Naisc il-lóid leictreachais neamh-mhéadraithe níos lú ná 2 kVA an ceann (gan soilsiú poiblí san áireamh)

Electric Fence Farm

Il-naisc neamh-mhéadraithe

Bíonn il-naisc neamh-mhéadraithe níos lú ná 2 kVA de dhíth uaireanta ar chustaiméirí gnó agus ar fheirmeoirí le haghaidh nithe mar seo a leanas:

  • Soilse Tráchta
  • Scáthláin bhus
  • Boscaí fóin
  • Treiseoirí teilifíse
  • Fálta leictreacha

 
Lean na céimeanna thíos le nascadh.

​Treoir Céim ar Chéim

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), ar a léirítear suíomh an lóid neamh-mhéadraithe nua. Marcáil an suíomh cruinn le peann dearg. Beidh plean láithreáin mionsonraithe (scála 1:100-1:500) ar a léirítear suíomh an lóid neamh-mhéadraithe nua ag teastáil uait freisin. Ba chóir go mbeadh an tógálaí nó an t-ailtire in ann an dá rud sin a chur ar fáil. Glactar le fótachóipeanna.

Íoslódáil Foirm Iarratais NC4 (PDF | 113 KB)  nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh. Seol an fhoirm chomhlánaithe (mar aon leis na doiciméid riachtanacha ar fad, agus d’uimhir GMPRN reatha á lua más infheidhme) chuig an seoladh seo a leanas:

 

Email the completed form (along with the required documentation specifying your existing GMPRN if applicable) to UMR.dbase@esb.ie.

 

 

Cláraitheoir na Nasc Neamh-mhéadraithe (UMR)
ESB Networks
Bóthar Mhainistir Laoise
Portlaoise
Co. Laoise.

Tabhair do d'aire: Léiríonn Uimhir Thagartha Mhéadarphointe don Ghrúpa nó an uimhir GMPRN grúpa de naisc neamh-mhéadraithe atá ar aon chuntas amháin. Ní gá GMPRN le haghaidh fálta leictreacha. Bíonn GMPRN de dhíth ar gach nasc neamh-mhéadraithe aonair eile.

Ina dhiaidh sin, seolfaimid admháil chugat ina mbeidh uimhir thagartha agus sonraí teagmhála d’oifig deartha ESB Networks a ullmhóidh an meastachán.

Comhaontú GMPRN

Murar chuir tú GMPRN reatha isteach faoi Chéim 2 thuas, seolfar Comhaontú Nasctha GMPRN chugat nuair a gheofar d’iarratas. Ní mór é sin a shíniú agus a sheoladh ar ais sular féidir leanúint ar aghaidh le d’iarratas. Léirítear i gComhaontú Nasctha GMPRN freagrachtaí sainiúla maidir le naisc neamh-mhéadraithe de réir rialacha mhargadh an tsoláthair leictreachais neamh-mhéadraithe. Tugtar sonraí ann freisin ar an GMPRN a cruthaíodh le haghaidh na nasc ar fad don soilsiú poiblí laistigh den fhorbairt ábhartha

 

Iarratais in ainm an Údaráis Áitiúil

In iarratais in ainm na nÚdarás Áitiúil, ní mór an GMPRN reatha a lua faoinar cheart an nasc nua a ghrúpáil.

Iarratais in ainm Tógálaí/Forbróra

Má dhéanann Tógálaí/Forbróir iarratas ar nasc neamh-mhéadraithe do shoilsiú poiblí ina (h)ainm féin, tabharfar GMPRN nua dó/di. Éileofar air/uirthi Comhaontú Nasctha GMPRN a chomhlánú agus a sheoladh ar ais freisin sular féidir luachan a eisiúint. Más mian le hÚdarás Áitiúil freagracht a ghlacadh as an soilsiú poiblí ina dhiaidh sin, ní mór don Údarás teagmháil a dhéanamh lena sholáthraí leictreachais ar an gcéad dul síos agus a uimhir GMPRN a thabhairt dó. Ní mór don Údarás Áitiúil Comhaontú Nasctha GMPRN a chomhlánú ansin chun an t-aistriú a chur i gcrích.

Seolfaidh an oifig deartha áitiúil de chuid ESB Networks meastachán chugat do chostas na ranníocaíochta caipitiúla. Gheobhaidh tú na Téarmaí Nasctha agus Comhaontú Forlíontach freisin

 

Beidh feidhm leis an gComhaontú Forlíontach i dteannta an Chomhaontaithe Nasctha don GMPRN atá comhlánaithe agat cheana féin. Tugtar sonraí ann ar an MPRN do gach pointe nasctha nua. Tugtar forbhreathnú ann freisin ar sheoladh an phointe nasctha agus ar shonraí na lód atá le nascadh i gcás gach MPRN.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit.

  • Íoc tríd EFT
  • Íocaíocht ar líne
  • Íoc ar an bhfón -  1850 372 757 nó ar +353 21 2386555
    Íoc tríd an bpost - seol seic nó ordú poist chuig:

ESB Networks
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh

Ní mór Comhaontú Forlíontach sínithe a sheoladh in éineacht leis an íocaíocht seo.

 

Déanfar an jab a scaoileadh le haghaidh údaraithe agus tógála nuair a bheidh na riachtanais thuas ar fad comhlíonta.

Ní mór d’ESB Networks sonraí ar na naisc nua (lasmuigh d’uimhreacha GMPRN atá ann cheana féin) a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin a bhfuil rochtain ag gach soláthraí leictreachais air. Áirítear i measc na sonraí sin:

GMPRN  
MPRN  
Seoladh
MIC  
Sonraí Lóid

Tabhair do d'aire: Má dhéantar aon athrú eile ar an seoladh nó ar na sonraí lóid tar éis go nglacfar le meastachán, beidh sé riachtanach meastachán nua a fháil agus tiocfaidh moill dá réir sin ar sholáthar an naisc. Ní mór do ESB Networks gach athrú a dhéantar ar an seoladh agus ar na sonraí lóid a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin le haghaidh Soláthraithe Leictreachais.

GMPRN nua

Tá conradh le Soláthraí Leictreachais de dhíth ar gach custaiméir a bhfuil nasc neamh-mhéadraithe á lorg aige/aici. Ní mór don soláthraí an GMPRN nua a chlárú le ESB Networks sula mbeidh cead ag ESB Networks nasc a dhéanamh.

GMPRN atá ann cheana

I gcás ina mbaineann an nasc nua le GMPRN reatha custaiméara, beidh an uimhir sin cláraithe cheana féin ag soláthraí agus, dá bhrí sin, ní gá don chustaiméir an GMPRN a chlárú arís.
Ba cheart don Chonraitheoir Leictreachais an deimhniú seo a sheoladh ar ais chuig a c(h)omhlacht rialála, agus cuirfidh an comhlacht sin in iúl do ESB Networks nuair a bheidh an deimhniú bailíochtaithe. Léigh a thuilleadh faoin bpróiseas deimhnithe.
Tabhair faoi deara:   Nuair a chuireann an comhlacht rialála in iúl do ESB Networks go bhfuil Deimhniú Críochnaithe Sreangaithe bailíochtaithe faighte acu, glactar leis sin mar dheimhniú gur comhlánaíodh riachtanais an Chomhéadain Custaiméara mar atá leagtha amach sa sa Chód Cleachtais Náisiúnta (PDF | 3 MB).

Ionas gur féidir leanúint ar aghaidh leis an gclár tógála, ní mór duit a dheimhniú go bhfuil an ducht seirbhíse, an caibinéad méadair agus an chlais talún (nuair is gá) suiteáilte de réir shonraíocht ESB, agus go bhfuil siad réidh anois. Is féidir téacs a sheoladh leis an bhfocal DUCT mar aon le d'uimhir MPRN chuig 087-7526666 le deimhniú gur cloíodh leis na sonraíochtaí.

Déanfar an nasc leictreachais a chríochnú agus cuirfear an chumhacht ar siúl ansin.

Eisiaimh

Eisiatar na lóid seo a leanas faoi na rialacha reatha a bhaineann le Margadh an tSoláthair Leictreachais:

Lóid níos mó ná 2 kVA - nó lóid shéasúracha (amhail soilsiú féiltiúil) – bíonn naisc mhéadraithe de dhíth ar na lóid sin, agus déantar iad a chur tríd an gcóras mar naisc thráchtála.

 

Lóid nua le próifílí lóid difriúla – ní féidir na lóid sin a nascadh leis an bpointe nasctha céanna, mar shampla soilsiú poiblí le próifíl ó éirí go luí na gréine, agus soilse tráchta le próifíl 24 uair an chloig. Tá Uimhir Thagartha Mhéadarphointe Theicniúil (TMPRN) ar leith de dhíth ar gach próifíl.