​Barrfheabhsú Sócmhainní

Barrfheabhsú Sócmhainní

Bainistíonn ESB Networks líonra sócmhainní a chuimsíonn idir na 2.3 milliún méadar atá suiteáilte i dtithe ó cheann ceann na tíre agus fostáisiúin 400kV a dháileann na céadta meigeavata de leictreachas. Tá forbairt á déanamh ar na sócmhainní sin leis na blianta agus anois tá siad suite fud fad na tíre agus ag freastal ar gach uile chustaiméir leictreachais in Éirinn.

Forbairtí ó thaobh Teicneolaíochta de

Mar a théann na sócmhainní sin in aois agus mar a thagann athrú ar riachtanais ár gcuid custaiméirí le himeacht ama, oibrímid d’fhonn saolré úsáideach ár sócmhainní a shíneadh, a n-iontaofacht a fheabhsú agus a n-acmhainn a uasmhéadú. Tá forbairtí teicneolaíocha ag cruthú deiseanna nua do ESB Networks ó thaobh bhainistiú na sócmhainní de, rud a chuireann ar a chumas nithe mar seo a leanas a fheabhsú:

  • Éifeachtúlacht
  • Tionchar ar an gcomhshaol
  • Iontaofacht

Tá an treochlár nuálaíochta um Barrfheabhsú Sócmhainní ceaptha lena chinntiú go mbainfidh ESB Networks an leas is fearr is féidir as an dul chun cinn atá déanta sna teicneolaíochtaí bainistithe sócmhainní, sna hábhair agus sna cleachtais le tamall anuas le cur ar a chumas líonra a fhorbairt a sholáthraíonn na seirbhísí a theastaíonn ó na custaiméirí.

Anois go bhfuil foinsí in-athnuaite fuinnimh dáilte (DRES) ag éirí níos tábhachtaí sa mheascán giniúna agus go mbíonn éileamh níos réamhghníomhaí ar leictreachas, is mithid córais chumhachta agus a mód oibriúcháin a athrú ó bhonn.

Tá baint ag ESB Networks leis an tionscadal evolvDSO, ar tionscadal comhoibríoch é atá maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach agus atá á chur i ngníomh ag 16 chomhpháirtí arna gcomhordú ag Enel Distribuzione.

Is éard is EvolvDSO ann ná forbairt modhanna agus uirlisí do róil atá nua agus róil atá ag teacht chun cinn maidir le hOibreoirí Córais Dáileacháin (DSO). Déanfar an méid sin ach cásanna difriúla a chur faoi chaibidil, a bhraithfidh ar leibhéil éagsúla treáite DRES, ar chéimeanna éagsúla dul chun cinn teicneolaíochta, agus ar phatrúin éagsúla glactha i measc custaiméirí.

Tá níos mó ná 2.2 milliún cuaille curtha suas ag ESB Networks ar fud na ngréasán ísealvoltais agus meánvoltais. D’úsáidtí cuaillí adhmaid créasóide go traidisiúnta, ach chuir an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil cosc ar úsáid ‘cuaillí ola A’ sa bhliain 2000. Cuirfear cosc ar úsáid ‘cuaillí ola B’ agus ‘cuaillí ola C’ tar éis tar éis 2021 chomh maith. Ní foláir do ESB Networks teacht ar rogha eile ar chuaillí adhmaid créasóide dá bhrí sin.

Breathnófar ar chuaillí snáithínghloine comhchodaí (cuaillí lánfhada agus cuaillí modúlacha), cuaillí cruach, cuaillí coincréiteacha, cuaillí lannacha agus cuaillí hibrideacha mar chuid den tionscadal.

Déanfar scrúdú ar gach cuaille malartach faoi na ceannteidil seo a leanas:

  • Oiriúnacht – an féidir iad a dhreapadh, marthanacht, úsáid ar chineálacha éagsúla talún (portach, carraig, gaineamh, créanna, srl.), inoibritheacht, seoltacht, saolré
  • Cumais déantúsaíochta – dearbhú cáilíochta, soláthairtí amhábhar, an féidir iad a mhonarú in Éirinn agus an féidir roinnt mhaith cuaillí a sholáthar go rialta
  • Stóráil agus Iompar
  • Costais

Úsáidtear tacaí sreangtheanntáin gaoithe in ESB Networks le tacú le cuaillí sa chás nach bhfuil dúshraith dhaingean acu agus nuair a úsáidtear cuaillí deiridh nó cuaillí ar claonadh. Ceanglaítear na sreangtheanntáin le cuid uachtair na cuaille agus greamaítear den talamh iad le bloic theanntáin a dhéantar as píosaí adhmaid chóireáilte.

Tá fadhbanna suntasacha tagtha chun solais le trasnáin adhmaid iarnróid chóireáilte a úsáid mar bhloic teanntáin, áfach. Feictear lorg an lobhaidh ar na bloic theanntáin chomh luath le 10 mbliana tar éis a gcurtha isteach sa talamh. Deirtear go mairfidh na bloic theanntáin shnáithínghloine 70 bliain ar a laghad (agus b'fhéidir suas le 80 bliain mar go gcuirfear faoi thalamh iad).

I gcás an tionscadail seo, d’úsáideamar ocht slaba snáithínghloine 3m x 1m d’fhonn a éifeachtaí a bheidís mar bhloic theanntáin a thástáil i dtógáil Línte Lastuas Cuailleshocraithe 110kV. Bainfear úsáid as meaisín mór, a bheidh ceangailte le dinimiméadar tríd an sreang teanntáin, chun na hualaí a chur i bhfeidhm ar an slat teanntáin agus ar an gceap snáithínghloine. Beidh an dinimiméadar ceangailte le ríomhaire glúine ina dhiaidh sin, a úsáidfear chun na hualaí a thaifeadadh.

Tá sochtadh stua á dhéanamh faoi láthair ar an líonra línte lastuas 38kV atá ag ESB Networks agus bíonn corna sochta stua (ASC) ag teastáil sna stáisiúin 110kV lena mbaineann le cúiteamh a dhéanamh ar na fabhtanna sin. Úsáidtear an cur chuige seo chun leanúnachas an tsoláthair a fheabhsú i gcás fabht talmhaithe. Ní gá ach ASCanna sách beag a úsáid i gcás na líonraí ualaigh cheannasaigh atá ann cheana féin, ach bíonn ASCanna i bhfad níos mó ag teastáil le haghaidh na nasc nua le feirmeacha gaoithe (a éilíonn cáblaí fada 38kV faoi thalamh). Is iondúil go mbíonn costas an ASC thart ar 20% den chostas lánsuiteáilte de bharr go mbíonn sé idir chasta agus chostasach obair a dhéanamh i seanstáisiún ardvoltais. Más gá tuilleadh feirmeacha gaoithe a cheangal le cáblaí 38kV amach anseo, tá seans ann go mbeidh ar ESB Networks tuilleadh ASCanna a uasghrádú.

Cuirfear cur chuige malartach faoi thriail sa tionscadal seo – in ionad an ASC san fhostáisiún a uasghrádú tar éis tuilleadh feirmeacha gaoithe a cheangal le cáblaí 38kV, beidh an cúiteamh riachtanach ceangailte go díreach leis an gcábla 38kV ar leith.

Cé gur tiontaíodh an chuid ba mhó de na líonraí lastuas reatha de chuid ESB Networks ina líonraí 20kV le déanaí agus cé gur cuireadh claochladáin 15kVA in ionad na n-aonad beag 5kVA freisin, tá an líonra ísealvoltais fós ag feidhmiú ar 230V. Má thagann méadú suntasach ar úsáid teaschaidéal agus feithiclí leictreacha i gceantair thuaithe, féadfaidh sé go mbeidh an acmhainn bhreise úsáidte i gceann beagán níos mó ná deich mbliana. Is é an cheist dá bhrí sin ná cén chaoi a bhféadfaí acmhainn bhreise a chur ar fáil ar an gcostas ab fhearr?

Leis an gceist sin a mheas bhreathnaigh ESB Networks ar na cuir chuige nuálacha atá á n-úsáid ag fóntais eile agus fuair amach go dtreisítear an córas ísealvoltais san Fhionlainn chuig gar do 1000V le titim voltais a laghdú agus le hatreisiú a sheachaint. Sa chás sin, d’fhéadfadh ESB Networks breathnú ar chlaochladáin a mbeadh tochrán breise 1000V acu a chur in ionad na claochladáin mheánvoltais/ísealvoltais atá ann cheana nuair is gá iad a uasghrádú. D’fhéadfaí an gnáth-thochrán 230V a úsáid le haghaidh ualaí áitiúla agus tochrán 1000V le haghaidh ualaí cianda. D'fhéadfaí na córais 1000V a úsáid ansin chun acmhainn na nasc ísealvoltais le ceantair thuaithe a mhéadú a 2.5 oiread sa chás go mbeifí ag súil le feithiclí leictreacha, le teaschaidéil agus leis an nginiúint nasctha ísealvoltais sna ceantair sin.

Déanfar measúnú sa tionscadal seo ar cé chomh costasach agus casta a bheadh an réiteach sin agus ar cibé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí é a chur i bhfeidhm ar an líonra ísealvoltais in Éirinn sna ceantair thuaithe siúd a mbeidh na daoine ag iarraidh roinnt mhaith teicneolaíochtaí nua ar ísealcharbón a cheangal leis an líonra.

Déantar iniúchadh ar ár Línte Tarchuir Lastuas de láimh faoi láthair. Leis na hiniúchtaí sin a dhéanamh ní mór na línte a mhúchadh ar dtús agus ansin téann na hiniúchóirí suas na struchtúir le hiniúchadh amhairc a dhéanamh ar gach struchtúr agus ar gach trealamh a bhaineann leis an líne. Cuirtear isteach ar an soláthar cumhachta ar feadh tréimhsí fada dá bhrí sin agus bíonn rioscaí sábháilteachta ann do na baill foirne.

Tá ESB Networks tar éis sonraíocht nua a chur i dtoll a chéile darb ainm “Specification for the Inspection of Live 38kV, 110kV, 220kV, 275kV and 400kV Overhead Power Lines using Drones – UAVs” agus tá sé beartaithe ag ESB Networks tairiscintí a lorg d’fhonn soláthraí seirbhíse a fhostú le hiniúchadh a dhéanamh ar na Línte Tarchuir uile le dróin.

Déanfar measúnú ar chumas na ndrón le hiniúchtaí a dhéanamh ar shócmhainní ar chostas níos ísle agus ar chaighdeán níos airde. Breathnófar freisin ar chumas na ndrón le hanailísíocht sonraí a éascú agus le sonraí níos seasmhaí a chur ar fáil. I measc na mbuntáistí a bheadh i gceist leis an tionscadal tá bainistíocht fheabhsaithe sócmhainní, a laghdódh costais, cothabháil agus athchóiriú níos spriocdhírithe, agus iontaofacht agus sábháilteacht fheabhsaithe.

Mar chuid den phlean Líonraí Cliste, tá sé beartaithe ag ESB Networks seirbhísí cumarsáide a sholáthar trí shnáithín atá i bhfeidhm cheana chun faisnéis a aisiompar agus, b’fhéidir, fostáisiúin thánaisteacha a rialú. Chun na féidearthachtaí i ndáil leis sin a mheas, déanfaidh foireann Líonraí Cliste ESB Networks cumarsáid le hoifigí réigiúnacha agus iarrfaidh ar Sheirbhísí Teileachumarsáide ESB Networks trealamh cumarsáide a shuiteáil. Oibreofar amach ar an gcaoi sin an costas a bheadh ar an modh seo a úsáid le háiseanna cumarsáide a chur i bhfeidhm. Rithfidh an snáithín le taobh an trealamh líonra atá ann cheana féin ar le ESB Networks é. Cuirfear na feidhmeanna Líonra Chliste i bhfeidhm ansin trí na cáblaí snáithín sin.

Tá an phleanáil líonra bunaithe ar léamha ualaigh a ghlacadh agus an fás le himeacht ama a oibriú amach trí thagairt do na léamha sin. Is féidir a mheas ar an gcaoi sin an gá an líonra a atreisiú. Ar cheann de na fadhbanna leis an gcóras sin tá an chaoi a mbraitheann na hualaí tomhaiste ar an teocht, rud a fhágann go bhféadfadh athrú ar an teocht ó bhliain go bliain tionchar a imirt ar an ualach seachas fás iarbhír ualaigh.

Bheadh comhchoibhneas idir an teocht agus an t-ualach ag teastáil i ndáil le gach fothaire meánvoltais, agus é bunaithe ar shonraí ualaigh ón SCADA agus ar shonraí teochta ar Met Éireann. D’fhéadfaí sonraí faoin ngaoth a chur san áireamh, leis. Déanann támhaí teirmeach foirgneamh an caidreamh idir an t-ualach agus an teocht níos casta fós agus uaireanta bíonn moill idir an t-athrú ar an teocht agus an t-athrú ar an ualach dá bharr sin.

Cuirfear faoi chaibidil sa tionscadal seo modheolaíochtaí éagsúla leis an ualach, leis an teocht agus leis na dálaí aimsire a ríomh i ndáil le gach ciorcad meánvoltais agus déanfar fachtóir ceartaithe teochta cuí a mheas do gach ceann acu. Ansin, socrófar teocht bunlíne a thagann leis na dálaí is measa is féidir agus ceartófar gach ualach trí thagairt don teocht tagartha sin.

Déantar feidhmiú an líonra (idir an Líonra Tarchuir agus an Líonra Dáileacháin) níos simplí más eol an acmhainn líne a bhíonn ar fáil i ndáiríre ó nóiméad go nóiméad. Braitheann an acmhainn líne go mór mór ar luas na gaoithe, ach ar bhealach casta. Sa Ghearmáin, fuair Westnetz agus EON amach gur féidir leo na rátálacha líne a mhéadú go slán sábháilte i bhfíoram ach úsáid an-choimeádach a bhaint as sonraí iarbhír faoi luas na gaoithe. D'eascair an cur chuige sin as comparáid a dhéanamh idir toisí ar Rátálacha Líne Dinimiciúla agus ríomhanna teoiriciúla a úsáideann meánluas na gaoithe. Fuarthas amach gur féidir an rátáil líne a mhéadú gan mórán baoil a bheith ann go mbeadh sí mícheart ar chuntar go n-úsáidtear cur chuige coimeádach.

De bharr gur iomaí difríocht atá idir tírdhreach na hÉireann agus na Gearmáine, áfach, d’fhéadfadh sé go mbeadh i bhfad níos mó stáisiún gaoithe ag teastáil leis na ríomhanna céanna a dhéanamh. Ní bhíonn luas na gaoithe in Éirinn chomh seasmhach céanna go geografach leis an nGearmáin ach an oiread, rud a d’fhéadfadh ríomhanna den chineál céanna a dhéanamh ní ba dheacra arís. Bíodh sin mar atá, bheadh neart buntáistí i gceist leis agus ní chosnódh sé mórán dá bhféadfaí an cur chuige a chur i ngníomh i ndeireadh na dála.