Cuspóirí an Tionscadail

Cad iad spriocanna Thionscadal Dhaingean Uí Chúis?

Solúbthacht Custaiméara - ESB Networks a chur ar an eolas faoi dhearadh éifeachtúil a éascóidh lóid líonra bhreise mar thoradh ar leictriú an teasa agus an iompair.

Seirbhísí idir Piaraí - Iniúchadh cén tionchar a bhíonn ag seirbhísí idir piaraí ar oibriú teicniúil an líonra ísealvoltais agus ar riachtanais fheidhmiúla an mhéadraithe a thacóidh leis.

Méadú ar Iontaofacht an Líonra - ESB Networks a chur ar an eolas faoi cibé an dtiocfaidh nó nach dtiocfaidh sonraí a bhaileofar ó ghléasanna nua ‘Idirlíon na nEarraí’ ar an líonra le foinsí sonraí seanbhunaithe ó thaobh iontaofacht an líonra leictreachais a fheabhsú de.

Cuir an Saoránach Fuinnimh ag Obair - Tuiscint a fháil ar na straitéisí rannpháirtíochta a theastaíonn chun gur féidir leis an tsochaí aistriú chuig ról an “tsaoránaigh fuinnimh ghníomhaigh”.

Is duine é sin a athraíonn a iompraíocht chun go mbeadh tionchar dearfach aige at an líonra leictreachais.

Céard a chuirfear i gcrích mar thoradh ar Thionscadal Dhaingean Uí Chúis?

  • Measúnú na dtorthaí teicniúla ar thrialacha tionscadail a bheidh mar bhonn agus thaca ag an líonra leictreachais sa todhchaí.
  • Anailís dhomhain ina leagtar amach na rudaí a chuireann ar chumas daoine a bheith ina saoránaigh fuinnimh gníomhacha, agus aird á tarraingt ar na dúshláin agus na bacainní a d’fhéadfadh a bheith rompu.

Conas atá Tionscadal Dhaingean Uí Chúis á chur i bhfeidhm againn?

  • Comhoibriú leis an bpobal áitiúil agus baill den phobal a earcú chun cabhrú linn teicneolaíochtaí éagsúla a thástáil ar fud leithinis Dhaingean Uí Chúis.
  • Teicneolaíochtaí inathnuaite agus Gléasanna Cliste a shuiteáil agus a thástáil ar an líonra leictreachais.
  • Obair i gcomhpháirt le daoine sa phobail amhail grúpaí pobail, acadúlaithe, an lucht tionscail agus rialacháin, agus sealbhóirí beartas.