Solúbthacht ar ár Líonraí

Solúbthacht ar ár Líonraí

Táimid ag forbairt ár líonra le 90 bliain anuas chun cur ar chumas ár gcuid custaiméirí an leictreachas a úsáid chun tacú lena stíl mhaireachtála. Táimid tiomanta dár líonra a fhorbairt ar bhonn leanúnach le ligean dár gcuid custaiméirí leictreachas a úsáid ar bhealaí éagsúla mar fhreagairt ar dhreasachtaí comhshaoil, teicneolaíochta agus tráchtála a bhíonn ag athrú de shíor. D’athríomar an chaoi a n-oibríonn an líonra leictreachais le 20 bliain anuas ach roinnt mhaith gineadóirí a nascadh leis an gcóras dáileacháin. Thógamar acmhainní agus córais rialaithe lena chinntiú go bhfeidhmíonn an líonra go slán sábháilte éifeachtúil do na custaiméirí uile, ach go ndéantar éascaíocht ar úsáid mhéadaithe foinsí fuinnimh in-athnuaite ar phraghas réasúnta ag an am céanna.

Acmhainn a Uasmhéadú

Is é an fhís atá againn don todhchaí ná acmhainn ár líonra reatha a uasmhéadú chun an tsolúbthacht is mó is féidir a thabhairt dár gcuid custaiméirí le ligean dóibh a oiread leictreachais agus a theastaíonn uathu a úsáid chomh minic agus cibé uair is mian leo é a úsáid ar an bpraghas is ísle is féidir. Tógaimid codanna nua den líonra le freastal ar chustaiméirí ar bhealach a chuireann ar ár gcumas bheith solúbtha, éifeachtúil agus tráthúil.

Bainfidh custaiméirí dár gcuid leas as teicneolaíochtaí amhail teas leictreach, iompar leictreonach, stóráil tí, agus giniúint tí. Oibreoimid lena chinntiú go bhféadfaidh ár líonra tacú leis an raon leathan de riachtanais chustaiméara a bheidh ann chomh héifeachtúil agus is féidir. Cuirfidh teicneolaíochtaí den sórt sin ar chumas ár gcuid custaiméirí a bheith páirteach i margadh leictreachais, áit a mbeidh siad in ann dul i ngleic leis an athrú aeráide ach bata is bóthar a thabhairt don charbón inár gcóras fuinnimh, chomh maith leis na sochair thráchtála a bhaineann leis sin a bhreith leo. Is é an ról atá againn ná éascaíocht a dhéanamh ar iompraíochtaí solúbtha an chustaiméara ach a chinntiú go mbíonn acmhainn leordhóthanach ann sa líonra agus go bhfuil sé chomh seasmhach agus chomh hiontaofa agus is féidir.

Beidh ról ceannaireachta ag ESB Networks sa Bhainistíocht ar Thaobh an Éilimh in Éirinn. Forbróimid ár líonra chun rannpháirtíocht na gcustaiméirí go léir a éascú i seirbhísí nó i margaí Freagartha ar an Éileamh amach anseo. Meastar go mbeidh 2,500MW d’acmhainn freagartha don éileamh in áitribh ár gcuid custaiméirí faoin mbliain 2030. Déanfaimid infheistíocht i gcórais agus sócmhainní rialaithe nua chun an acmhainn sin ar fad a chur ar fáil agus, dá réir sin, seirbhísí riachtanacha a sholáthar ar chóras fuinnimh in Éirinn.