Conas nasc nua a fháil do theach aonair

Customer and Contractor looking at Plans

Do theach féin a thógáil – conas do theach a nascadh

Tá cinneadh déanta agat do theach féin a thógáil. Tá an láithreán roghnaithe agat agus tá na pleananna déanta. Lean an treoir céim ar chéim seo le do theach nua a nascadh leis an líonra leictreachais.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne nó an Fhoirm Iarratais a íoslódáil. Tá breac-chuntas ar na sonraí ar fad inár dtreoir céim ar chéim thíos freisin. Is le nasc leictreachais amháin a bhaineann an t-iarratas seo. Is féidir soláthraithe leictreachais eile a roghnú freisin.

Déan iarratas   Íoslódáil Foirm pdf 299 kb

Treoir Céim ar Chéim

Tá lánchead pleanála don teach nua ón Údarás Áitiúil de dhíth. Más rud é nach bhfuil uimhir an cheada pleanála ar an bhFoirm Iarratais, féadfar é a iarraidh níos déanaí.
Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), ar a léirítear suíomh do thí nua. Marcáil suíomh an tí nua le peann dearg. Beidh plean láithreáin mionsonraithe (scála 1:100-1:500) ar a léirítear an teach nua ag teastáil uait freisin. Ba chóir go mbeadh an tógálaí nó an t-ailtire in ann an dá rud sin a chur ar fáil. Glactar le fótachóipeanna.
Seiceáil do láithreán féachaint an bhfuil aon sreanga leictreachais lastuas á thrasnú. Má tá, ní mór duit é sin a lua sa chuid ‘Faisnéis Bhreise’ ar an bhFoirm Iarratais. Cliceáil anseo chun faisnéis bhreise a fháil maidir le sreanga lastuas.

Déan iarratas ar líne anseo.

Déan iarratas tríd an bpost. Íoslódáil foirm iarratais NC2 anseo (PDF | 299 KB) nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555, le cóip a iarraidh. Seol an fhoirm chomhlánaithe, i dteannta na léarscáile suirbhéireachta ordanáis agus an phlean láithreáin, chuig:

 

ESB Networks CGA.
Iarrtais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bothar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
T12E367
Éire

*Ná seol aon íocaíocht ag an gcéim seo.

Nuair a bheidh an t-iarratas comhlánaithe (agus léarscáil/pleananna láithreáin) faighte againn, cuirfimid do chuid sonraí sa chóras agus seolfaimid admháil agus uimhir thagartha chugat.

Ullmhóimid meastachán ansin ar a mbeidh an Uimhir Thagartha Mhéadarphointe MPRN uathúil. Uimhir thábhachtach í seo atá riachtanach duitse agus don chonraitheoir leictreachais. Seolfaimid Paca Fáilte chugat freisin ina mbeidh faisnéis thábhachtach maidir le do nasc nua.

Cineál láithreach Cuairt ar an láithreán de dhíth Eiseofar an meastachán laistigh de
Ceantar tuaithe laistigh de 500 méadar ón líonra leictreachais meánvoltais Ní gá go hiondúil 7 lá oibre
Ceantar tuaithe níos mó ná 500 méadar ón líonra leictreachais meánvoltais De dhíth – beidh ar dhuine dár bhFoireann Deartha iniúchadh a dhéanamh ar an láithreán 15 lá oibre
Ceantar uirbeach nó fo-uirbeach

Ní gá go hiondúil má tá an pointe nasctha suite laistigh de 50 m ónár líonra ísealvoltais.

D’fhéadfaí gur ghá cuairt a thabhairt ar an láithreán dá mbeadh an pointe nasctha nua suite níos mó ná 50 m ón líonra ísealvoltais.

7 lá oibre

 

15 lá oibre

 Tábla 1 – Amlíne chun meastachán a fháil

Tabhair do d'aire: Tá na táillí maidir le nasc caighdeánach 12 kVA nó 16 kVA laistigh de 500 méadar (faoin tuath) nó 50 méadar (i gceantar uirbeach) leagtha amach sa doiciméad Ráiteas Táillí ESB Networks CGA (PDF | 308 KB).

Socrófar na táillí chun tithe a nascadh atá níos faide ná sin bunaithe ar an gcuairt ar an láithreán.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit.

  • Íoc trí EFT
  • Íocaíocht ar líne​
  • Íoc ar an bhfón. Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555
  • Íoc tríd an bpost: Seol seic, Dréacht Bainc nó Ordú Poist chuig:
ESB Networks
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh
Éire

Déanfar dearadh mionsonraithe nuair a bheidh an íocaíocht faighte, agus iarrfar na ceadanna agus na ceadanna slí atá riachtanach ó úinéirí talún. Beifear in ann tosú ar do nasc a thógáil nuair a bheidh na ceadanna sin comhaontaithe.

I gcásanna áirithe, d’fhéadfaí gur ghá cuaille leictreachais nua a chur suas ar an láithreán i bhfoisceacht 50 méadar ón gcaibinéad méadair lasmuigh. Féach an Paca Fáilte chun tuilleadh faisnéise a fháil ar lonnú an chaibinéid méadair lasmuigh.

Mura mbíonn aon obair shuntasach bhreise de dhíth, críochnóimid an obair ar do nasc taobh istigh de 12 sheachtain tar éis an íocaíocht a fháil go hiondúil.

Ní mór na nithe seo a leanas a dhéanamh coicís ar a laghad sular mian leat go gcuirfí an chumhacht ar siúl:

A chinntiú go ndéanfaidh an Conraitheoir Leictreachais deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála nuair a bheidh an sreangú críochnaithe. Seolfar chugainn é go huathoibríoch ansin

Glaoigh orainn ar 1850 372 757+353 21 2386555 le deimhniú go bhfuil an duchtú críochnaithe agus go bhfuil an chlais talún agus an caibinéad taobh amuigh curtha ar fáil do na méadair leictreachais de réir Shonraíocht ESB Networks (PDF | 1 MB).

Beimid in ann an chumhacht a chur ar siúl nuair a bheidh na riachtanais thuas ar fad comhlíonta agat. Is é do chonraitheoir leictreachais a bheidh freagrach as an gcumhacht a chur ar siúl ansin i do theach nua. Seolfar teachtaireacht téacs chuig an gconraitheoir leictreachais nuair a bheidh an chumhacht beo má tugadh uimhir fóin póca ar an Deimhniú Críochnaithe Leictreachais.

Is le nasc leictreachais amháin a bhaineann an t-iarratas seo. Is féidir roghnú i measc soláthraithe leictreachais éagsúla.

Pointí tábhachtacha

Déan Teagmháil Linn

Glaoigh ar an uimhir seo má bhíonn ceisteanna agat a bhaineann le naisc nua leis an líonra, acmhainn nasctha mhéadaithe, agus athlonnú méadair srl.

1850 372 757021 2386555

Luan go hAoine 8.30am - 6pm

Saturn 8.30am - 1.30pm