MÉADAR AR MHÉADAR, TÁIMID AG ULLMHÚ NA hÉIREANN DON SAOL AR BHEAG-ASTÚ CARBÓIN.

Tá tús curtha againn leis an obair chun méadair chliste a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann.

Déanfaimid teagmháil leat lena chur in iúl duit cathain a bheimid ag teacht chun do cheantair.

Tuilleadh eolais

Príomhfhíricí

Mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid, tá ESB Networks chun gach méadar leictreachais in Éirinn a uasghrádú idir seo agus 2024.

Gheobhaidh gach teach, feirm agus gnóthas méadar cliste nua saor in aisce, a thabharfaidh buntáistí do chustaiméirí, don chomhshaol agus don gheilleagar ó 2021 ar aghaidh
Thosaíomar ag feistiú na méadar cliste i gCorcaigh, i Laois agus i gCill Dara i bhfómhar 2019. Chuireamar tús leis an obair i gceantair áirithe i mBaile Átha Cliath agus sa Mhí ag tús na bliana chomh maith.
ESB 2

Buntáistí

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais agus beidh buntáistí i gceist leo don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

Tuilleadh Eolais
FAQ

Ceisteanna Coitianta

Féach ar ár gceisteanna coitianta sa chuid seo. Is féidir leat glao a chur orainn ar 1800 928 123 / 01 698 5005 nó ríomhphost a chur chugainn ag esbnetworks@esb.ie

Tuilleadh Eolais

Ceisteanna Coitianta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár méadair chliste? Tá freagra tugtha againn ar roinnt ceisteanna coitianta sa rannán seo.

Uasghráduithe ar mhéadair leictreachais

Méadar leictreachais den chéad ghlúin eile is ea an méadar cliste. Agus úsáid á baint aige as teicneolaíocht dhigiteach agus as an líonra fón móibíleach 2G, tabharfaidh an méadar cliste eolas cruinn duit maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú i rith an lae agus laghdóidh an gá le billí measta go suntasach freisin.

Mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid, tá ESB Networks chun 2.4 milliún méadar den chéad ghlúin eile a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann.Tá an teicneolaíocht nua seo in úsáid cheana féin i mbreis agus 500 milliún áitreabh ar fud na cruinne agus beidh buntáistí i gceist léi don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

 

Buntáistí don chustaiméir: Ó 2021 ar aghaidh, tabharfaidh do mhéadar cliste eolas níos cruinne duit maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú, rud a chuirfidh ar do chumas d’ídiú fuinnimh a bhainistiú ar bhealach níos fearr. Cuirfidh na méadair chliste le hiomaíocht sa mhargadh freisin agus méadóidh raon na dtáirgí agus na seirbhísí a bheidh á gcur fáil. Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais de láimh oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Ón mbliain 2021 ar aghaidh, beidh na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh go huathoibríoch chuig ESB Networks, rud a fhágann go mbeidh ré an bhille mheasta nach mór thart.

 

Buntáistí don chomhshaol agus don gheilleagar: Cumasóidh na méadair chliste an t-aistriú chuig líonra leictreachais ar bheag-astú carbóin, forbairt eangacha cliste, agus tacóidh le leictriú córas téimh agus iompair, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint. Ina theannta sin, is féidir le méadair chliste laghdú ar úsáid agus giniúint leictreachais a éascú, go háirithe ag buaicuaireanta, rud a chabhróidh linn a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus ár n-astaíochtaí carbóin a laghdú.

Cosnóidh sé thart ar €1.2bn le breis is 2.4 milliún méadar cliste nua a fheistiú as seo go ceann sé bliana.Tá anailís thar na bearta déanta ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas ar an bPlean Náisiúnta um Méadrú Cliste agus tá sé sásta go mbeidh luach ar airgead ag baint leis an infheistíocht.

 

Amhail cláir eile uasghrádaithe méadar, tá an costas san áireamh sna táillí a íocann an custaiméir cheana féin as infreastruchtúr an líonra leictreachais a úsáid, mar sin ní ghearrfar aon táille bhreise air nuair a fheisteofar an méadar cliste.

Reáchtálfar an clár ar bhonn céimnithe, réigiúnach go dtí 2024. Cuireadh tús leis an gclár i bhfómhar 2019 agus tá sé beartaithe againn 250,000 méadar a athsholáthar faoi dheireadh 2020. Is é an plean ansin ná go ndéanfar 500,000 méadar eile a uasghrádú gach bliain ó 2021 go 2024.
Teicneoir líonra de chuid ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar ár gceann a dhéanfaidh an obair. Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.
Ón mbliain 2021 ar aghaidh, tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí nua ar fáil a ligfidh don chustaiméir níos mó leictreachais a úsáid ag na hamanna a mbíonn sé níos saoire. 

Do mhéadar cliste féin

Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais de láimh oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Beidh na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh go huathoibríoch chuig ESB Networks, rud a fhágann go mbeidh ré an bhille mheasta nach mór thart.

 

Nuair a bheidh na méadair chliste curtha i bhfeidhm go hiomlán, beidh de rogha agat eolas níos cruinne a fháil faoi d’úsáid fuinnimh agus do bhillí a bhainistiú ar bhealach níos beaichte dá bhrí sin. Cuirfidh an t-eolas sin ar do chumas a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh, rud a chabhróidh leat do lorg carbóin a laghdú.

 

Ón mbliain 2021 ar aghaidh, tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí cliste nua ar fáil a thabharfaidh roghanna níos fearr duit agus a ligfidh duit níos mó leictreachais a úsáid le linn na n-uaireanta seachbhuaice nuair a bhíonn sé níos saoire.

Cuireadh tús leis an gclár i bhfómhar 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí deireadh 2024. Déanfar an obair sin ar bhonn céimnithe, ceantar ar cheantar, agus tá plean mionsonraithe á chur i dtoll a chéile chuige sin faoi láthair.

 

Tabharfaimid neart fógra do dhaoine faoi cén uair a bheimid ag teacht chuig a gceantar chun na méadair nua a fheistiú.

Cé go mbeimid ag díriú ar na méadair is sine dá bhfuil ar an líonra ar dtús, beidh custaiméirí in ann iarraidh ar ESB Networks nó ar a soláthraí leictreachais go bhfeisteofaí méadar cliste dóibh mar thosaíocht.  Bíodh d’Uimhir MPRN 11 dhigit agat nuair a dhéanann tú teagmháil linn. Is féidir í sin a fháil ar do bhille leictreachais agus tosaíonn sí ar '10' i ngach cás.

 

Seo thíos na céimeanna a bheidh i gceist le hathsholáthar do mhéadair:

 

• Gheobhaidh tú litir cúpla seachtain roimh athsholáthar do mhéadair. • Má tá do mhéadar leictreachais lasmuigh de do theach in áit ar féidir teacht air go héasca, ní bheidh ort a bheith sa bhaile agus an méadar nua á athsholáthar againn.

 

• Má tá do mhéadar suite taobh istigh, déanfaimid coinne leat.

 

• Tiocfaidh teicneoir líonra de chuid ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar ár gceann chuig d’áitreabh chun an méadar atá ann cheana a bhaint agus an méadar cliste nua a chur ina ionad. Bíonn cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.

 
• Beidh orainn do sholáthar leictreachais a mhúchadh go ceann thart ar 45 nóiméad leis an obair a dhéanamh go slán sábháilte.

 
• Déanfaimid measúnú sábháilteachta ar fheistiú an mhéadair de chuid ESB Networks freisin agus, nuair is gá, déanfaimid oibreacha breise deisiúcháin saor in aisce duit.

Ní ghearrfar aon táille bhreise ort as uasghrádú do mhéadair. Amhail cláir eile uasghrádaithe méadar, tá an costas san áireamh sna táillí a íocann tú cheana féin as an líonra leictreachais a úsáid
Beidh an méadar cliste nua san áit chéanna le do mhéadar reatha.
Ní dhéanann, beidh ESB Networks ag feistiú méadar nua do gach custaiméir, is cuma cén soláthraí leictreachais atá aige.

Déanfaidh ESB Networks teagmháil leis na custaiméirí go léir is eol a bhfuil cúnamh speisialta ag teastáil uathu le coinne a dhéanamh leo leis an méadar nua a fheistiú.

Lena chur in iúl dúinn go dteastaíonn cúnamh speisialta uait, déan teagmháil le do chomhlacht soláthair leictreachais agus tabhair dóibh do shonraí MPRN.

Déanfaidh do mhéadar cliste taifead ar shonraí faoin leictreachas a úsáideann tú. Gach lá, baileoidh ESB Networks sonraí faoi mhéid iomlán an leictreachais a úsáideadh sa tréimhse 24 uair an chloig roimhe.  Bainfear úsáid as an bhfaisnéis sin chun eolas a chur ar fáil le cabhrú le billeáil custaiméirí, le custaiméirí atá ag athrú a soláthraí agus le custaiméirí atá ag bogadh áitribh. Baileoidh an méadar briseadh síos níos mionsonraithe ar an leictreachas a d’ídigh tú, mar shampla úsáid gach 30 nóiméad.  Ní fhágfaidh an fhaisnéis seo d’áit chónaithe ach amháin má iarrann tú é trí do chomhlacht soláthair leictreachais, ós rud é gurb eisean a fhorbróidh agus a thairgfidh na seirbhísí cliste nua a mbeidh an fhaisnéis sin ag teastáil ina leith. Lena chinntiú go bhfuil an méadar ag obair mar is ceart, baileoidh ESB Networks sonraí neamhphearsanta faoin méadar féin.

Beidh na sonraí go léir a bhaileofar ón méadar criptithe agus stórálfar go sábháilte iad ar Chóras Bainistíochta Sonraí Méadair (MDMS) arna oibriú ag ESB Networks. Tá ESB Networks tiomanta dár ndualgais cosanta sonraí a chomhlíonadh agus do shonraí pearsanta gach custaiméara a choinneáil slán sábháilte i gcónaí.

Féach tuilleadh eolais maidir le méadair chliste agus sonraí

Is tábhachtaí le ESB Networks do shláinte agus sábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ina measc, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste, a úsáideann teicneolaíocht atá cosúil lena bhfuil i d’fhón póca.

Féach tuilleadh eolais maidir le méadair chliste aguscúrsaí sláinte