​Barr Feabhais Oibriúcháin

Barr Feabhais Oibriúcháin

Úsáidimid réimse córais agus teicneolaíochtaí nua-aimseartha lenár líonra a choinneáil slán sábháilte agus lena chinntiú go mbíonn sé ag feidhmiú go héifeachtúil dár gcuid fostaithe, conraitheoirí agus custaiméirí. Tá siad sin forbartha le himeacht na mbliana agus tá siad fite fuaite anois sa chaoi a ndéanaimid ár sócmhainní a bhainistiú agus ár gcláir oibre a sheachadadh.

Bímid ag cur dúshlán fúinn féin i gcónaí na córais agus na próisis sin a fheabhsú agus teicneolaíochtaí nua atá ag teacht chun cinn a ghlacadh chugainn féin chun éifeachtúlacht a fheabhsú agus luach ar airgead a thabhairt dár gcuid custaiméirí.

Tús Áite don tSábháilteacht

Agus ár gcórais agus próisis á bhfeabhsú againn trí leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua, tá sábháilteacht ár gcuid custaiméirí agus ball foirne agus bainistíocht shábháilte na ndaoine siúd a oibríonn ar an líonra leictreachais nó gar dó mar bhonn agus mar thaca ag a ndéanaimid agus beidh go deo.

Leanfaimid orainn ag úsáid teicneolaíocht mhóibíleach chun ár gcuid oibre a dhéanamh ar bhealach níos gasta, níos sábháilte. Déanfaimid cinnte de freisin go bhforbrófar na córais a ndéanfaimid ár líonra a mhonatóiriú agus a rialú leo de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde d’fhonn tacú le riachtanais ár gcuid custaiméirí agus, go háirithe, chun solúbthacht, athléimneacht agus sábháilteacht fheabhsaithe a bhaint amach.

Tá suíomh geografach agus sonraí gaolmhara ag gach custaiméir agus ag gach comhpháirt dár líonra dáileacháin. Tá córas faisnéise geografaí (CFG) ar bhealach áisiúil, cumhachtach leis na sonraí geospásúla sin a bhainistiú agus a úsáid. Tá ríthábhacht ag baint leis maidir le roinnt próisis rialaithe ghnó, lena n-áirítear Oibríochtaí, Bainistiú an Chláir Thógála, Bainistiú Sócmhainní agus Pleanáil Infheistíochta, chun ár líonra a bhainistiú go héifeachtúil.

Tá a sheal tugtha ag ár seanchóras faisnéise geografaí, ní bheidh an díoltóir ag tacú leis a thuilleadh agus is gearr go mbeidh sé sin ina chúis le rioscaí do na croífheidhmeanna sin. Is é is cuspóir leis an Tionscadal um an gCóras Faisnéise Geografaí a Uasghrádú ná córas aonair CFG úrnua a chur i bhfeidhm laistigh de chórais reatha ESB Networks.

Seoladh an córas CFG nua i mí an Mheithimh 2016 agus d’oibrigh foirne Éireannacha, Briotanacha, Eorpacha, Meiriceánacha agus Indiacha ó Hexagon, IMGS, Oracle Utilities agus Rolta as lámha a chéile air. Feabhsófar sábháilteacht an phobail i gcoitinne agus fhoireann ESB Networks mar thoradh ar an gcóras nua. Thar aon ní eile, bainfear an méid sin amach trí shamhail fheabhsaithe sonraí oibríochtúla a chur ar fáil, atá ríthábhachtach do lár-rialú agus feidhmiú slán sábháilte an líonra. Tugann sé faisnéis chustaiméara fheabhsaithe dúinn freisin i ndáil le hiarratais ‘Sula dTochlóidh Tú’ agus le faisnéis a chur ar fáil faoin líonra leictreachais faoi thalamh chomh maith. Ar deireadh, tá samhail fhairsingithe sonraí CFG (sonraí MPRN san áireamh) atá ag teacht leis an gcaighdeán earnála ríthábhachtach i leith líonra dáileacháin cliste a fhorbairt, a bheidh in ann tacú le riachtanais ár gcuid custaiméirí as seo go ceann i bhfad.

Tháinig an ABB NM3 (Network Manager 3) reatha i bhfeidhm i mí Eanáir 2010. Is é an bealach a mbainistítear cumarsáid le breis is 650 fostáisiún ardvoltais agus le 3,000 gléas níos faide síos an líne. Tá SCADA comhtháite lenár CBO (Córas Bainistíochta Oibríochtaí) laistigh de thimpeallacht ardslán chun ardchumas bainistíochta córais dáileacháin a thabhairt do ESB Networks. Tá sé nasctha freisin le TSO CBÉ (Córas Bainistíochta Éigeandála) le IPIR (an tIdirphrótacal Ionad Rialaithe). Tá méadú faoi dhó tagtha ar líon na bpointe a ndéantar monatóireacht orthu ó tháinig NM3 i bhfeidhm 7 mbliana ó shin. Tá i bhfad níos mó sonraí á mbailiú ag córas SCADA anois mar gheall ar fhostáisiúin nua a thógáil le teicneolaíocht CRF (Córas Rialaithe Fostáisiún), rialaithe leictreacha a chur in ionad na seanrialaithe cosanta leictrimheicniúla, agus meáin faireacháin snáithín agus dhigiteacha a rolladh amach. Leanfaidh cúrsaí ar aghaidh an bealach céanna sna blianta amach romhainn.

In 2018 cuirfear leagan nua den chóras ABB in ionad an chórais seo agus beidh na gnéithe nua seo a leanas ann:          

 • Slándáil fheabhsaithe
 • Acmhainn mhéadaithe chun líon níos mó gléasanna a mhonatóiriú agus a rialú
 • Feidhmíocht fheabhsaithe
 • Athshlánú agus athléimneacht níos fearr i gcás tubaiste
 • Feidhmiúlacht agus solúbthacht éigeandála feabhsaithe
 • Meascán de chrua-earraí fisiceacha agus fíorúlaithe
 • Acmhainn fheabhsaithe ó thaobh comharthaíocht analógach de le gur féidir pointí socraithe a eisiúint do ghléasanna líonra

 

Cuirfear an tionscadal i bhfeidhm gan an córas reatha a chur as líne agus rithfidh an córas nua i gcomhthráth leis an gcóras reatha go ceann roinnt míonna. Cuirfear an seanchóras as líne ansin in 2019.

Rinne ESB Networks athbhreithniú ó bhonn ar infreastruchtúr agus ollstruchtúr na n-ionad rialaithe a bhí aige agus rinne cinneadh athrú chuig aon Ionad Rialaithe Dáileacháin Náisiúnta (IRDN) amháin. Tá IRDN éigeandála ar fáil faoi láthair ach caithfear é a uasghrádú i bhfianaise nach bhfuil ach aon IRDN amháin ann anois. Ní mór don IRDN éigeandála an fheidhmiúlacht agus an athléimneacht chéanna a bheith aige leis an bpríomh-IRDN. Déanann an IRDN éigeandála sealanna trialacha agus ionsamhlúcháin go rialta, a úsáidtear mar chleachtadh oiliúna agus leis an gcóras beo a fheidhmiú freisin. Níl ach líon teoranta stáisiúin oibre d’oibreoirí sa IRDN éigeandála reatha agus is gá é a bhogadh chuig áit níos mó, níos athléimní.

Déanfar an IRDN éigeandála a athlonnú ón áit a bhfuil sé faoi láthair chuig suíomh slán rúnda i mBaile Átha Cliath in 2018. Beidh i gceist leis an obair seo bealaí cumarsáide, crua-earraí SCADA agus infreastruchtúr fisiceach a fhorbairt leis an bhfeidhmiúlacht chéanna a chur ar fáil in áit chianda amach ón bpríomh-IRDN.Beidh an IRDN éigeandála slán go fisiceach, go leictreonach agus ó thaobh sonraí de. Beidh cumas sofaisticiúil giniúna, soláthar uilíoch cumhachta agus córais aerchóirithe ann. Déanfar córas athshlánaithe ó thubaiste SCADA a athlonnú chuig an IRDN éigeandála sa chéim dheireanach den tionscadal seo.

Bíonn clár oibre fairsing ag ESB Networks gach bliain, rud a chaithfidh sé a chur i bhfeidhm de réir clár rialála cúig bliana a comhaontaíodh leis an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF). Bíonn réimse gníomhaíochtaí i gceist leis an gclár seo gach bliain, lena n-áirítear cláir shábháilteachta, cláir chothabhála, cláir athsholáthair caipitil agus cláir forbartha infreastruchtúir ar an mórchóir.

Is ann do roinnt córas faoi láthair lena ndéantar na cláir seo a bhainistiú – ón gcoincheap ar dtús go dtí an toradh sa deireadh. Is éard atá i gceist leis an tionscnamh seo ná a dhéanamh amach céard í an chaoi is fearr chun na cláir oibre agus na tionscadail chomhaontaithe a sheachadadh, i gcás na bpáirtithe leasmhara uile, ar ardán níos láraithe. Breathnófar ar na caighdeáin is fearr dá bhfuil ann sa Bhainisteoireacht Clár d’fhonn comhordú na gclár oibre agus na dtionscadal comhaontaithe a fheabhsú agus a seachadadh a bharrfheabhsú.

Éilítear ar roinnt mhaith baill foirne dul ag obair taobh amuigh den oifig mar gheall ar an gcineál oibre a bhíonn ar bun ag ESB Networks ó nádúr. Is Teicneoirí Líonra (TL) iad na baill foirne a bhíonn ag obair taobh amuigh den oifig den chuid is mó agus is iondúil go téann siad chuig roinnt láithreáin éagsúla in áiteanna difriúla i rith an lae. Ní raibh nasc ag na baill foirne seo leis an gcóras TF inmheánach go traidisiúnta.

Is príomhthosaíocht do ESB Networks é go mbeadh teicneoirí in ann rochtain ar a sceideal oibre, ar cháipéisíocht sábháilteachta, ar bheartais agus nósanna imeachta, ar léarscáileanna láithreáin, srl. go cianda le cur ar a gcumas a gcuid oibre a dhéanamh go slán sábháilte ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil. Tá gléasanna móibíleacha tugtha ag ESB Networks do bhaill foirne d’fhonn aghaidh a thabhairt ar an méid thuas. Ar cheann de na príomhréimsí a ndéantar plé leo sa treochlár barr feabhais oibríochtúil tá aipeanna móibíleacha a chur ar fáil do na baill foirne siúd a bhíonn ag obair taobh amuigh den oifig. Tá siopa feidhmchlár ESB Networks curtha ar bun againn, áit ar féidir le baill foirne aipeanna a íoslódáil a chabhróidh leo a jab a dhéanamh. Seo a leanas cuid de na haipeanna móibíleacha atá á bpleanáil nó á bhforbairt faoi láthair, a chuirfidh ar chumas ball foirne a bheith níos éifeachtaí agus sábháilteacht a fheabhsú agus iad i mbun oibre ar láithreán.

 • Aip Mhóibíleach Léarscáilithe Líonra – a thugann amharc cothrom le dáta ar an líonra leictreachais lastuas agus faoi thalamh ó 10kV suas go 400kV.
 • Aip Mhóibíleach CBO – ligfidh an aip seo do chriúnna breathnú ar stádas beo an líonra ina gceantar, mar aon leis na háiteanna is dócha a bhfuil fabhtanna ann agus líon na ngearrthacha cumhachta ar léarscáil leictreonach.
 • Aip Mhóibíleach Láithreán Fadlíne – rochtain ar 124,000 líníocht/dearadh dár líonra.
 • Aip Mhóibíleach OneSource – áit a bhfuil fáil ar na polasaithe, ar na caighdeáin chuideachta, ar na nósanna imeachta, ar na treoracha, ar na srianta agus ar na foláirimh uile, agus iad ar fad cothrom le dáta. li>
 • Córais Fiontraíochta Mhóibíleacha - ardán úsáideora deiridh ar ar féidir le baill foirne sonraí a chur isteach inár gcórais fiontraíochta mhóra. Is féidir na sonraí a nuashonrú ansin sa bhunachar sonraí gan gá don úsáideoir deiridh aon rialacha iontrála sonraí a bheith ar eolas aige.

Mar aon le réimse leathan aipeanna móibíleacha d’fhoireann ESB Networks, beidh sé mar thosaíocht againn breathnú ar na bealaí a bhféadfaimis cumhacht a thabhairt dár bhfoireann ó thaobh teicneolaíochta de. Féadfar leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua chomh maith lena chinntiú go gcuirfimid sábháilteacht ár bhfoirne agus an phobail i gcroílár a ndéanaimid.

Ar na príomhtheicneolaíochtaí beidh:

 • Gléasanna cinn Bluetooth do theicneoirí
 • Ceamara Teirmeach
 • Fob V.ALRT S.O.S. dóibh siúd atá ag obair leo féin
 • Ríomhfhoghlaim ar ghléasanna móibíleacha
 • Sceidealóir Oibre ESB Networks
 • Réaltacht bhreisithe i gcomhair córais chumhachta

Tá ceann de na flíteanna is mó dá bhfuil ann in Éirinn ag ESB Networks. Is tábhachtaí le ESB Networks ná aon rud eile go mbíonn ár bhfoireann slán sábháilte agus na feithiclí seo á n-úsáid acu. Tá roinnt tionscadal ar bun faoi láthair atá ag breathnú ar na teicneolaíochtaí is úire agus ar an dul chun cinn atá á dhéanamh i réimse na bainistíochta flít.

Príomhtheicneolaíochtaí:

 • Flít ESB Networks a leictriú
 • Teileamaitic flít na chéad ghlúine eile
 • Deaischeamaraí
 • Stóras Athsholáthair Cúltaca
 • Ceardlann Shoghluaiste maidir le Bainistíochta Iompair (TranMan)