Solúbthacht ar ár Líonraí

Solúbthacht ar ár Líonraí

Táimid ag forbairt ár líonra le 90 bliain anuas chun cur ar chumas ár gcuid custaiméirí an leictreachas a úsáid chun tacú lena stíl mhaireachtála. Táimid tiomanta dár líonra a fhorbairt ar bhonn leanúnach le ligean dár gcuid custaiméirí leictreachas a úsáid ar bhealaí éagsúla mar fhreagairt ar dhreasachtaí comhshaoil, teicneolaíochta agus tráchtála a bhíonn ag athrú de shíor. D’athríomar an chaoi a n-oibríonn an líonra leictreachais le 20 bliain anuas ach roinnt mhaith gineadóirí a nascadh leis an gcóras dáileacháin. Thógamar acmhainní agus córais rialaithe lena chinntiú go bhfeidhmíonn an líonra go slán sábháilte éifeachtúil do na custaiméirí uile, ach go ndéantar éascaíocht ar úsáid mhéadaithe foinsí fuinnimh in-athnuaite ar phraghas réasúnta ag an am céanna.

Acmhainn a Uasmhéadú

Is é an fhís atá againn don todhchaí ná acmhainn ár líonra reatha a uasmhéadú chun an tsolúbthacht is mó is féidir a thabhairt dár gcuid custaiméirí le ligean dóibh a oiread leictreachais agus a theastaíonn uathu a úsáid chomh minic agus cibé uair is mian leo é a úsáid ar an bpraghas is ísle is féidir. Tógaimid codanna nua den líonra le freastal ar chustaiméirí ar bhealach a chuireann ar ár gcumas bheith solúbtha, éifeachtúil agus tráthúil.

Bainfidh custaiméirí dár gcuid leas as teicneolaíochtaí amhail teas leictreach, iompar leictreonach, stóráil tí, agus giniúint tí. Oibreoimid lena chinntiú go bhféadfaidh ár líonra tacú leis an raon leathan de riachtanais chustaiméara a bheidh ann chomh héifeachtúil agus is féidir. Cuirfidh teicneolaíochtaí den sórt sin ar chumas ár gcuid custaiméirí a bheith páirteach i margadh leictreachais, áit a mbeidh siad in ann dul i ngleic leis an athrú aeráide ach bata is bóthar a thabhairt don charbón inár gcóras fuinnimh, chomh maith leis na sochair thráchtála a bhaineann leis sin a bhreith leo. Is é an ról atá againn ná éascaíocht a dhéanamh ar iompraíochtaí solúbtha an chustaiméara ach a chinntiú go mbíonn acmhainn leordhóthanach ann sa líonra agus go bhfuil sé chomh seasmhach agus chomh hiontaofa agus is féidir.

Beidh ról ceannaireachta ag ESB Networks sa Bhainistíocht ar Thaobh an Éilimh in Éirinn. Forbróimid ár líonra chun rannpháirtíocht na gcustaiméirí go léir a éascú i seirbhísí nó i margaí Freagartha ar an Éileamh amach anseo. Meastar go mbeidh 2,500MW d’acmhainn freagartha don éileamh in áitribh ár gcuid custaiméirí faoin mbliain 2030. Déanfaimid infheistíocht i gcórais agus sócmhainní rialaithe nua chun an acmhainn sin ar fad a chur ar fáil agus, dá réir sin, seirbhísí riachtanacha a sholáthar ar chóras fuinnimh in Éirinn.

Anois go bhfuil borradh ag teacht ar úsáid teicneolaíochtaí ísealcharbóin amhail teaschaidéil, feithiclí leictreacha (FLanna), beidh ar Oibreoirí Córais Dáilte (OCDanna) a líonraí a threisiú chun dul i ngleic le hídiú agus giniúint leictreachais níos luainí. Le costais chóimheasa a fheabhsú, infheistíochtaí a réasúnú agus cáilíocht na seirbhíse a choinneáil mar atá faoi láthair, tá OCDanna ag infheistiú i réitigh mhalartacha lena gcinnteofar an cháilíocht chéanna seirbhíse le hatreisiú traidisiúnta líonra.

Tionscadal is ea StoreNet ar chuir cuibhreannas (ESB Networks, Solo Energy, Schneider agus DP Energy) ar bun é le feidhmíocht na stórála fuinnimh ar an líonra dáileacháin a dheimhniú ó thaobh gach ceann de na ceithre chuideachta. Breathnóidh sé ar an gcaoi ar féidir linn beanna giniúna agus ídithe a dhéanamh réidh chun cumas iompair fuinnimh ár líonra a mhéadú agus caillteanais líonra a laghdú.

Gheobhaimid tuiscint níos fearr ar fheidhmiú na teicneolaíochta stórála fuinnimh cadhnra mar thoradh ar an tionscadal seo, rud a chuirfidh ar ár gcumas tomhas a dhéanamh ar an ról d’fhéadfadh sí a imirt i bhfeidhmiú líonraí áitiúla agus an tionchar a imreodh ar sheirbhísí de chuid an OCD amhail DS3 (clár de chuid EirGrid darb ainm “Córas Inbhuanaithe Leictreachais a Sheachadadh”).

Staidéar samhaltaithe is ea Flexigrid a chumasóidh do ESB Networks réamhléargas a fháil ar rolladh amach Solo Energy agus Tesla i dTionscadal StoreNet, rud a dhéanfaidh an tionscadal sin inscálaithe. Bainfear feidhm as na bogearraí Synergi Electric Simulation le samhail de líonra dáileacháin ionadaíoch a chruthú agus úsáidfear ansin í le sreafaí éagsúla cumhachta a ionsamhlú agus anailís a dhéanamh orthu, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar na buntáistí a bheadh ann do na líonraí dáileacháin agus tarchurtha ó thaobh réimse cláir oibríochta de.

Beifear in ann Tionscadal StoreNet a mhéadú, a bhuíochas le Tionscadal Flexigrid, le measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag stóras cadhnra ar an líonra dáileacháin. D'fhéadfadh sé go gcuirfeadh sé sin in iúl go bhféadfaí stóras cadhnra a úsáid le cur le leibhéal solúbthachta líonraí ísealvoltais.

Táthar ag súil go gcuirfear aisfheistiú córas nua i seanfhoirgnimh 42% le sprioc na hÉireann (13,430GWh) i Straitéis Fuinnimh 2020 na hÉireann. Tá coincheap (Superhomes 1.0) forbartha ag Gníomhaireacht Fuinnimh Thiobraid Árann chun a léiriú cén chaoi a bhféadfaí córais nua a aisfheistiú in áiteanna cónaithe le hiad a dhéanamh neodrach ó thaobh fuinnimh de. I dTionscadal Superhomes 1.0 tugtar le chéile roinnt mhaith bearta suntasacha aisfheistithe (fabraic an fhoirgnimh, aerdhíonacht, aerú le hAer-Theaschaidéal, Soirn Adhmaid agus teicneolaíochtaí fótavoltacha) leis an soláthar fuinnimh in-athnuaite a chur ar fáil. Tá Tionscadal Superhomes 2.0 bunaithe ar an tionscadal sin agus tá sé dírithe ar fheidhmiú aer-theaschaidéal a bharrfheabhsú tuilleadh ach compord an úinéara tí a choinneáil ag an am céanna.

Úsáidfidh an tionscadal rogha de na foirgnimh Superhomes atá ann cheana leis na réitigh a fhorbrófar mar chuid den taighde a thástáil agus a bheachtú, rud a thacóidh le tráchtálú aschuir an tionscadail amach anseo. Cuirfidh sé ar chumas ESB Networks léargas níos fearr a fháil ar an tsolúbthacht a d’fhéadfadh custaiméirí a bhfuil aer-theaschaidéil acu agus táillí nua a thabhairt don líonra dáileacháin meánvoltais agus ísealvoltais.

Meastar go mbeidh thart ar chúig mhilliún feithicil leictreach ar an mbóthar ar fud an domhain faoin mbliain 2025 agus go mbeidh an chuid is mó díobh sin san Aontas Eorpach. Níl sé éasca do OCDanna líonraí dáileacháin a n-úsáidfear cuid mhaith feithiclí leictreacha (FLanna) orthu a phleanáil ná a oibriú.

hun na dúshláin a shárú, tá cur chuige go hiomlán nua forbartha ag Tionscadal PlanGridEV i leith greillí dáileacháin, a chuirfear i bhfeidhm trí uirlis ionsamhlaithe fréamhshamhlacha. Tionscadal de chuid an Aontais Eorpaigh ab ea PlanGridEV. Bhí sé maoinithe faoi chreat maoinithe FP7 agus bhí ESB Networks páirteach ann i gcomhar le Enel, RWE, ETH, Sapienza, TU, Tecnalia, Tractbel, Renault agus Daimler. Bhreathnaigh an tionscadal ar phleanáil greillí dáileacháin agus ar phrionsabail oibríochta i ndáil le holl-rolladh amach feithiclí leictreacha, agus ar chomhtháthú acmhainní fuinnimh dáilte a chumasú ag an am céanna.

Rinneadh samhlacha a fhorbairt agus a chomhtháthú i gcomhair na bpríomhghnéithe de ghluaiseacht agus luchtú carranna, de ghiniúint ghaoithe, de ghiniúint fhótavoltach agus de stóras. Cuirfidh aschuir agus torthaí an tsaothair seo bonn eolais faoi na caighdeáin dearaidh a bheidh ag ESB Networks amach anseo de réir mar a thosóidh daoine ag athrú chuig feithiclí leictreacha i gceantair thuaithe in Éirinn.

Is ardán de chuid ESB Networks é SERVO, lena gcumasófar idirghníomhaíocht idir úsáideoirí agus foinsí sonraí trí phrótacail chomhaontaithe. Cuirfidh sé seo ar ár gcumas na hacmhainní solúbthachta atá ar ár gcóras agus na teorainneacha atá lenár gcuid infreastruchtúir a thuiscint agus a ionshamhlú. Beimid in ann ar an gcaoi sin ár gcóras a uasmhéadú chun comhbhailitheoirí a éascú agus, dá bhrí sin, costais an chórais a laghdú ar an iomlán.

Sa tionscadal seo, déanfaimid imscrúdú ar fhorbairt an ardáin seo chun seirbhís a sholáthar a ligfidh do chomhbhailitheoirí Freagartha don Éileamh (FDÉ) an acmhainn is mó is féidir le FDÉ a chur i bhfeidhm gan cur isteach ar fheidhmíocht ná ar shláine an líonra. Beidh an tseirbhís a chuirfear ar fáil mar chuid den triail seo in ann coinníollacha líonra a mheas go féinrialaitheach chun léargas a fháil ar acmhainn an líonra chun tacú le holl-rolladh amach FDÉ. Gheobhaimid Aonaid Freagartha don Éileamh (AFDÉ) a úsáidfidh SERVO mar gheata ceadaitheach ionas go ndéanfar stádas láithreán ionchasach don tairiscint lá roimh ré a sheiceáil.

Tá Aonaid Freagartha don Éileamh (AFDÉnna) in úsáid ar an margadh mórdhíola fuinnimh in Éirinn le tamall anuas. Tugann siad tairiscintí don mhargadh mar ualaí diúltacha. Feidhmíonn gach AFDÉ mar chomhbhailitheoir le haghaidh grúpa láithreán éilimh aonair (LÉA). Bíonn gníomhachtú LEÁ ina chúis le róbhrú ar ár líonraí i gcásanna áirithe. Le dul i ngleic leis sin, tá Tacair Treoracha eisithe ag ESB Networks do EirGrid. Cuireann EirGrid iad sin ar aghaidh chuig an AFDÉ/na AFDÉnna, a dhéanann láithreáin a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le róbhrú a dhíroghnú. Déantar measúnú ar na láithreáin gach bliain i láthair na huaire. Díroghnaítear na láithreáin siúd nach n-éiríonn leo sa mheasúnú sa samhradh. D'fhonn an t-am a bhíonn a leithéid de láithreáin díroghnaithe a laghdú agus seasmhacht ár gcórais a chinntiú, tá córais nua á bhforbairt agus á gcur i bhfeidhm againn faoi láthair. Beidh idir anailís agus uathoibriú níos cliste i gceist leis na córais sin.

Tá sé mar aidhm ag tionscadal Horizon 2020, i gcomhar le Glen Dimplex, EirGrid, Intel, SSE, COBÁC agus Ollscoil Oxford, breathnú ar cén chaoi a bhféadfadh stóráil teasa ar an mionchóir san earnáil chónaithe, arna barrfheabhsú ag comhbhailiúchán rialaithe, buntáistí teicniúla agus eacnamaíocha a thabhairt don chóras fuinnimh ar an iomlán. Tá dhá phríomhghné i gceist leis:

  1. Feisteofar Teirmeastóráil Leictreach Chliste (TSLC) i 1,250 teach sa Ghearmáin, in Éirinn agus sa Laitvia.
  2. Déanfar an triail a bhailíochtú le samhaltú teicni-eacnamaíoch ar an mórchóir, a úsáidfear chun é a thuar do na milliúin tithe. Tá cás bunlíne ann agus déanfar anailís íogaireachta chun bacainní a aithint agus cé chomh hiomaíoch is a bheadh sé a fhiosrú. Breathnóidh an anailís ar thoimhdí éagsúla a rinneadh i ndáil le roghanna éagsúla ‘cumhacht ina teasa’ a fhorbairt, cadhnraí, éifeachtúlacht theirmeach an tsoláthair foirgneamh agus praghsanna breosla agus carbóin.

Sa triail in Éirinn, bainfear úsáid as Ardán SERVO chun tionchar na ngléasanna TSLC sin a bhainistiú ar an líonra dáileacháin áitiúil. Tabharfaidh na taispeántais aghaidh ar na sineirgí arb ann dóibh idir dhá veicteoir fuinnimh dhifriúla, .i. teas agus leictreachas, de bharr gurb ionann an teicneolaíocht (TSLC) agus teas leictreach a bhfuil feidhm teirmeastórála fuinnimh aige chomh maith. Ina theannta sin, déanfar a mheas cibé acu an bhféadfaí an teicneolaíocht seo a úsáid chun comhtháthú fuinnimh in-athnuaite a chumasú.