Nasc d’Aonad Tráchtála/Tionsclaíoch Aonair Nua

Aonad tráchtála aonair nua

Sa treoir céim ar céim thíos, tugtar an fhaisnéis ar fad atá riachtanach chun iarratas a dhéanamh maidir le nasc le haghaidh aonad tráchtála nó tionsclaíoch aonair nua.

Murab áitreabh aonair atá agat toisc gur cuid d’fhorbairt ilaonad i bpáirc ghnó atá ann, faigh tuilleadh eolais ar bhogadh isteach chuig áitreabh ilaonad nua.

​Treoir Céim ar Chéim

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), ar a léirítear suíomh an aonaid/áitribh nua. Marcáil suíomh an áitribh nua le peann dearg.

Beidh plean láithreáin mionsonraithe (scála 1:100-1:500) ar a léirítear an t-áitreabh nua ag teastáil uait freisin.

Ba chóir go mbeadh an tógálaí nó an t-ailtire in ann an dá rud sin a chur ar fáil. Glactar le fótachóipeanna.

Déan iarratas tríd an bpost. Íoslódáil an Fhoirm Iarratais do Nasc Nua nó maidir le Acmhainn (MIC) Mhéadaithe/Laghdaithe (NC3) (PDF | 284 KB) nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh.

 

Seol an fhoirm chomhlánaithe, i dteannta na léarscáile suirbhéireachta ordanáis agus an phlean láithreáin, chuig:

ESB Networks CGA.
Iarratais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh

Éire

Nuair a bheidh an t-iarratas comhlánaithe faighte againn, cuirfimid do chuid sonraí sa chóras agus seolfaimid admháil agus uimhir thagartha chugat.

Seolaimid meastachán agus Comhaontú Nasctha chugat ansin. Cuimsítear sa Chomhaontú sin:

  • Uimhir Thagartha Mhéadarphointe MPRN don áitreabh nua. Uimhir thagartha ar leith is ea an MPRN lena n-aithnítear do phointe nasctha leis an líonra leictreachais.
  • Uasacmhainn Iompórtála (MIC) don áitreabh nua. Is ionann an MIC agus an acmhainn chonraithe leictreachais le haghaidh d’áitribh bunaithe ar fhaisnéis a cuireadh ar fáil do ESB Networks.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit.

Rannóg na gCuntas Infhála
ESB Networks
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh
Éire

Seol an Comhaontú Nasctha sínithe ar ais chuig:

Rannóg na gCuntas Infhála
ESB Networks
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh

Eire

Nuair a bheidh an íocaíocht agus an Comhaontú Nasctha araon faighte againn, is féidir linn tús a chur leis an obair thógála don bhonneagar leictreachais atá riachtanach don áitreabh. Beidh an próiseas nasctha ag brath ar mhéid an MIC.

MIC de 29 kVA ní níos lú

Ní mór don chonraitheoir leictreachais cláraithe atá ag deimhniú an tsreangaithe leictreachais ar an áitreabh an deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála freisin agus d’uimhir MPRN agus do sheoladh a lua. Seolfar chugainn é go huathoibríoch ansin. Tuilleadh eolais faoin bPróiseas Deimhnithe.

 

MIC de 30 kVA nó níos mó

Cláraigh le do rogha Soláthraí Leictreachais i dtosach báire.

Beidh ort d’uimhir MPRN agus seoladh an áitribh a thabhairt don soláthraí nuair a rachaidh tú i dteagmháil leo.

Tabhair faoi deara nach mór don chonraitheoir leictreachais cláraithe atá ag deimhniú an tsreangaithe leictreachais ar an áitreabh an deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála freisin agus d’uimhir MPRN agus do sheoladh a lua sular féidir an chumhacht a chur ar siúl.

Is féidir an nasc nua a chur i gcrích nuair a bheidh an obair bhonneagair ar fad déanta agus nuair a bheidh na riachtanais thuas ar fad comhlíonta.

Is é do chonraitheoir leictreachais a bheidh freagrach as an gcumhacht a chur ar siúl i d’áitreabh nua.

Tuilleadh Eolais

Sonraíochtaí duchtanna agus claiseanna (PDF | 9 MB)

Léirítear sonraíochtaí duchtanna agus claiseanna sa doiciméad seo i leith cáblaí ísealvoltais i gcomhair naisc neamhbhaile. Cuimsítear ann freisin conas a dhéantar duchtanna a leagan go dtí láithreacha mionbhoscaí leictreachais, láithreacha cuaillí agus láithreacha cáblaí príomhlíonra, agus déantar cur síos freisin ar shonraíocht na seirbhísí caighdeánacha baile neamhscéime faoi thalamh go dtí caibinéad méadair lasmuigh. Ní mór téip rabhaidh bhuí chun láthair cáblaí a mharcáil atá faofa ag ESB Networks a chur os cionn na gcáblaí uile faoi thalamh – thart ar 300 milliméadar (mm) faoi bhun an dromchla nó leibhéal críochnaithe na talún.

Ullmhacht duchtanna

Ionas gur féidir leanúint ar aghaidh leis an gclár tógála, ní mór duit a dheimhniú go bhfuil an ducht seirbhíse, an caibinéad méadair agus an chlais talún (nuair is gá) suiteáilte de réir shonraíocht ESB, agus go bhfuil siad réidh anois. Is féidir téacs a sheoladh leis an bhfocal DUCT mar aon le d'uimhir MPRN chuig 087-7526666 le deimhniú gur cloíodh leis an tsonraíocht sin.

Na coinníollacha a rialaíonn nascadh leis an gCóras Dáileacháin do chustaiméirí ag a bhfuil tomhaltas níos lú ná 100 kVA (PDF | 67 KB)

Leagtar amach sa doiciméad seo na coinníollacha maidir le nascadh leis an gcóras dáileacháin leictreachais. Baineann na coinníollacha seo le gach custaiméir, beag beann ar an soláthraí leictreachais atá acu.