Ár bPlean Feabhsaithe Seirbhíse do Chustaiméirí

Ár bPlean Feabhsaithe Seirbhíse do Chustaiméirí, 2013-2016

Tá clár feabhais leanúnaigh á chur i bhfeidhm againn i láthair na huaire, rud atá bunaithe ar ár bPlean Feabhsaithe Seirbhíse do Chustaiméirí, 2013-2016 (PDF | 602 KB) a mhairfidh ceithre bliana.

 

Athdhearbhaíonn an plean seo ár dtiomantas do sheirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil, a chomhlíonann na riachtanais atá agat ar bhealach atá éifeachtúil ó thaobh costas de agus atá ag teacht leis na gealltanais atá tugtha againn in Cairt Chustaiméirí ESB Networks (PDF | 3 MB).

Príomhréimsí Feabhsúcháin

Tá leagtha amach inár bPlean Feabhsaithe Seirbhíse do Chustaiméirí na 10 bpríomhréimse feabhsúcháin a ndíreoimid orthu:

  • É a dhéanamh éasca le déileáil linn
  • Luach ar airgead a bhaint amach
  • Tús áite a thabhairt don tsábháilteacht agus don tseasmhacht
  • Leas a bhaint as na teicneolaíochtaí is fearr dá bhfuil fáil orthu
  • Cumhacht a thabhairt dár mbaill foirne le freastal ortsa, an custaiméir
  • Ról lárnach a imirt i dtodhchaí na hÉireann
  • Ár ndícheall a dhéanamh scoth na seirbhíse a chur ar fáil
  • Obair a dhéanamh as lámha a chéile leis an tionscal leictreachais thar do cheann
  • Aire a thabhairt don chomhshaol
  • Ár ngnó a fhorbairt de réir phrionsabail an ionracais, na macántachta agus chothrom na Féinne.

Táimid tiomanta do réimse leathan feabhsúchán a dhéanamh d’fhonn seirbhís níos fearr a chur ar fáil ar mhaithe leis an ngeilleagar, leis an gcustaiméir agus don todhchaí.