MÉADAR AR MHÉADAR, TÁIMID AG ULLMHÚ NA hÉIREANN DON SAOL AR BHEAG-ASTÚ CARBÓIN.

Tá tús curtha againn leis an obair chun méadair chliste a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann.

Déanfaimid teagmháil leat lena chur in iúl duit cathain a bheimid ag teacht chun do cheantair.

Tuilleadh eolais

Príomhfhíricí

Tar éis don Rialtas srianta nua Covid-19 a fhógairt an 6 Eanáir 2021, cuireadh suiteáil méadar cliste ar fionraí le héifeacht láithreach.

Tosóimid arís ar mhéadair chliste a shuiteáil a luaithe a bheidh sé slán sábháilte déanamh amhlaidh, de réir na comhairle ón Rialtas.
Cuirfimid scéala chugat nuair a bheimid ag tosú arís ar mhéadair chliste a shuiteáil i do cheantar.
NT-beside-van

Buntáistí

Ón 26 Feabhra 2021 i leith is amhlaidh ar féidir le custaiméir ar bith le méadar cliste táirgí agus seirbhísí nua a fháil, déan teagmháil le cuideachta soláthair leictreachais ar bith le haghaidh tuilleadh eolais.

Tuilleadh Eolais

Cúlra

Faigh amach faoi chúlra an Chláir Náisiúnta um Méadrú Cliste sa chuid seo.
FAQ

Ceisteanna Coitianta

Féach ar ár gceisteanna coitianta sa chuid seo. Is féidir leat glao a chur orainn ar 1800 928 123 / 01 698 5005 nó ríomhphost a chur chugainn ag esbnetworks@esb.ie

Tuilleadh Eolais

Ceisteanna Coitianta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár méadair chliste? Tá freagra tugtha againn ar roinnt ceisteanna coitianta sa rannán seo.

COVID-19

Cuid a hAon - Maidir leis an gClár

Mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid, tá ESB Networks chun 2.4 milliún méadar den chéad ghlúin eile a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann. Is leis an teicneolaíocht nua seo atá in úsáid cheana féin i mbreis agus 700 milliún áitreabh ar fud na cruinne a thabharfar tairbhí do chustaiméirí, don chomhshaol agus don gheilleagar.

Buntáistí don chustaiméir:  Ó 2021 ar aghaidh, tabharfaidh méadar cliste rochtain níos mó ar fhaisnéis chruinn duit maidir le d’úsáid fuinnimh, rud a chuirfidh ar do chumas d’ídiú fuinnimh a bhainistiú ar bhealach níos fearr. Cuirfidh na méadair chliste le hiomaíocht sa mhargadh freisin agus méadóidh raon na dtáirgí agus na seirbhísí a bheidh á gcur fáil. Ón mbliain 2021 ar aghaidh, beidh na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh go huathoibríoch chuig ESB Networks, rud a fhágann go mbeidh ré an bhille mheasta nach mór thart.

Buntáistí don chomhshaol agus don gheilleagar: Cumasóidh na méadair chliste an t-aistriú chuig líonra leictreachais ar bheag-astú carbóin, forbairt eangacha cliste, agus tacóidh le leictriú an téimh agus iompair, le giniúint in-athnuaite áitiúil, agus leis an micrighiniúint.

Ina theannta sin, is féidir le méadair chliste laghdú ar úsáid agus giniúint leictreachais a éascú, go háirithe ag uaireanta buaicéilimh, rud a chabhróidh linn a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus ár n-astaíochtaí carbóin a laghdú.

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais maidir leis na tairbhí anseo

Cuireadh tús leis an gclár i bhfómhar 2019 agus táthar tar éis os cionn 245,000 méadar a athsholáthar go nuige seo. Táimid tar éis tús a chur leis an obair i gcodanna de Bhaile Átha Cliath, Corcaigh, Laois, Cill Dara, an Mhí agus Cill Mhantáin. Leanfaidh an rolladh amach ar aghaidh ar bhunús céimnithe ó cheantar amháin go cheile, leathfar é chuig ceantair i Luimneach, Sligeach agus Lú sna míonna amach romhainn. Táthar ag beartú 500,000 méadar breise a uasghrádú gach bliain ó 2021 go 2024, agus tiocfaidh an clár chun críche faoi dheireadh 2024.
Tabharfaimid neart fógra duit nuair a bheimid ag teacht chun do cheantairse.

Ina theannta sin, is amhlaidh a gheobhaidh gach nasc ginearálta baile 24 uair an chloig agus athsholáthairtí méadair do bhailte agus gnóthais méadar cliste.
Is féidir le custaiméirí iarratas a sheoladh chuig ESB Networks nó chuig a soláthraí leictreachais le haghaidh suiteála tosaíochta ar mhéadar cliste. Beidh d’uimhir MPRN 11 dhigit de dhíth orainn nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn. Is féidir í sin a fháil ar do bhille leictreachais agus tosaíonn sí ar '10' i ngach cás.

Cuid a dó – An Próiseas Suiteála

Táimid tar éis bearta breise a chur chun feidhme mar fhreagairt ar Covid-19 faoi láthair le sábháilteacht custaiméirí, ball foirne agus conraitheoirí a áirithiú le linn an phróisis athsholáthar méadair. Is féidir teacht ar thuilleadh faisnéise faoi na bearta sin anseo.
Seo thíos na céimeanna a bheidh i gceist le hathsholáthar do mhéadair:

 • Gheobhaidh tú litir cúpla seachtain roimh athsholáthar do mhéadair. 
 • Má tá do mhéadar leictreachais lasmuigh in áit ar féidir teacht air go héasca, ní bheidh ort a bheith sa bhaile agus an méadar nua á fheistiú againn.
 • Má tá do mhéadar laistigh, déanfaimid coinne leat.
 • Tiocfaidh teicneoir ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar ár gceann chuig d’áitreabh chun an méadar atá ann cheana a bhaint agus an méadar cliste nua a chur ina ionad. Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.
 • Beidh orainn do sholáthar leictreachais a mhúchadh go ceann thart ar 45 nóiméad leis an obair a dhéanamh go slán sábháilte.
 • Déanfaimid measúnú sábháilteachta freisin ar shuiteáil mhéadair ESB Networks, agus de réir mar is gá féadfaimid tabhairt faoi oibreacha leasúcháin bhreise saor in aisce duitse.
CUIR EOLAS ARDO MHÉADARCLISTE NUA
Is é teicneoir le ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar á gceann a dhéanfaidh an obair athsholáthair. Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.
Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ar iompar ag teicneoirí de chuid ESB Networks agus ag na conraitheoirí atá ag obair thar ár gceann. Ar an gcárta aitheantais feicfidh tú grianghraf den duine agus lógó na cuideachta, agus luafar air go soiléir go bhfuil an té ag obair do ESB Networks nó thar a cheann. Má bhíonn aon imní ort, is féidir leat glao a chur ar ESB Network ar 1800 928 123 nó ar 01 698 5005.
Ní ghearrfar aon táille bhreise ort as uasghrádú do mhéadair. Amhail cláir eile uasghrádaithe méadar, tá an costas san áireamh sna táillí a íocann tú cheana féin as an líonra leictreachais a úsáid.

Beidh an méadar cliste nua san áit chéanna le do mhéadar reatha.

Ní dhéanann, beidh ESB Networks ag feistiú méadar nua do gach custaiméir, is cuma cén soláthraí leictreachais atá aige.

Rachaidh ESB Networks i dteagmháil leis na custaiméirí go léir a chláraigh roimhe seo le cúnamh speisialta de dhíth orthu d’fhonn coinne feiliúnach a dhéanamh leo d’athsholáthar a méadair.

Chun clárú mar chustaiméir le cúnamh speisialta de dhíth ort déan teagmháil le do chuideachta soláthair leictreachais le do MPRN (ar féidir teacht uirthi ar bhille do sholáthair leictreachais agus arb iad “10” an chéad dá dhigit di i gcónaí). Áiritheofar leis sin gur féidir le ESB Networks aire a thabhairt duitse agus do bhaill do theaghlaigh sa chás go mbrisfí an leictreachas i do cheantar agus nuair a bheidh athsholáthar do mhéadair dlite.

Cuid a trí – Táthar tar éis mo Mhéadar a shuiteáil, Céard í an chéad Chéim eile?

Beidh do mhéadar cliste nua ag feidhmiú láithreach bonn ach a mbeidh sé suiteáilte, agus ní chaithfidh tú gníomh ar bith eile a ghlacadh chuige sin. Is amhlaidh thar an tréimhse 30 lá ina dhiaidh sin a bhunóidh do mhéadar a nasc le líonra cumarsáide slán ESB Networks.

Léifear do mhéadar go cianda nuair a bheidh an próiseas sin curtha i gcrích, agus beidh tú in ann rochtain a fháil ar sheirbhísí cliste nua arna dtairiscint ag na soláthraithe leictreachas ansin freisin

Seolfaidh do mhéadar cliste nua léamha uathoibríocha ach a nascfar é lenár líonra cumarsáide slán. Roinnfear na léamha méadair a bhailítear le do chuideachta soláthair chun ligean dóibh bille cruinn a ullmhú, mar a dhéantar anois.
Seans go mbeadh amanna fós ann nach bhféadfaí méadair a léamh ó chian, agus dá réir sin, bheadh bille measta ann dá thoradh.

Is próiseas simplí é léamh méadair a dhéanamh duit féin dá mba mhian leat é a fháil. Chun do mhéadar a léamh is amhlaidh a fheicfidh tú do léamh méadair charnach i líon cileavat-uaireanta, nó “kWh” ar an bpríomhscáileán taispeána digiteach. Ní gá duit brú ar chnaipe ar bith ar an méadar féin.

Léigh na digití ar an scáileán a nochtar roimh “kWh” ó chlé go deis, agus meabhraigh gach digit a áireamh leis agus tú á léamh.

Dá mba mhian leat do léamha méadair a fheiceáil don oíche, don lá nó don am buaicéilimh, chaithfeá an cnaipe gorm ar thaobh clé do mhéadair a bhrú.

Scáileán taispeána: Do léamh méadair carnach
Brúigh ar uimhir a haon: Scáileán dáta & ama
Brúigh ar uimhir a dó: Do léamh méadair carnach
Brúigh ar uimhir a trí: Léamh méadair oíche. Beidh “A+T1” ag ailtéarnú sa chúinne barr ar dheis
Brúigh ar uimhir a ceathair : Léamh lae. Beidh “A+T2” ag ailtéarnú sa chúinne barr ar dheis
Brúigh ar uimhir a cúig : Léamh “ama buaicéilimh”. Beidh “A+T3” ag ailtéarnú sa chúinne barr ar 

Is féidir teacht ar fhíseán faoin gcaoi le do mhéadar a léamh anseo. 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí leictreachais reatha nó le haon chuideachta soláthair leictreachais eile le fiosrú a dhéanamh ar na seirbhísí cliste atá ar fáil duit.

Éascóidh do Mhéadar Cliste nua do tháillí seala úsáide a thairgeann na cuideachtaí soláthair leictreachais. 

Éascóidh do Mhéadar Cliste nua do tháillí seala úsáide a thairgeann na cuideachtaí soláthair leictreachais. 

Is sampla de Tháille Seala é ceann lean mbaineann trí thréimhse seala úsáide:

 • Ritheann an tréimhse “lae” idir 8 r.n. agus 11 i.n. seachas an tréimhse “buaicéilimh”
 • Ritheann an tréimhse “buaicéilimh” idir 5 i.n. agus 7 i.n.
 • Ritheann an tréimhse “oíche” idir 11 i.n. agus 8 r.n.

Is é gach cuideachta soláthair leictreachais a shocraíonn na rátaí a ghearrtar ar chustaiméirí le linn na dtréimhsí sin.

Tá cúpla fáth ann go bhfaighfeá bille measta ó do sholáthraí.

 • Thar an gcéad 30 lá ón uair a shuiteáiltear do mhéadar, bunóidh sé a nasc lenár líonra cumarsáide slán. A luaithe a bheidh an próiseas sin curtha i gcrích, tosóidh do mhéadar ag seoladh léamh chugainn go huathoibríoch. Murar suiteáladh do mhéadar cliste ach le deireanas, b’fhéidir gur cruthaíodh an bille sular thosaíomar ag glacadh léamh uathoibríoch.
 • Uaireanta d’fhéadfadh tréimhsí eadrannacha a bheith ann nuair a chaillimid an nasc le do mhéadar, b’fhéidir go nginfeadh ár soláthraí líonra cumarsáide an méid sin le cothabháil a dhéanamh ar an líonra i do cheantar, go nginfí é le bacainn fhisiceach nó le drochdhálaí aimsire.
 • B’fhéidir go bhfuil do mhéadar suite i gceantar lagnascachta nach féidir leis nascadh lenár líonra cumarsáide slán uaidh. Is féidir linn roinnt seiceálacha a chur i gcrích más in í an fhadhb i gceist. 

Déanfaimid iarracht léamh uathoibríoch a fháil an athuair ó do mhéadar an chéad uair eile, ach má leantar ar aghaidh ag déanamh meastachán ar do bhillí, déan teagmháil linn ar 1800 928 123 / 01 6985005 sa chaoi gur féidir linn an scéal a fhiosrú duitse.

Is amhlaidh nuair a bheidh do mhéadar cliste suiteáilte a ghlacfaidh sé 30 lá le nasc a bhunú lenár líonra cumarsáide slán. Beidh tú in ann na seirbhísí cliste nua arna dtairiscint ag soláthraithe leictreachais nuair a bheidh an próiseas sin curtha i gcrích.

B’fhéidir nach nascfaí do mhéadar lenár líonra cumarsáide slán i líon beag cásanna toisc go bhfuil do mhéadar suite i gceantar lagnascachta nó go bhfuil bacainn fhisiceach ann.

Mura féidir linn nascadh go cianda le do mhéadar cliste is amhlaidh ar féidir leat an táille chaighdeánacha seala úsáide a fháil trí do chuideachta soláthair leictreachais, caithfidh léitheoir méadair cuairt a thabhairt ar d’áitreabh chuige sin faoi mar a thugtar i láthair na huaire. Is leis na táillí seala úsáide a chumasófar tú chun d’ídiú leictreachais a aistriú chuig na codanna den lá nuair a bhíonn praghas níos saoire ag an leictreachas.
Má insíonn do sholáthraí leictreachais duit nach bhfuil do mhéadar ag nascadh lenár líonra cumarsáide leictreachais, déan teagmháil linne ar 1800 928 123 / 01 6985005 agus fiosróimid an scéal duitse.

Tar éis a fheistithe, taifeadfaidh do mhéadar cliste sonraí faoin méid leictreachais a úsáideann tú, aon leictreachas a dhéantar a easpórtáil chuig an eangach, tarluithe, foláirimh agus sonraí ionstraimíochta a bhaineann leis an soláthar cumhachta ag d’áitreabh. Nascfar do mhéadar lenár líonra slán 2G arna sholáthar ag Three Ireland Limited. 

 

Leanfaidh dár léitheoirí méadar de do mhéadar a léamh go dtí go dtosóimid á léamh ó chian in Eanáir 2021.

Féach tuilleadh eolais ar Mhéadair Chliste agus Sonraí.

Tá ESB Networks tiomanta chun a chinntiú go seachadtar an Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste i gcomhréir le gach dlí príobháideachais sonraí is infheidhme, agus go mbeidh gach sonraí pearsanta le custaiméirí slán sábháilte. 

Tá tástáil neamhspleách déanta ar an méadar ó thaobh na cibearshlándála de agus tá ár gcórais TF uile, atá faoi chosaint ag an iliomad ballaí dóiteáin, faoi réir tástáil agus athbhreithniú rialta neamhspleách. Beidh na sonraí go léir a bhaileofar ón méadar criptithe agus stórálfar go slán sábháilte iad ar Chóras Bainistíochta Sonraí Méadair (MDMS), arna oibriú ag ESB Networks. 

Féach tuilleadh eolais ar Mhéadair Chliste agus Sonraí.

Is tábhachtaí le ESB Networks do shláinte agus sábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ina measc, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste, a úsáideann teicneolaíocht atá cosúil lena bhfuil i d’fhón póca.

Féach tuilleadh eolais maidir le méadair chliste aguscúrsaí sláinte

Chun tuilleadh eolais a fháil

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar 1800 928 123/ 01 698 5005 nó ríomhphost a sheoladh chuig esbnetworks@esb.ie má ritheann tuilleadh ceisteanna leat.