MÉADAR AR MHÉADAR, TÁIMID AG ULLMHÚ NA hÉIREANN DON SAOL AR BHEAG-ASTÚ CARBÓIN.

Tá tús curtha againn leis an obair chun méadair chliste a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann.

Déanfaimid teagmháil leat lena chur in iúl duit cathain a bheimid ag teacht chun do cheantair.

Tuilleadh eolais

Príomhfhíricí

Tar éis don Rialtas srianta nua Covid-19 a fhógairt an 6 Eanáir 2021, cuireadh suiteáil méadar cliste ar fionraí le héifeacht láithreach.

Tosóimid arís ar mhéadair chliste a shuiteáil a luaithe a bheidh sé slán sábháilte déanamh amhlaidh, de réir na comhairle ón Rialtas.
Cuirfimid scéala chugat nuair a bheimid ag tosú arís ar mhéadair chliste a shuiteáil i do cheantar.
NT-beside-van

Buntáistí

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais agus beidh buntáistí i gceist leo don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

Tuilleadh Eolais
FAQ

Ceisteanna Coitianta

Féach ar ár gceisteanna coitianta sa chuid seo. Is féidir leat glao a chur orainn ar 1800 928 123 / 01 698 5005 nó ríomhphost a chur chugainn ag esbnetworks@esb.ie

Tuilleadh Eolais

Ceisteanna Coitianta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár méadair chliste? Tá freagra tugtha againn ar roinnt ceisteanna coitianta sa rannán seo.

COVID-19

Uasghráduithe ar mhéadair leictreachais

Méadar leictreachais den chéad ghlúin eile is ea an méadar cliste. Agus úsáid á baint aige as teicneolaíocht dhigiteach agus as an líonra fón móibíleach 2G, tabharfaidh an méadar cliste eolas cruinn duit maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú i rith an lae agus laghdóidh an gá le billí measta go suntasach freisin.

Mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid, tá ESB Networks chun 2.4 milliún méadar den chéad ghlúin eile a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann.Tá an teicneolaíocht nua seo in úsáid cheana féin i mbreis agus 500 milliún áitreabh ar fud na cruinne agus beidh buntáistí i gceist léi don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

 

Buntáistí don chustaiméir: Ó 2021 ar aghaidh, tabharfaidh do mhéadar cliste eolas níos cruinne duit maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú, rud a chuirfidh ar do chumas d’ídiú fuinnimh a bhainistiú ar bhealach níos fearr. Cuirfidh na méadair chliste le hiomaíocht sa mhargadh freisin agus méadóidh raon na dtáirgí agus na seirbhísí a bheidh á gcur fáil. Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais de láimh oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Ón mbliain 2021 ar aghaidh, beidh na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh go huathoibríoch chuig ESB Networks, rud a fhágann go mbeidh ré an bhille mheasta nach mór thart.

 

Buntáistí don chomhshaol agus don gheilleagar: Cumasóidh na méadair chliste an t-aistriú chuig líonra leictreachais ar bheag-astú carbóin, forbairt eangacha cliste, agus tacóidh le leictriú córas téimh agus iompair, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint. Ina theannta sin, is féidir le méadair chliste laghdú ar úsáid agus giniúint leictreachais a éascú, go háirithe ag buaicuaireanta, rud a chabhróidh linn a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus ár n-astaíochtaí carbóin a laghdú.

Reáchtálfar an clár ar bhonn céimnithe, réigiúnach go dtí 2024. Cuireadh tús leis an gclár i bhfómhar 2019 agus tá sé beartaithe againn 250,000 méadar a athsholáthar faoi dheireadh 2020. Is é an plean ansin ná go ndéanfar 500,000 méadar eile a uasghrádú gach bliain ó 2021 go 2024.
Teicneoir líonra de chuid ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar ár gceann a dhéanfaidh an obair. Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.
Na teicneoirí de chuid ESB Networks, mar aon leis na conraitheoirí ag obair thar ár gceann, éilítear orthu go léir cárta aitheantais fhótagrafaigh a thaispeáint duit i gcónaí.  Má bhíonn aon imní nó amhras ort nó más mian leat aitheantas duine a dheimhniú, déan teagmháil le ESB Networks ar 1800 928 123 nó ar 01 698 5005.
Ón mbliain 2021 ar aghaidh, tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí nua ar fáil a ligfidh don chustaiméir níos mó leictreachais a úsáid ag na hamanna a mbíonn sé níos saoire. 

Do mhéadar cliste féin

Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais de láimh oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Beidh na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh go huathoibríoch chuig ESB Networks, rud a fhágann go mbeidh ré an bhille mheasta nach mór thart.

 

Nuair a bheidh na méadair chliste curtha i bhfeidhm go hiomlán, beidh de rogha agat eolas níos cruinne a fháil faoi d’úsáid fuinnimh agus do bhillí a bhainistiú ar bhealach níos beaichte dá bhrí sin. Cuirfidh an t-eolas sin ar do chumas a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh, rud a chabhróidh leat do lorg carbóin a laghdú.

 

Ón mbliain 2021 ar aghaidh, tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí cliste nua ar fáil a thabharfaidh roghanna níos fearr duit agus a ligfidh duit níos mó leictreachais a úsáid le linn na n-uaireanta seachbhuaice nuair a bhíonn sé níos saoire.

Cuireadh tús leis an gclár i bhfómhar 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí deireadh 2024. Déanfar an obair sin ar bhonn céimnithe, ceantar ar cheantar, agus tá plean mionsonraithe á chur i dtoll a chéile chuige sin faoi láthair.

 

Tabharfaimid neart fógra do dhaoine faoi cén uair a bheimid ag teacht chuig a gceantar chun na méadair nua a fheistiú.

Cé go mbeimid ag díriú ar na méadair is sine dá bhfuil ar an líonra ar dtús, beidh custaiméirí in ann iarraidh ar ESB Networks nó ar a soláthraí leictreachais go bhfeisteofaí méadar cliste dóibh mar thosaíocht.  Bíodh d’Uimhir MPRN 11 dhigit agat nuair a dhéanann tú teagmháil linn. Is féidir í sin a fháil ar do bhille leictreachais agus tosaíonn sí ar '10' i ngach cás.

 

Seo thíos na céimeanna a bheidh i gceist le hathsholáthar do mhéadair:

 

• Gheobhaidh tú litir cúpla seachtain roimh athsholáthar do mhéadair. • Má tá do mhéadar leictreachais lasmuigh de do theach in áit ar féidir teacht air go héasca, ní bheidh ort a bheith sa bhaile agus an méadar nua á athsholáthar againn.

 

• Má tá do mhéadar suite taobh istigh, déanfaimid coinne leat.

 

• Tiocfaidh teicneoir líonra de chuid ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar ár gceann chuig d’áitreabh chun an méadar atá ann cheana a bhaint agus an méadar cliste nua a chur ina ionad. Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.

 
• Beidh orainn do sholáthar leictreachais a mhúchadh go ceann thart ar 45 nóiméad leis an obair a dhéanamh go slán sábháilte.

 
• Déanfaimid measúnú sábháilteachta ar fheistiú an mhéadair de chuid ESB Networks freisin agus, nuair is gá, déanfaimid oibreacha breise deisiúcháin saor in aisce duit.

Ní ghearrfar aon táille bhreise ort as uasghrádú do mhéadair. Amhail cláir eile uasghrádaithe méadar, tá an costas san áireamh sna táillí a íocann tú cheana féin as an líonra leictreachais a úsáid
Beidh an méadar cliste nua san áit chéanna le do mhéadar reatha.
Ní dhéanann, beidh ESB Networks ag feistiú méadar nua do gach custaiméir, is cuma cén soláthraí leictreachais atá aige.

Déanfaidh ESB Networks teagmháil leis na custaiméirí go léir is eol a bhfuil cúnamh speisialta ag teastáil uathu le coinne a dhéanamh leo leis an méadar nua a fheistiú.

Lena chur in iúl dúinn go dteastaíonn cúnamh speisialta uait, déan teagmháil le do chomhlacht soláthair leictreachais agus tabhair dóibh do shonraí MPRN.

Tar éis a fheistithe, taifeadfaidh do mhéadar cliste sonraí faoin méid leictreachais a úsáideann tú, aon leictreachas a dhéantar a easpórtáil chuig an an eangach, tarluithe, foláirimh agus sonraí ionstraimíochta a bhaineann leis an soláthar cumhachta ag d’áitreabh.

 

Ó Iúil 2020, beidh do mhéadar nasctha lenár líonra slán 2G arna sholáthar ag Three Ireland Limited.  Ní bheidh ach méid fíorbheag sonraí á seoladh ó do mhéadar chun a chinntiú go bhfuil an líonra cumarsáide ag obair go binn sula gcuirfear do mhéadar i ngníomh go hiomlán in Eanáir 2021.

 

Leanfaidh dár léitheoirí méadar de do mhéadar a léamh go dtí go dtosóimid á léamh ó chian in Eanáir 2021.

Féach tuilleadh eolais ar Mhéadair Chliste agus Sonraí.

Tá tástáil neamhspleách déanta ar an méadar ó thaobh na cibearshlándála de agus tá ár gcórais TF uile, atá faoi chosaint ag an iliomad ballaí dóiteáin, faoi réir tástáil agus athbhreithniú rialta neamhspleách. Beidh na sonraí go léir a bhaileofar ón méadar criptithe agus stórálfar go slán sábháilte iad ar Chóras Bainistíochta Sonraí Méadair (MDMS), arna oibriú ag ESB Networks. 

 

Tá ESB Networks tiomanta dár ndualgais cosanta sonraí a chomhlíonadh agus do shonraí pearsanta gach custaiméara a choinneáil slán sábháilte i gcónaí. 

 

Féach tuilleadh eolais ar Mhéadair Chliste agus Sonraí.

Is tábhachtaí le ESB Networks do shláinte agus sábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ina measc, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste, a úsáideann teicneolaíocht atá cosúil lena bhfuil i d’fhón póca.

Féach tuilleadh eolais maidir le méadair chliste aguscúrsaí sláinte