​​​Teagmháil le Custaiméirí

Teagmháil le Custaiméirí

Tá ESB Networks bródúil go bhfreastalaímid ar gach uile dhuine de na 2.3 milliún custaiméir leictreachais in Éirinn, beag bean ar cibé acu is custaiméirí tionscail, tráchtála nó tí iad. Is mór againn chomh maith go soláthraímid leictreachas slán sábháilte, iontaofa dóibh, a chuireann ar a gcumas a dtithe, a ngnólachtaí agus a bpobail a chumhachtú.

Tá freastal ar ár gcustaiméirí agus ar an bpobal ó nádúr ionainn le breis agus 90 bliain anuas agus de réir mar a athróidh an tionscal fuinnimh, cinnteoidh ESB Networks go gcoinneoimid ár gcustaiméirí i lár an aonaigh.

​Pointí Teagmhála lenár gCuid Custaiméirí

Tagann baill foirne de chuid ESB Networks i dteagmháil le custaiméirí dár gcuid na mílte uaireanta in aghaidh an lae. Tá os cionn 2,000 ball foirne allamuigh againn a oibríonn i measc an phobail ó lá go lá agus déanann ár nIonad Teagmhála Náisiúnta 24 uair an chloig plé le breis is 1.8 milliún teagmháil le custaiméirí gach bliain. Is maith is eol dúinn gur mian le custaiméirí teagmháil a dhéanamh linn ag na hamanna agus ar na bealaí is fearr a fheileann dóibh. Tá sé mar aidhm againn tacú le custaiméirí rochtain ar ár seirbhísí gan aon mhoill agus leanfaimid orainn ag úsáid teicneolaíochtaí nua agus bealaí digiteacha lenár gcuid custaiméirí a choinneáil sásta.

Is branda láidir, so-aitheanta é Grúpa ESB ar Oileán na hÉireann, san Eoraip agus ar fud an domhain mar gheall ar an obair a dhéanaimid go hidirnáisiúnta.

Mar chuid dár Straitéis Nuálaíochta, beimid ag díriú ar ár straitéisí cumarsáide a fhorbairt d’fhonn ár mbranda agus ár dtionscadail nuálaíochta a chur i láthair páirtithe leasmhara.

Ós rud é go bhfuil 2.3 milliún custaiméir againn, tá an tseirbhís do chustaiméirí i gcroílár ghnó ESB Networks. I measc na gcineálacha teagmhála a bhíonn againn le custaiméirí dár gcuid tá cás éigeandála a thuairisciú (amhail sreang atá tar éis titim chun talún), eolas ar ghearradh cumhachta, iarratas a dhéanamh ar nascadh nua nó ar athrú seirbhíse nó léamh méadair a chur isteach.

Déanann ESB Networks monatóireacht leanúnach ar a mbealaí cumarsáide chun a chinntiú go mbíonn siad ag freastal ar riachtanais chustaiméara atá ag teacht chun cinn. Táimid ar tí na seirbhísí breise seo a leanas a chur ar fáil dár gcuid custaiméirí:

  • Aip Nua PowerCheck
  • Teachtaireachtaí SMS faoi ghearrthacha cumhachta
  • Seirbhísí nua ar líne, lena n-áirítear comhrá gréasáin
  • Seirbhís nua r-phoist laistigh den Ionad Teagmhála Náisiúnta

In ESB Networks coinnímid súil ghéar ar riachtanais ár gcuid custaiméirí lena chinntiú go mbímid in ann freastal orthu i gcónaí. Leagfar amach sa Phlean Feabhsaithe Seirbhíse do Chustaiméirí, 2017-2020 (an Plean) ár ngealltanais maidir le feabhsuithe seirbhíse as seo go ceann trí bliana.

Tá breis is 3,000 duine ag obair do ESB Networks agus oibríonn 2,000 díobh siúd go díreach le custaiméirí gach uile lá ó cheann ceann na tíre. Beidh ár bhfoireann lántiomanta dár ngealltanais dár gcuid custaiméirí a bhaint amach agus feidhmeoidh siad mar ambasadóirí branda ina ndéanann gach lá.

Is cuid ríthábhachtach dár seirbhís do chustaiméirí iad teagmháil le custaiméirí agus aiseolas uathu toisc go gcuireann siad ar ár gcumas cluas a thabhairt dár gcuid custaiméirí, tuiscint níos fearr a fháil ar a gcuid riachtanas agus a chinntiú go mbíonn tosaíochtaí an chomhlachta ag teacht le tosaíochtaí na gcustaiméirí.

Tá na scóir a fhaighimid an-ard dár n-earnáil agus cuireann taighde in iúl go bhfuil 81% dár gcuid custaiméirí sásta ar an iomlán (RedC, Iúil 2017). Déantar athbhreithniú ar an modheolaíocht agus ar na ceisteanna ar bhonn leanúnach lena chinntiú go mbíonn na sonraí cuí á rianú againn leis an straitéis léargasbhunaithe a chur i bhfeidhm.

Is iomaí duine a thagann i dteagmháil le ESB Networks gach lá. Tugann imeachtaí amhail an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta deis dúinn chomh maith aithne a chur ar chustaiméirí agus ár seirbhís do chustaiméirí, eolas sábháilteachta agus tionscnaimh nuálaíochta dár gcuid a chur ar a súile dóibh. Ag an gComórtas Treabhdóireachta in 2016, mar shampla, thaispeánamar an réaltacht fhíorúil, an chéad chóras deisiúcháin le haghaidh cáblaí fomhuirí, spladhsáil snáithíní agus mionsamhail oibríoch de líonra na todhchaí.

Mar chuid den Straitéis Nuálaíochta eagróimid tuilleadh imeachtaí agus seónna bóthair fud fad na tíre d’fhonn scéal nuálaíochta ESB Networks a chur i mbéal ár bpáirtithe leasmhara agus ár gcuid custaiméirí.