MÉADAR AR MHÉADAR, TÁIMID AG ULLMHÚ NA hÉIREANN DON SAOL AR BHEAG-ASTÚ CARBÓIN.

Tá tús curtha againn leis an obair chun méadair chliste a fheistiú i dtithe, feirmeacha agus gnóthais ar fud na hÉireann.

Déanfaimid teagmháil leat lena chur in iúl duit cathain a bheimid ag teacht chun do cheantair.

Tuilleadh eolais

Príomhfhíricí

Feisteofar 250,000 méadar nua ar fud na hÉireann ar bhonn céimnithe faoi dheireadh 2020. Is i gcontaetha Chorcaí, Laoise agus Chill Dara a bheimid ag cur tús leis an obair i mí Mheán Fómhair 2019.

Ón mbliain 2021 ar aghaidh, tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí nua ar fáil a ligfidh duit níos mó leictreachais a úsáid ag na hamanna a mbíonn sé níos saoire. Le himeacht ama, gheofar réidh le billí measta a bhuíochas leis na méadair chliste.

Ina theannta sin, cumasóidh na méadair chliste an t-aistriú chuig líonra leictreachais ar bheag-astú carbóin, forbairt eangacha cliste, agus tacóidh le leictriú córas téimh agus iompair, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint.

ESB 2

Buntáistí

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais agus beidh buntáistí i gceist leo don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

Tuilleadh Eolais
background

Cúlra

Leis an uasghrádú chuig méadair chliste in Éirinn, cinnteofar go gcuirfear méadar leictreachais den chéad ghlúin eile ar fáil do gach custaiméir agus gnóthas.

Tuilleadh Eolais
FAQ

Ceisteanna Coitianta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi mhéadair chliste? Déan teagmháil linn ar an líne ar leith atá againn maidir le Méadair Chliste ar 1800 928 123 nó ar 01 698 5005. R-phost: esbnetworks@esb.ie.

Tuilleadh Eolais

Ceisteanna Coitianta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár méadair chliste? Tá freagra tugtha againn ar roinnt ceisteanna coitianta sa rannán seo.

Uasghráduithe ar mhéadair leictreachais

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair leictreachais. Agus úsáid á baint acu as teicneolaíocht dhigiteach, tugann na méadair eolas cruinn duitse agus do do sholáthraí maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú ó thús deireadh an lae.


Tá méadair chliste á dtabhairt isteach ar fud na hEorpa agus an domhain, agus faoin mbliain 2020 táthar ag súil leis go mbeidh breis is 700 milliún feistithe go hidirnáisiúnta.

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair leictreachais agus cuirfear in ionad na seanmhéadar meicniúil iad. Beidh mórán buntáistí ag baint le méadair chliste don tomhaltóir, don chomhshaol agus don gheilleagar.


Le méadair chliste, ní bheidh orainn billí measta a chur chugat a thuilleadh. Beidh tú in ann rochtain ar an eolas atá uait le roghanna níos feasaí a dhéanamh faoi d’ídiú agus do tharaifí leictreachais. Cuirfidh eolas cruinn faoi d’úsáid fuinnimh i rith an lae ar do chumas do bhillí a bhainistiú ar bhealach níos beaichte.


Beidh buntáistí ann don chomhshaol chomh maith toisc go spreagfaidh an méadrú cliste dúinn a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus tacóidh sé le méadú ar an méid cumhachta in-athnuaite a bheidh ar an gcóras leictreachais. Cabhróidh an clár uasghrádaithe linn astaíochtaí CO2 a laghdú, chomh maith le gearradh siar ar iompórtálacha costasacha breoslaí iontaise.


Beidh buntáiste ann don gheilleagar toisc go bhfuil na méadair chliste ina gcabhair dúinn agus muid ag iarraidh bainistiú níos éifeachtúla a dhéanamh ar an sreabhadh fuinnimh ag buaicthréimhsí éilimh. Feabhsóidh siad iomaíocht, an tseirbhís a chuirtear ar fáil don tomhaltóir, roghanna an chustaiméara agus an raon táirgí agus seirbhísí a bheidh á gcur fáil.

Gheobhaidh tú rochtain ar eolas níos cruinne, níos rialta a bhuíochas leis na méadair chliste, rud a chinnteoidh nach bhfaighidh tú billí measta arís. Cabhróidh siad leat roghanna níos feasaí a dhéanamh faoin bhfuinneamh a ídíonn tú agus cuid de d’ídiú leictreachais a aistriú chuig uaireanta seachbhuaice den lá nuair a bhíonn an fuinneamh níos saoire, rud a shábhálfaidh airgead ort.

Cosnóidh sé thart ar €1.2bn le breis is 2 mhilliún méadar cliste nua a chur in ionad seanmhéadar leictreachais as seo go ceann sé bliana.


Amhail uasghráduithe eile infreastruchtúir, gheofar costas an uasghrádaithe méadar ar ais le himeacht ama sna táillí a íoctar as an líonra leictreachais a úsáid. Mar sin, ní bheidh aon chostais roimh ré ag baint le feistiú an mhéadair chliste.


Tá anailís thar na bearta déanta ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas ar an bplean agus tá sé sásta go bhfuil luach ar airgead ag baint leis an infheistíocht.

Athsholáthrófar 250,000 méadar idir fómhar 2019 agus deireadh 2020, agus 500,000 méadar eile gach bliain ó 2021 go 2024.

Is é ESB Networks, nó comhlacht a bheidh ag oibriú thar ceann ESB Networks, a bheidh i mbun na hoibre athsholáthair méadar.

Do mhéadar cliste féin

Nuair a bheidh na méadair chliste curtha i bhfeidhm go hiomlán, beidh de rogha agat eolas níos cruinne a fháil faoi d’úsáid fuinnimh i rith an lae agus do bhillí a bhainistiú ar bhealach níos beaichte dá bhrí sin.  Leis an eolas sin beidh tú in ann roghanna níos feasaí a dhéanamh faoi d’ídiú agus do tharaifí leictreachais.

Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais de láimh oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Tá na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh go huathoibríoch chuig ESB Networks, mar sin ní bheidh gá le billí measta a thuilleadh.

Ón mbliain 2021 ar aghaidh, táimid ag súil leis go gcuirfidh táirgí agus seirbhísí nua ar do chumas cuid de d’ídiú leictreachais a aistriú chuig uaireanta seachbhuaice den lá nuair a bhíonn an leictreachas níos saoire.

Cuirfear tús leis an gclár athsholáthair i bhfómhar 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí deireadh 2024.  Déanfar an obair sin ar bhonn ceantar go ceantar agus tá plean mionsonraithe á chur i dtoll a chéile chuige sin faoi láthair.

Cé go mbeimid ag díriú ar na méadair is sine dá bhfuil ar an líonra ar dtús, tá sé beartaithe againn go mbeidh custaiméirí in ann iarraidh ar ESB Networks nó ar a soláthraí leictreachais tosaíocht a thabhairt d’fheistiú a méadair chliste.

Tabharfaimid neart fógra do dhaoine faoi cén uair a bheimid ag teacht chuig a gceantar chun na méadair nua a fheistiú.

Cé go mbeimid ag díriú ar na méadair is sine dá bhfuil ar an líonra ar dtús, beidh custaiméirí in ann iarraidh ar ESB Networks nó ar a soláthraí leictreachais go bhfeisteofaí méadar cliste dóibh mar thosaíocht.
Do mhéadar a athsholáthar:
• Gheobhaidh tú litir eile cúpla seachtain roimh athsholáthar do mhéadair. 
• Má tá do mhéadar leictreachais lasmuigh de do theach in áit ar féidir teacht air go héasca, ní bheidh ort a bheith sa bhaile agus an méadar nua á fheistiú againn.
• Má tá do mhéadar laistigh, déanfaimid coinne leat.
• Tiocfaidh teicneoir líonra de chuid ESB Networks nó conraitheoir leictreachais ag obair thar ár gceann chuig d’áitreabh chun an méadar atá ann cheana a bhaint agus an méadar cliste nua a chur ina ionad. Beidh cárta aitheantais fhótagrafaigh ag gach duine dár gcuid oibrithe.
• Beidh orainn do sholáthar leictreachais a mhúchadh go sealadach go ceann thart ar 45 nóiméad leis an obair a dhéanamh.
• Déanfaimid measúnú sábháilteachta ar a bhfuil sa bhosca méadair freisin agus, nuair is gá, déanfaimid oibreacha breise feabhsúcháin saor in aisce duit.
 

Ní bheidh aon táille dhíreach ar mhéadar cliste a shuiteáil. Amhail uasghráduithe eile méadair, gheofar costas an mhéadair ar ais le himeacht ama sna táillí a íoctar as infreastruchtúr an líonra leictreachais a úsáid.

Beidh an méadar cliste nua san áit chéanna le do mhéadar reatha.
Ní dhéanann, beidh ESB Networks ag feistiú méadar nua do gach custaiméir, is cuma cén soláthraí leictreachais atá aige.
Déanfaidh ESB Networks teagmháil leis na custaiméirí go léir is eol a bhfuil cúnamh speisialta ag teastáil uathu le coinne a dhéanamh leo leis an méadar nua a fheistiú.
Déanfaidh do mhéadar cliste taifead ar shonraí faoin leictreachas a úsáideann tú. Gach lá, baileoidh ESB Networks sonraí faoi mhéid iomlán an leictreachais a úsáideadh sa tréimhse 24 uair an chloig roimhe.  Bainfear úsáid as an bhfaisnéis sin chun eolas a chur ar fáil le cabhrú le billeáil custaiméirí, le custaiméirí atá ag athrú a soláthraí agus le custaiméirí atá ag bogadh áitribh. Baileoidh an méadar briseadh síos níos mionsonraithe ar an leictreachas a d’ídigh tú, mar shampla úsáid gach 30 nóiméad.  Ní fhágfaidh an fhaisnéis seo d’áit chónaithe ach amháin má iarrann tú é trí do chomhlacht soláthair leictreachais, ós rud é gurb eisean a fhorbróidh agus a thairgfidh na seirbhísí cliste nua a mbeidh an fhaisnéis sin ag teastáil ina leith. Lena chinntiú go bhfuil an méadar ag obair mar is ceart, baileoidh ESB Networks sonraí neamhphearsanta faoin méadar féin.
Is ar Chóras Bainistíochta Sonraí Méadair (MDMS) arna oibriú ag ESB Networks a stórálfar go sábháilte na sonraí uile a bhaileofar ón méadar.  Tá ESB Networks tiomanta don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chomhlíonadh agus sonraí pearsanta gach custaiméara a choinneáil slán sábháilte i gcónaí.

Is tábhachtaí le ESB Networks do shláinte agus sábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ina measc, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste, a úsáideann teicneolaíocht atá cosúil lena bhfuil i d’fhón póca.

Féach tuilleadh eolais maidir le méadair chliste aguscúrsaí sláinte