Tionscadail ESB Networks

Taighde agus Forbairt

De bharr go bhfuil sé mar aidhm againn bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh líonraí leictreachais de, táimid páirteach i roinnt tionscadail taighde agus forbartha nuálacha.

Tá ESB Networks páirteach i gcomharthionscadal atá maoinithe ag an AE darb ainm evolvDSO. Tá an tionscadal dírithe ar theacht chun cinn an róil mar Oibreoir Córais Dáileacháin (OCD) agus ar fhorbairt margaí agus uirlisí. Is de bharr go bhfuil baint ag ESB Networks leis an tionscadal seo go mbeidh ESB Networks agus Éire in ann dul i bhfeidhm ar bheartas Eorpach maidir le Greillí Cliste amach anseo.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal sainmhíniú a thabhairt ar fheidhm an OCD amach anseo bunaithe ar chásanna éagsúla a bhfuil Foinsí Dáilte Fuinnimh In-Athnuaite (FDFIA) difriúla, leibhéil treá dhifriúla, leibhéil teicneolaíochta dhifriúla agus patrúin dhifriúla glactha custaiméirí taobh thiar díobh.

Tá an tionscadal ag dul i ngleic leis na príomhbhearnaí taighde agus teicneolaíochta atá ann do OCDanna le go mbeidh siad in ann a ról a chomhlíonadh i gcóras leictreachais na hEorpa amach anseo. Tá 16 chomhpháirtí idirnáisiúnta páirteach sa tionscadal, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ina measc. Cuireadh tús leis i mí Mheán Fómhair, 2013, agus tá sé le teacht chun deiridh i mí na Nollag, 2016.

 

Táimid ag glacadh páirte i dtionscadal atá maoinithe ag an AE darb ainm PlanGridEV. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo uirlisí agus modhanna pleanála a fhorbairt d’Oibreoirí Córais Dáileacháin (OCD) i dtaca le rolladh amach feithiclí leictreacha agus comhtháthú acmhainní fuinnimh dáilte a uasmhéadú ag an am céanna. 

Ceann de na príomhróil a tugadh dúinne ná taispeántas trialach a dhéanamh ar líonra leictreachais na hÉireann. Tá i gceist leis sin triail sa saol mar atá ar na huirlisí agus na modhanna a forbraíodh mar chuid den tionscadal.

Comharthionscadal de chuid Chreatchlár 7 an AE is ea PlanGridEV. Cuimsíonn sé 12 chomhpháirtí, lena n-áitrítear eagraíochtaí mór le rá ó earnálacha fuinnimh agus gluaisteáin na hEorpa (OCDanna, OEManna), institiúidí taighde agus sainchomhairleoireachtaí innealtóireachta. Tá an tionscadal le teacht chun deiridh i mí Feabhra, 2016.

Is é RealValue an tionscadal taighde agus forbartha Eorpach is déanaí a bhfuil ESB Networks páirteach ann.

Tá an tionscadal dírithe ar éifeachtúlacht a fheabhsú agus luach ar airgead a bhaint amach ar fud fad mhargadh fuinnimh na hEorpa trí leas a bhaint as ardteicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide. Déanann RealValue plé le fuinneamh a stóráil ar an mionchóir leis an Stóráil Theirmeach Chliste Leictreachais (STCL) agus tá i gceist leis an tionscadal an teicneolaíocht a chur i bhfeidhm agus a thriail i 1,250 teach sa Ghearmáin, sa Laitvia agus in Éirinn.

Mar chuid den tionscadal seo, táimid chun leas a bhaint as ardmhéadrú agus monatóireacht na chéad ghlúine eile le hanailís a dhéanamh ar fheidhmíocht an chórais agus ar na hiarmhairtí a bheidh ann don líonra leictreachais.

Tá an tionscadal seo, a bhfuil Éire i gceannas air, maoinithe tríd an meicníocht mhaoinithe Fís 2020. Tá sa chuibhreannas 12 chomhpháirtí agus cuimsíonn sé slabhra iomlán an tsoláthair fuinnimh, lena n-áirítear roinnt mhaith de na heagraíochtaí is tábhachtaí dá bhfuil ann in earnáil fuinnimh na hÉireann. Cuireadh tús leis i mí an Mheithimh, 2015 agus tá sé le teacht chun deiridh in 2018.

 

Sheol ESB Networks an tionscadal Winter Peak i mí Lúnasa, 2015. Is í aidhm an tionscadail ná breathnú ar phróifílí lódála agus ar cháilíocht na cumhachta i bhfostáisiúin thánaisteacha le naisc chumarsáide snáthoptaice nua.

D’fhéadfadh sé go n-athrófaí na próifílí lódála go suntasach mar a thiocfaidh teicneolaíochtaí den chéad ghlúin eile agus teicneolaíochtaí éilimh amach, amhail feithiclí leictreacha, teaschaidéil, agus painéil ghrian-fhótavoltacha. Is tábhachtach an rud é dá bhrí sin prionsabail nua oibríochtúla agus pleanála a fhorbairt lena chinntiú go n-éireoidh linn i leith na teicneolaíochtaí nua sin a chur leis an líonra. 

Táimid ag obair as lámha a chéile le Intel, Siemens agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar an tionscadal nuálach seo.

 

Táimid ag obair in éineacht le Electricity Power Research Institute (EPRI) sna Stáit Aontaithe le réitigh a fhorbairt d’fhonn úsáid an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú ar ghreille leictreachais na hÉireann.

Céim thábhachtach is ea é sin i dtreo líonra cliste a fhorbairt. Tá torthaí dearfacha faighte againn cheana féin ar roinnt tionscadail taispeána i ndáil leis an ngreille chliste, amhail lorg carbóin an chórais dáileacháin leictreachais a laghdú, rialú dinimiciúil feirmeacha gaoithe a chumasú agus líonraí féinslánaithe a fhorbairt. 

 

Tá ESB Networks, i gcomhar le Intune Networks agus TSSG (WIT), ag breathnú ar cén chaoi a bhféadfaí teicneolaíochtaí Idirlín atá le teacht a chur i bhfeidhm le córais chliste fuinnimh a chur chun cinn.

Déanann FINESCE trialacha úsáideora a eagrú agus a reáchtáil leis na teicneolaíochtaí sin a chur faoi chaibidil i seacht dtír, Éire ina measc. Déanann na trialacha sin forbairt ar a ndearnadh i dtionscadal FINSENY. Déanann tionscadal FINSENY sainaithint ar na riachtanais teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) a bhaineann le córais chliste fuinnimh.

Tá na trialacha in Éirinn dírithe ar luchtú feithiclí leictreacha a bhainistiú ar thaobh an éilimh agus ar chumarsáid idir na fostáisiúin bunaithe ar theicneolaíochtaí gréasáin atá le teacht. Tá sa chuibhreannas 19 gcomhpháirtí ó 11 thír Eorpacha, a thagann ó earnálacha éagsúla amhail na hearnálacha fuinnimh, TFC, teileachumarsáide agus acadúla.

Fuair ár gcomhpháirtíocht maoiniú €3.3 milliún le haghaidh an tionscadail seo ón AE faoi chlár fuinnimh chliste FINESCE.