESB Networks, rud a bheidh de dhíth chun tacú le comhlachtaí soláthair leictreachais tosú ar sheirbhísí cliste nua a chur ar fáil don phobal.  Mar atá mínithe thíos, beidh tuilleadh feidhmeanna á gcur ar fáil againn de réir mar a rachaidh an tionscadal ar aghaidh.

 

Tús le hoibriú agus bainistiú cianda méadar (Iúil-Nollaig 2020)

Tá tús curtha againn leis na méadair nua a cheangal lenár líonra slán 2G, arna oibriú ag Three Ireland Ltd.  Nuair a dhéanfar amhlaidh, seolfaidh do mhéadar cliste sonraí chuig ESB Networks faoin méid leictreachais a ídíodh agus a easpórtáladh ón uair a suiteáladh é, chomh maith le sonraí eile faoi oibriú an mhéadair féin. Ní bhaileofar aon sonraí eile ón méadar cliste.  Baileofar sonraí chun na gcríoch seo a leanas:

  • An tIonad Oibríochtaí Méadar Cliste nuaag ESB Networks a chur ar bun agus a chruthú go bhfuil sé ag obair i gceart
  • Feidhmeanna slándála agus cibearshlándála i ndáil leis na méadair
  • Feidhmeanna diagnóiseacha méadair, lena n-áirítear monatóireacht ar chur isteach ar mhéadair
  • Láidreacht an líonra cumarsáide a chruthú chun a fheidhmíocht a fheabhsú de réir mar is gá
  • Rialtacht na gcumarsáidí ó gach pointe méadair a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh orthu lena dheimhniú cé acu na cineálacha seirbhísí cliste a fhéadfar a chur ar fáil do chustaiméirí.

Ní úsáidfear le haghaidh billeála na léimh méadair ag an staid seo agus ní roinnfear le do chomhlacht soláthair leictreachais ná le haon tríú páirtí iad.  Tiocfaidh léitheoir méadar chuig d’áit chónaithe chun an méadar a léamh go fóill, díreach mar a dhéantar anois.

 

Ó Eanáir 2021 ar aghaidh – Léamh méadair ó chian
Ó Eanáir 2021, cuirfidh ESB Networks tús le méadair a léamh ó chian, rud a laghdóidh go mór an gá le meastacháin chun críocha billeála. Roinnfear na léimh mhéadair a bhailítear le do chomhlacht soláthair chun ligean dóibh bille cruinn a ullmhú, mar a dhéantar anois.  Seans go mbeadh amanna fós ann nach bhféadfaí méadair a léamh ó chian, agus dá réir sin, bheadh bille measta ann dá thoradh.

In 2021 chomh maith, cuirfidh comhlachtaí soláthair tús le seirbhísí agus taraifí nua fuinnimh a thairiscint.  Má aontaíonn tú le do chomhlacht soláthair glacadh le taraif nua, seolfaidh do mhéadar cliste na sonraí riachtanacha úsáide ansin.  Beidh tú in ann do rogha a athrú ach dul i dteagmháil go díreach le do chomhlacht soláthair nuair a bheidh na seirbhísí cliste ar fáil.

Bainfear úsáid as léimh mhéadair chomh maith chun an léamh deiridh agus an próiseas billeála a fheabhsú do chustaiméirí a athraíonn soláthraithe nó a bhogann chuig teach nua.