Beartas maidir le Páirceanna Gnó

Business Parks Contractor

Nasc Páirce Gnó Nua

I gcás naisc leictreachais, tagraíonn ‘Páirc Gnó’ d’fhorbairt mhór ar láithreán úrnua ina bhfuil go leor naisc custaiméirí, rud a fhágann gur gá fostáisiún nua 110 kV nó 38 kV a thógáil.

Conas iarratas a dhéanamh ar Nasc Páirce Gnó

Dhá chéim atá sa phróiseas iarratais – Dearadh agus Tógáil. Tá an fhaisnéis riachtanach ar fad le fáil sna rannóga seo thíos.

 

Faisnéis bhunaidh a sholáthar

Déanann an forbróir teagmháil linn ar an gcéad dul síos chun breac-chuntas a thabhairt dúinn ar an bhforbairt bheartaithe agus ar na riachtanais leictreachais ann.
 

Litir Comhaontaithe agus meastachán a fháil  

Tar éis dúinn féachaint ar riachtanais na forbartha agus dearbhú go bhfuil gá le fostáisiún nua 110 kV nó 38 kV chun freastal ar an lód beartaithe, eiseoimid Litir Comhaontaithe agus meastachán bunaithe ar an méid oibre atá de dhíth chun dearadh mionsonraithe iomlán a sholáthar don Fhorbróir.

Glacadh le téarmaí na tairisceana

Ansin, is féidir leis an bhForbróir glacadh leis na téarmaí atá sa Litir Comhaontaithe i leith Obair Deartha trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

‘Banna Deartha’ arna fhorghníomhú ag institiúid airgeadais oiriúnach a fháil agus an banna forghníomhaithe a chur ar ais chuig ESB Networks.

‘An Fhoirm um Ghlacadh le Tairiscint’ i leith na hoibre deartha a shíniú agus a chur ar ais. Cuirtear an fhoirm ar fáil in éineacht leis an litir.

Ní mór na doiciméid sin a chur ar ais chuig ESB Networks laistigh de thrí mhí tar éis dháta eisiúna na litreach.

Litir Comhaontaithe a eisiúint i leith na hoibre tógála

Nuair a bheidh an dearadh curtha i gcrích agus an láithreán don fhostáisiún ardvoltais (HV) aistrithe chuig ESB Networks, eiseoimid Litir Comhaontaithe i leith na n-oibreacha is gá a dhéanamh chun an lód a nascadh.

Glacadh le téarmaí na Litreach Comhaontaithe i leith na hoibre tógála

Ansin, is féidir leis an bhForbróir glacadh leis na téarmaí atá sa Litir Comhaontaithe i leith Obair Thógála trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Aon táille ranníocaíochta caipitiúla a bhaineann leo seo a leanas a íoc:
  • I gcás nach nglactar leis an réiteach inghlactha go teicniúil ar an gcostas is ísle, beidh ar an bhforbróir aon chostas breise a íoc.
  • Má dhéantar iarratas an fostáisiún a shuíomh ar láthair nach é an láthair is fearr é, gearrfar táille ar na costais bhreise a bhaineann leis an bhfostáisiún a shuíomh ar an láthair iarrtha.
  • ‘Banna Cumais’ arna fhorghníomhú ag institiúid airgeadais oiriúnach a fháil agus an banna forghníomhaithe a chur ar ais chuig ESB Networks.
  • An Fhoirm um Ghlacadh le Tairiscint i leith Oibreacha Tógála a shíniú agus a chur ar ais.

An Banna Cumais á fháil ag ESB Networks

Cuirfear tús le céim na tógála nuair a bheidh an banna cumais forghníomhaithe faighte againn, agus nuair a bheidh dearbhú faighte ó na haturnaetha go bhfuil an t-aistriú ar theideal láithreán an fhostáisiúin curtha i gcrích.

An Banna Deartha a scaoileadh

Nuair a chuirtear tús le céim na tógála, cuirfidh ESB Networks in iúl don institiúid airgeadais an Banna Deartha a soláthraíodh i gcéim an deartha a scaoileadh trí Dheimhniú Deartha a eisiúint. Deimhnítear leis an Deimhniú Deartha go bhfuil Céim an Deartha curtha i gcrích agus go bhfuil tús curtha le Céim na Tógála, agus ceadaítear leis freisin an Banna Deartha a scaoileadh.

An Banna Cumais a scaoileadh

Tabharfaidh ESB Networks údarás don institiúid airgeadais a eisíonn an Banna Cumais é sin a scaoileadh sa chás seo a leanas:

Tá an cumas breise a bhí ann cheana féin ar an líonra meánvoltais (MV) laistigh den Pháirc Gnó (de réir mar a shonraítear sa Litir Comhaontaithe agus sa Bhanna Cumais), nó 30% d’íoschumas an stáisiúin HV ábhartha, cibé acu sin is mó, tugtha ar conradh le Comhaontuithe Nasctha sínithe agus tá na custaiméirí nua nasctha le sé mhí nó níos mó.

Seolfar Deimhniú Cumais chuig an institiúid airgeadais a thabharfaidh údarás an banna a scaoileadh.