Gineadóirí sioncronaithe os cionn 6 kW (aon phas) nó 11 kW (trí phas) a nascadh.

Sa chuid seo, mínítear conas gineadóirí os cionn 6 kW (aon phas) nó 11 kW (trí phas) a nascadh lena bhféadfaí leictreachas a easpórtáil chuig an líonra leictreachais lena dhíol nó lena sholáthar.

Tá an fhaisnéis seo dírithe go ginearálta ar fhorbróirí ar mian leo ceann díobh seo a leanas a thógáil:

 • tuirbín gaoithe aonair os cionn 6 kW nó 11 kW
 • feirm ghaoithe
 • suíomh gáis láithreáin líonta
 • saoráid cumhachta is teasa in éineacht (CTÉ)

Tabhair do d'aire: Más mian leat gineadóir níos lú ná 6 kW (aon phas) nó 11 kW (trí phas) a nascadh, féach Mionghineadóir a nascadh

Cur Chuige Grúp-Phróiseála (GPA)

Déileáiltear le formhór na n-iarratas ar ghineadóirí in-athnuaite faoi Chur Chuige Grúp-Phróiseála ar a dtugtar córas “Geata”. Tugtar “Geata 3” ar an nGeata atá in úsáid faoi láthair. Tá sé bunaithe ar chóras “scuaine in ord dáta” atá faofa ag an CRU. D’fhéadfadh sé tarlú, áfach, go mbeadh d’iarratas incháilithe go ndéileálfaí leis lasmuigh den Chur Chuige Grúp-Phróiseála de réir threoir CER/09/099 ón gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh. 

Cliceáil thíos le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus tuilleadh eolais maidir le Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a nascadh:

Gnéithe Tráchtála Gnéithe Teicniúla

Seol ríomhphost chuig DSOgenerators@esb.ie i gcás aon cheisteanna eile nach bhfreagraíte ar an suíomh gréasáin.

Conas iarratas a dhéanamh

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), ar a léirítear suíomh an ghineadóra nua. Marcáil an suíomh le peann dearg.

Beidh plean láithreáin mionsonraithe (scála 1:100-1:500) ar a léirítear an gineadóir nua ag teastáil uait freisin.

Féach na critéir incháilitheachta le haghaidh próiseála lasmuigh de GPA i dtreoir CER/09/099 ón gCoimisiún

Dá mba rud é go bhféadfadh an t-iarratas bheith incháilithe lena phróiseáil lasmuigh den GPA:

Úsáid an Fhoirm Iarratais ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5) (PDF | 737 KB) chun iarratas a dhéanamh. Má roghnaíonn tú an t-iarratas a phróiseáil lasmuigh den GPA, ní bheidh an t-iarratas faoi réir ag déine iomlán na rialacha grúp-phróiseála.

Más rud é nach bhfuil d’iarratas incháilithe lena phróiseáil lasmuigh den GPA:

Úsáid an Fhoirm Iarratais ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5A) (PDF | 548 KB) (chun iarratas a dhéanamh (is leagan giorraithe d’fhoirm iarratais NC5 atá ann). Más rud é go seoltar isteach foirm NC5A agus go gcuimsítear an t-iarratas faoi gheata lena phróiseáil, eiseofar tairiscint nasctha bunaithe ar shonraí measta. Na torthaí a d’fhéadfadh a bheith ar thairiscint a bhunú ar shonraí measta, tá siad leagtha amach in Aguisín 7, foráil 2 de threoir CER maidir le Geata 3 (CER/08/260).

Más mian leat Comhaontú Nasctha a leasú (mionathrú)

Má tá nasc agat cheana féin agus más mian leat mionathrú a dhéanamh, úsáid an Fhoirm Iarratais Fhorlíontach (PDF | 374 KB)

Tabhair do d'aire:
In go leor cásanna, ní mór foirm NC5 (PDF | 737 KB) nó NC5A (PDF | 548 KB) nuashonraithe a chur isteach in éineacht le Foirm Iarratais Fhorlíontach (PDF | 374 KB). Féach Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú (PDF | 330 KB) chun tuilleadh sonraí a fháil.

Is féidir na foirmeacha iarrtais seo a leanas a íoslódáil ónár rannán foilseachán.

 

Nó is féidir glaoch ar 1850 372 757 nó +353 21 2386555 chun cóip chrua d’fhoirm a iarraidh.

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe i gcomhar leis an íocaíocht agus gach doiciméad riachtanach chuig an seoladh seo a leanas:

Oifig Seirbhísí Custaiméara ESB
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí
Éire

 

Suimeanna íocaíochta

Ní mór do chustaiméirí ata ag cur isteach ar ghineadóir leabaithe a nascadh táille iarratais nó éarlais neamh-in-aisíoctha a íoc as an iarratas a phróiseáil. Bíonn méid na táille ag brath ar an Uasacmhainn Easpórtála (MEC) bheartaithe nó ar an méadú beartaithe ar MEC (i gcás ina bhfuil comhaontú nasctha reatha i bhfeidhm). Tá liosta iomlán na dtáillí ar fail i Sceideal na dTáillí Faofa ar Iarratais agus Mionathruithe (PDF | 106 KB).

Pointí tábhachtacha:

 • I gcás gur lú an táille iarratais ná €7,000 (lena n-áirítear CBL @23%), ba cheart an táille iarratais iomlán a chur isteach in éineacht le foirmeacha iarratais NC5 nó NC5A maidir le gineadóirí.
 • I gcás gur mó an táille iarratais ná €7,000 (lena n-áirítear CBL @23%), ba cheart éarlais neamh-in-aisíoctha €7,000 (lena n-áirítear CBL @23%) a chur isteach.
 • Ní mheasfar go bhfuil d'iarrtais críochnaithe go dtí go mbeidh an íocaíocht íosta riachtanach faighte againn, agus ní thosófar ar iarrtais neamhchríochnaithea próiseaíl go dtí go mbeidh an íocaíocht faighte.  
 • I gcás go bhfuil an togra le próiseáil mar chuid de GPA agus go n-íoctar éarlais, gearrfar iarmhéid na táille iarratais sa bhliain ina bpróiseáiltear an t-iarratas gineadóra lena nascadh nó de réir cibé treoir a thugann CER.
 • Más rud é go ndéileálfar le do thogra lasmuigh den GPA, ní mór an táille iarratais iomlán a íoc sula ndéanfar é a phróiseáil.  
 • Is ceart do sheiceanna a bheith iníoctha le ESB Networks CGA.
 • Seol ríomhphost chuig DSOGenerators@esb.ie chun sonraí an chuntais bainc a fháil más mian leat íoc le ríomhaistriú airgid (EFT). Ba cheart cód tagartha na híocaíochta EFT a lua san iarratas chun admháil a fháil.

Nuair a bheidh an t-iarratas bailí agus an íocaíocht faighte againn, seolfaimid litir deimhnithe chugat laistigh de 20 lá oibre ina mbeidh uimhir thagartha agus sonrasc don íocaíocht.

Bain úsáid as an uimhir thagartha seo nuair a dhéanann tú teagmháil le ESB Networks maidir le d’iarratas.

Cur Chuige Grúp-Phróiseála

Faoin gCur Chuige Próiseála Grúpa, déanann ESB Networks líon réamhshainithe d’iarratais a phróiseáil ag an am céanna. Tá na céimeanna seo a leanas i gceist:

 1. Déantar iarratais chomhlánaithe a phróiseáil in aon bheart amháin.
 2. Ag brath ar an leibhéal idirghníomhaíochta agus ar an suíomh geografach, déanann EirGrid agus ESB Networks na hiarratais sa Gheata a roinnt ina nGrúpaí chun iad a phróiseáil. D’fhéadfadh go mbeadh roinnt foghrúpaí d’iarratais i gceist le gach Grúpa freisin.
 3. Déanann ESB Networks agus EirGrid iniúchadh ar na Grúpaí ar fad maidir le sruth an lóid agus le gearrchiorcaid. Bunaithe ar na staidéir sin, déantar an modh nasctha éadomhain (.i. dhírigh) agus na hatreisithe doimhne gaolmhara (tarchur agus dáileachán araon) a aithint i gcomhair gach iarratais laistigh de Ghrúpa nó d’Fhoghrúpa.
 4. Roghnaítear an modh nasctha éadomhain is oiriúnaí is cuma cé acu ESB Networks nó EirGrid a fuair an fhoirm iarratais ar an gcéad dul síos. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh sé go bhfaigheadh iarratais a cuireadh faoi bhráid ESB Networks tairiscintí nasctha ó EirGrid, agus a mhalairt.

Nótaí:

Geata 3 a dhúnadh

Tá na hiarratasóirí do Gheata 3 roghnaithe cheana féin, agus tá liosta iomlán na n-iarratasóirí sin foilsithe i Sannacháin Nóid Gheata 3 (PDF | 244 KB). Cuirfear d’iarratas leis an scuaine d’iarratais gineadóra, agus cuirfear tús leis an bpróiseas roghnúcháin don chéad Gheata eile nuair a bheidh na tairiscintí nasctha ar fad faoi Gheata 3 eisithe. Déanfaimid teagmháil leat má roghnaítear tú don chéad Gheata eile. D’fhéadfadh sé tarlú, áfach, go mbeadh d’iarratas incháilithe lena phróiseáil lasmuigh den Chur Chuige Grúp-Phróiseála de réir threoir CER/09/099 ón gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh.

I gcás Acmhainn Easpórtála os cionn 0.5 meigeavata.

I gcás iarratais ar ghineadóirí gaoithe ag a bhfuil MEC os cionn 0.5 meigeavata nó i gcás iarratais eile nár tugadh cead go bpróiseálfaí iad lasmuigh den ghrúp-phróiseas, déanfar na hiarratais a phróiseáil i gcomhréir le ‘Cur Chuige Grúp-Phróiseála i gcomhair Iarratas maidir le Gineadóirí In-Athnuaite’ in CER/05/049.

Bliain amháin roimh fhuinnmhiú do thogra, beidh ort Foirm NC5 (PDF | 737 KB) a sheoladh isteach, ach amháin má comhlánaíodh an fhoirm sin cheana féin agus nár athraíodh na sonraí. Má bhíonn aon mhoill ar sheoladh isteach fhoirm NC5 ag an am seo, cuirfear moill dá bharr ar an bhfuinnmhiú

Eiseofar tairiscint nasctha duit in am is i dtráth. Leagfar amach na téarmaí teicniúla agus tráchtála, lena n-áirítear na táillí nasctha, sa tairiscint seo.

I gcás Acmhainn Easpórtála faoi bhun 0.5 meigeavata

Beidh sé mar aidhm ag ESB Networks tairiscintí nasctha a dhéanamh laistigh de 90 lá gnó i ndiaidh faomhadh a fháil ón gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (más gá) agus an táille iarratais chuí a bheith faighte, cibé dáta is déanaí. Tabharfar mionsonraí ar an táille nasctha sa tairiscint seo, agus beidh an tairiscint bailí ar feadh trí mhí.

Ceadúnas chun leictreachas a ghiniúint agus a sholáthar

Ní eisíonn ESB Networks ceadúnais. Is é an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) atá freagrach as údaruithe tógála a eisiúint maidir le stáisiúin ghiniúna a thógáil/a atógáil, chomh maith le ceadúnais maidir le giniúint agus soláthar leictreachais. Féach suíomh gréasáin CER le haghaidh tuilleadh eolais. 

Nuair a bhíonn sé i gceist ag duine na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Stáisiún giniúna a thógáil/a atógáil nach mbeidh acmhainn shuiteáilte os cionn 1 MW ann;
 • Leictreachas a ghiniúint ó stáisiún giniúna nach mbeidh acmhainn shuiteáilte os cionn 1 MW ann,

ní bhíonn ar an duine sin iarratas a chur faoi bhráid CER chun Údarú Tógála/Ceadúnas Giniúna a fháil. Meastar go bhfuil an duine sin údaraithe le hOrdú faoi Alt 5 (1)(b) de I.R. Uimh. 383 de 2008/ ceadúnaithe le hOrdú faoi Alt 5 (1)(b) de I.R. Uimh. 384 de 2008. Tá a leithéid de ghineadóirí faoi réir téarmaí agus coinníollacha ar leith mar atá leagtha amach sna hOrduithe ábhartha. Féach suíomh gréasáin CER  le haghaidh tuilleadh eolais.

Ceisteanna Coitianta

​Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a nascadh: Gnéithe Tráchtála Gnéithe Teicniúla