Forbairt nua ilaonad a nascadh

Multi Unit Development

Forbairt nua tithíochta nó tráchtála ilaonad a nascadh


Lean na treoracha ar an leathanach seo chun an fhorbairt a nascadh.

Sa treoir céim ar céim thíos, tugtar an fhaisnéis ar fad atá riachtanach chun iarratas a dhéanamh maidir le láithreán ilaonad tithíochta, tráchtála nó tionsclaíoch.

 

 

​Treoir Céim ar Chéim

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), ar a léirítear suíomh na forbartha. Marcáil le peann dearg an suíomh cruinn atá le nascadh. Beidh plean láithreáin (1:100-1:500) ar a léirítear an fhorbairt nua ag teastáil uait freisin. Ba chóir go mbeadh an tógálaí nó an t-ailtire in ann an dá rud sin a chur ar fáil. Seol iad sin ar aghaidh san fhormáid cheart (mar atá sonraithe ar an bhfoirm iarratais) chuig developmentmaps@esb.ie

Glactar le fótachóipeanna. Beidh litir ón Údarás Áitiúil ag teastáil freisin ina ndeimhnítear ainm críochnaitheach na forbartha.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais maidir le Forbairt Ilaonad (NC1) (PDF | 360 KB) nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh

Seol an fhoirm iarratais (mar aon leis na doiciméid riachtanacha) chuig:

ESB Networks CGA.
Oifig na Seirbhísí Custaiméara
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí
Éire

 

Nuair a bheidh d’iarratas comhlánaithe faighte againn, déanfar do shonraí a iontráil inár gcóras. Cuirfimid na hainmneacha sráide don fhorbairt bheartaithe isteach inár mbunachar sonraí seoltaí freisin. Gheobhaidh tú admháil ansin ina mbeidh uimhir thagartha ar féidir leat í a úsáid má bhíonn ceist ar bith agat.

Seolfar do chuid doiciméad chuig dearthóir in oifig áitiúil ESB Networks, ​Déan Teagmháil Linn. Tabharfaidh an oifig sin meastachán agus Comhaontú Forbartha duit. Féach Táillí ESB Networks (PDF | 308 KB) le liosta a fháil de na táillí uile.

Comhaontú Forbartha


Cuimsítear leis an gcomhaontú sin:

  • Na téarmaí faoina soláthróidh ESB Networks nasc leictreachais do gach aonad.
  • Breac-chuntas ar na costais i gceist.
  • Doiciméadúchán maidir le láithreán a fháil don fhostáisiún (más gá).
  • Sceideal d’Uimhreacha Tagartha Méadarphointe (MPRN) agus an Uasacmhainn Iompórtála (MIC) do gach aonad.
  • Grúpa DUoS (Úsáid Dáileacháin an Chórais) do gach MPRN. Tá an grúpa seo ar cheann de na gnéithe a úsáidtear chun na táillí córais a ghearrann ESB Networks ar sholáthraithe leictreachais don nasc sin a ríomh ar bhonn leanúnach.

Tabhair do d'aire:Ní féidir le ESB Networks meastachán a thabhair ná forbairt a nascadh gan uimhir MPRN uathúil a shannadh do gach aonad.  

Déan íocaíocht agus seol cóip shínithe den Chomhaontú Forbartha ar ais chuig:

Rannóg na gCuntas Infhála
ESB Networks CGA.
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh

Éire

Scaoilfear an jab le haghaidh údaraithe ansin. Cuirfidh sé sin ar ár gcumas tús a chur leis an mbonneagar leictreachais a thógáil.

Táille pionóis i gcás athruithe


Gearrfar táille bhreise má dhéantar ceann ar bith de na sonraí seo a athrú tar éis an Comhaontú Forbartha a shíniú. Dá bhrí sin, ba cheart duit a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis uile i leith uimhreacha, seoltaí agus riachtanais lóid chomh cruinn agus is féidir.

Ní mór an obair ullmhúcháin a dhéanamh anois, amhail duchtú a chur isteach agus plionta nó foirgneamh a chur ar fáil le haghaidh an fhostáisiúin. Ní mór an obair sin a dhéanamh de réir shonraíochtaí ESB Networks. Nuair a bheidh an obair ar fad déanta, glaoigh orainn ag 1850 372 757+353 21 2386555 lena rá linn. Léigh tuilleadh faoi fhostáisiúin a thógáil agus faoi  shonraíocht duchtaithe (PDF | 5 MB).

Nuair a bheidh an obair ullmhúcháin curtha i gcrích agus caighdeán sásúil ann, cuirfimid tús leis na cáblaí/línte leictreachais agus aon trealamh eile is gá a chur isteach.

Tabhair faoi deara nach mór don chonraitheoir leictreachais cláraithe atá ag deimhniú an tsreangaithe leictreachais ar an áitreabh an deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála freisin agus d’uimhir MPRN agus do sheoladh a lua sular féidir do nasc chur i gcrích.

Is féidir an nasc nua a chur i gcrích nuair a bheidh an obair bhonneagair ar fad déanta agus nuair a bheidh na riachtanais thuas ar fad comhlíonta. Is é do chonraitheoir leictreachais a bheidh freagrach as an gcumhacht a chur ar siúl i d’áitreabh nua.

Is ar bhonn an Chomhaontaithe Forbartha a nascfar úinéir/áititheoir nua gach aonaid leis an líonra leictreachais freisin.

Nuair a thosóidh úinéirí/áititheoirí ag bogadh isteach ina n-aonad, ní mór an fhaisnéis seo a leanas a thabhairt dóibh:

  • MPRN
  • MIC (kVA)
  • An seoladh nua

Beidh an fhaisnéis sin ag teastáil uathu le cur in iúl dúinn go bhfuil sé i gceist acu bogadh isteach, agus le clárú le Soláthraí Leictreachais

Foirmeacha iarratais agus íoslódálacha & naisc úsáideacha eile

Coinníollacha maidir le nascadh (PDF | 67 KB)

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais. Baineann na coinníollacha seo le gach custaiméir, beag beann ar an soláthraí leictreachais atá acu.

Tá doiciméid úsáideacha eile le fáil ar an leathanach ‘Foilseacháin dár gCuid’ freisin.

Foilseacháin dár gCuid