An nochtadh a tháirgeann méadair chliste

Tá dhá chineál réimse leictrigh agus maighnéadaigh ann - minicíocht phríomhlíne agus radaimhinicíocht. Táirgeann méadair chliste RLManna minicíochta príomhlíne níos ísle ná méadair thraidisiúnta. Ó thaobh RMLanna radaimhinicíochta de, bíonn an nochtadh an-íseal ar roinnt cúiseanna. Tá cumhacht an tarchuir íseal. Agus is gnách nach mbíonn tú go díreach in aice leis an méadar nuair a dhéanann sé tarchur.

Tugtar tuilleadh eolais sna ceisteanna coitianta thíos ar na leibhéil nochta shábháilte a tháirgeann na méadair chliste.

 

Is le teicneolaíocht 2G (nó GSM) a dhéantar an chumarsáid leis na méadair chliste atá ESB Networks a fheistiú faoi láthair.    Féadhmíonn sí sin i mbanda cúng minicíochtaí ag 900 meigiheirts (MHz), an-chosúil le go leor teicneolaíochtaí gan sreang eile. 
Is ar thrí fhachtóir a bhraitheann an nochtadh a fhaigheann duine ó mhéadar cliste: cumhacht an tarchuir, an t-achar ón méadar, agus tréimhse an nochta.  Déanaimid cíoradh ar gach ceann díobh sin sna ceisteanna seo a leanas.

Amhail na fóin phóca óna dtagann an teicneolaíocht chumarsáide a n-úsáideann na méadair chliste í, deartar na méadair chliste chun tarchur a dhéanamh le cumhacht chomh híseal agus is féidir.  Tá uasteorainn  2 vata  ar an teicneolaíocht a úsáidtear. 

 

Is é seo an luach is airde is féidir.  Is amhlaidh a bhíonn sé cuid mhaith faoina bhun sin de ghnáth, toisc go laghdaíonn an teicneolaíocht an leibhéal cumhachta go huathoibríoch chuig an leibhéal is ísle a theastaíonn i ndáiríre chun cumarsáid a choinneáil.

Ar nós an uile chineál eile tarchuir, laghdaítear leibhéal an nochta de réir an achair ar shiúl ón méadar cliste.  Seachas i gcás áiteanna gar don mhéadar, titeann an leibhéal go tapa ar fad de bhun athrúcháin “cearnfhad inbhéartach”.  Ciallaíonn sé go laghdaítear an nochtadh faoi cheathair de réir mar a dhúblaítear an t-achar.

Deartar fóin phóca le bheith sábháilte (le go mbeidh nochtadh ann atá faoi na teorainneacha sábháilteachta) fiú nuair a úsáidtear iad gar don chloigeann, gan ann ach ceintiméadar nó dhó eatarthu.  Mar sin tá méadair chliste sábháilte chomh maith, fiú dá n-éireodh leat teacht chomh gar céanna dóibh nuair atá siad i mbun tarchuir.  Ach ar ndóigh, ní gnách go mbeifeá chomh gar céanna do mhéadar cliste.  Is gnách go mbeifeá breis agus méadar amháin ar shiúl uaidh, agus ag an achar sin uaidh, bheadh na leibhéil nochta tite go mór, go hiondúil de bhun fachtóir de bhreis agus 20.

Gach uair is gá don mhéadar cliste sonraí a tharchur chuig ESB Networks, déantar é mar phacáiste gearr aonair sonraí, an-chosúil ar fad le teachtaireacht téacs ghearr nó ríomhphost simplí gearr.  Maireann gach tarchur den chineál sin níos lú ná soicind.   Idir na teachtaireachtaí sin, áfach, coinníonn an méadar i dteagmháil leis an stáisiún bunáite.  Ní úsáidtear níos mó cumhachta ná mar a bhíonn ag teastáil chun an nasc sin a choinneáil.

  .

Déantar nochtadh radaimhinicíochta a thomhas ar dhá bhealach éagsúla.  Nuair a bhíonn duine an-ghar don fhoinse, tomhaistear an Sainráta Ionsúcháin (SAR), agus nuair a bhíonn siad níos faide ar shiúl, tomhaistear dlús na cumhachta.

Má chuireann tú do chloigeann go díreach in aghaidh an mhéadair chliste, is cosúil go dtáirgfeadh sé SAR de thuairim agus 0.5-1.5 W/kg, ag brath ar an treoshuíomh cruinn.  Ag 1 mhéadar ar shiúl, is cosúil go dtáirgfeadh sé dlús cumhachta de thuairim agus 0.2 W/m2.  Cloíonn an dá cheann de na luachanna sin leis na teorainneacha cuí nochta, mar a mhínítear i mbreis sonraí thíos.

Mar atá mínithe thuas, táthar ag súil nach seolfaidh na méadair chliste sonraí (léamha méadair agus tuairiscí stádais) ach roinnt uaireanta sa lá ar dtús. Amach anseo, d’fhéadfadh sé sin méadú, de réir mar a bhaineann comhlachtaí soláthair leictreachais nó gnóthais eile leas as an teicneolaíocht chun táirgí agus seirbhísí nua a thairiscint duit. Agus is fútsa a bheadh sé glacadh, nó gan glacadh, le ceann ar bith de na roghanna nua sin a d’fhéadfaí a thairiscint.

Amach anseo, de réir mar a fhorbrófar teicneolaíochtaí cliste, féadfaidh tarchuir a bheith ann taobh istigh den áit chónaithe.  Mar shampla, d’fhéadfá scáileán maidir le d’ídiú a bheith i d’áit chónaithe agat, nó fearais chliste a d’fhéadfadh cumarsáid dhíreach a dhéanamh leis an méadar.

Bheadh an chumarsáid sin gan sreang chomh maith.  Mar gheall go mbeadh an raon iarrtha níos lú - agus é teoranta don taobh istigh den áit chónaithe, seachas cumarsáid a dhéanamh leis na stáisiúin bhunáite taobh amuigh den áit chónaithe - bheadh an chumhacht níos lú fós.  Is cosúil go mór go n-úsáidfeadh siad prótacal atá ann cheana, amhail Zigbee.  Chun é sin a thógáil mar shampla, tá Zigbee teoranta do 1/8 W, mar sin is cumhacht é sin a bheadh 16 huaire níos ísle ná fiú an chumhacht uasta a fhéadann méadar cliste a úsáid chun tarchur a dhéanamh taobh amuigh den áit chónaithe. Bheadh an nochtadh níos ísle ar an gcaoi chéanna.

Ag an bpointe seo, ní bheidh na méadair chliste atá á bhfeistiú in ann tarchur a dhéanamh taobh istigh den áit chónaithe.

Tá mórán foinsí nochta radaimhinicíochta ann sa saol laethúil: fóin phóca, Bluetooth, Wi-Fi, fóin DECT, monatóirí linbh srl., agus, ar ndóigh, an teilifíseán agus an raidió craolacháin atá ar an bhfód le fada an lá.

Is ó na foinsí a úsáidtear is gaire don chorp a thagann an nochtadh is airde.  An sampla is follasaí ná fón póca a úsáid taobh leis an gcloigeann chun glao gutha a dhéanamh, cé go gcloíonn sé sin leis na teorainneacha nochta fós.

Táirgeann foinsí eile nochtadh níos ísle, bíodh sé mar gheall go bhfuil cumhacht níos ísle ag baint leo (Wi-Fi agus Bluetooth, mar shampla), é sin nó mar gheall nach n-úsáidtear iad chomh gar céanna don chorp.

Tá méadair chliste thíos sa chuid íochtar den raon nochta radaimhinicíochta san áit chónaithe,  mar gheall nach mbíonn siad gar don chorp de ghnáth.

 

Oibríonn an uile theicneolaíocht gan sreang, méadair chliste san áireamh, trí na sonraí a ionchódú ina radaimhinicíocht ar a dtugtar “tonn iompair”.  Déanann siad amhlaidh trí mhodhnú a dhéanamh ar an tonn iompair.  Is é an tonn iompair a iompraíonn an comhartha idir an seoltóir agus an faighteoir, agus is é an modhnúchán a chumasaíonn seoladh agus asbhaint na sonraí.

Tá sé de nós ag gach teicneolaíocht gan sreang úsáid a bhaint as an minicíocht iompróra chéanna a bheag nó a mhór, ach tá difríochtaí móra sa mhodhnúchán.  D’fhorbair an teicneolaíocht 2G, agus ansin 3G agus 4G patrúin níos fearr modhnúcháin le go bhféadfaí níos mó sonraí a sheoladh, agus is é an scéal céanna é i gcás teicneolaíochtaí eile gan sreang amhail Wi-Fi.   Baineann na méadair chliste atá á bhfeistiú in Éirinn faoi láthair úsáid as teicneolaíochtaí 2G, agus dá bhrí sin, úsáideann na tarchuir modhnúcháin shonracha 2G, seachas 3G nó  4G. D’fhéadfadh méadair chliste a fheisteofar i gcéimeanna eile den rolladh amach teicneolaíochtaí éagsúla a úsáid a mbeadh minicíochtaí agus modhnuithe sonracha eile i gceist leo. 

Ní dhéanann na teorainneacha nochta aon idirdhealú, áfach, idir patrúin éagsúla modhnúcháin, is éard a dhéanann siad go bunúsach ná go gcuireann siad srian ar an nochtadh foriomlán.  Tá sé sin amhlaidh mar gheall nach bhfuil aon fhianaise mhaith eolaíochta ann go bhfuil cealla ná fíocháin bheo in ann idirdhealú a dhéanamh idir na cineálacha éagsúla modhnúcháin a úsáideann teicneolaíochtaí éagsúla. An rud tábhachtach go bunúsach ná an nochtadh foriomlán, agus le méadair chliste, cloíonn an nochtadh foriomlán sin leis na teorainneacha nochta.

Táirgeann, amhail gach fearas nó trealamh eile a úsáideann leictreachas príomhlíne. Ach táirgeann méadair chliste réimsí maighnéadacha minicíochta príomhlíne atá i bhfad níos lú ná mar a tháirgeann na méadair thraidisiúnta diosca rothlaigh a bhfuil siad á gcur ina n-ionad.  Táirgeann an dá chineál méadar nochtadh atá taobh istigh go maith de na teorainneacha noctha, ach déanann an méadar cliste é le lamháil i bhfad níos mó.