Cairt Chustaiméirí ESB Networks

A chustaiméir, a chara,

Is é ESB Networks an rannóg de ESB atá freagrach as an líonra leictreachais a thógáil agus a chothabháil ar fud fad na hÉireann. Téann tú i dteagmháil le ESB Networks nuair a chaithfidh tú nasc leictreachais a fháil le haghaidh teach nó gnóthas nua, nuair a thuairiscíonn tú fabht, nó nuair atá ceist agat maidir le do mhéadar.

Tá breis is €6 billiún infheistithe againn leis an líonra náisiúnta leictreachais a athchóiriú agus a uasghrádú le 10 mbliana anuas. Feabhsaíodh agus neartaíodh an líonra leictreachais timpeall na tíre tuilleadh mar thoradh ar an obair sin, rud a fhágann go bhfuil infreastruchtúr den chéad scoth ann anois le tacú le forbairt gheilleagrach na hÉireann. Feabhsaíodh seasmhacht an tsoláthair leictreachais dár gcuid custaiméirí mar thoradh air freisin.

Táimid fós tiomanta do thús áite a thabhairt do riachtanais ár gcuid custaiméirí. Tá sé sin léirithe inár 12 Ráthaíocht Seirbhíse (PDF 3 MB) atá tugtha i gCairt Chustaiméirí ESB Networks. ​

Leanann ESB Networks ar aghaidh ag feabhsú na leibhéal seirbhíse a chuirimid ar fáil agus muid ag déanamh plé le custaiméirí gach lá. Cuid ríthábhachtach den obair sin is ea An Plean Feabhsaithe Seirbhíse do Chustaiméirí (PDF | 602 KB) rud atá dírithe ar scoth na seirbhíse a bhaint amach i ngach uile ghné dár ngnó.   

Marguerite Sayers

Ár 12 Ráthaíocht Seirbhíse

Tacaíonn na gealltanais atá tugtha sa phlean seo lenár dtiomantas do scoth na seirbhíse do chustaiméirí a chur ar fáil, mar atá leatha amach inár gCairt Chustaiméir (PDF | 3 MB). Tá breac-chuntas tugtha ar an gcaoi ar chóir do bhaill foirne dár gcuid a seacht ndícheall a dhéanamh agus iad ag cur seirbhísí ESB Networks ar fáil. Déan Teagmháil Linn má tá tú den tuairim go bhfuil ár seirbhís curtha ar fáil againn ar bhealach nach bhfuil ag teacht leis na ráthaíochtaí sin. Tá ár ngealltanas chomh tábhachtach sin linn go ndéanfaimid íocaíocht leat mura gcomhlíonfaimid ráthaíocht.

Marguerite Sayers
Stiúrthóir, ESB Networks CGA.