Cé muid féin?

Fochuideachta de chuid Ghrúpa Bhord Soláthair an Leictreachais (ESB) is ea muid, atá ceadúnaithe leis an gcóras dáileacháin leictreachais a oibriú i bPoblacht na hÉireann. Táimid freagrach as an líonra leictreachais a thógáil, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt agus as freastal ar gach uile chustaiméir leictreachais ó cheann ceann na tíre.

Céard a dhéanaimid?

Táimid freagrach as an infreastruchtúr ar mheánvoltas agus ar ísealvoltas ar fad sa tír a thógáil agus as an infreastruchtúr sin a oibriú agus a chothabháil, ar infreastruchtúr é atá faoi úinéireacht ESB. Tá i gceist leis an gcóras dáileacháin leictreachais na stáisiúin dáileacháin, na línte leictreachais lastuas, na cuaillí agus na cáblaí faoi thalamh.

Cá bhfaighimid ár gcuid airgid

Cuirtear airgead ar fáil dá ndéanann ESB Networks trí ‘tháillí as úsáid an chórais’, a fhaightear ó Sholáthraithe Leictreachais a chuireann billí chuig custaiméirí as an méid leictreachais a úsáideann siad. Is é an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh a dhéanann na ‘táillí as úsáid an chórais’ sin a rialú. 

Ár gcustaiméirí

Tá an tseirbhís do chustaiméirí i gcroílár gach a ndéanaimid. Cuirimid seirbhísí ar fáil do gach uile chustaiméir leictreachais beag beann ar an soláthraí leictreachais a úsáideann siad. Tá na 3,000 ball foirne atá againn ar fud fad na tíre tiomanta do bharr feabhais a bhaint amach i ngach uile ghné den chaidreamh atá againn leat.

177,500 km

Fad iomlán na

línte lastuas agus na gcáblaí faoi thalamh

atá sna córais tarchurtha agus dáileacháin

atá á mbainistiú ag ESB Networks

An Córas Tarchurtha

Déanann ESB Networks an córas tarchurtha a mhaoiniú, a thógáil agus a chothabháil. Is é sin an córas trína sreabhann an leictreachas ó na stáisiúin ghiniúna chuig na bulcphointí soláthair atá suite gar do chathracha agus do bhailte in Éirinn. Déanann sé an méid sin faoi Cheadúnas d’Úinéir Sócmhainní Tarchurtha arna bhronnadh ag CER. Comhlíonann ESB Networks na feidhmeanna tarchurtha dá chuid faoi stiúir Eirgrid.

Nascamar

30,206

custaiméir nua sa bhliain 2019,

rud a fhágann go bhfuil

2,371,745

custaiméir nasctha

leis na córais dáileacháin ar an iomlán

An Córas Dáileacháin

Déanann an córas dáileacháin leictreachas a iompar ó na bulcphointí soláthair chuig na húsáideoirí leictreachais ar fad. Déanaimid na feidhmeanna uile faoin gCeadúnas d’Oibritheoir Córais Dáileacháin (DSO) (PDF 1MB) arna bhronnadh ag CER. I measc na bhfeidhmeanna sin tá pleanáil, tógáil, cothabháil, oibriú, méadrú úsáide deiridh ag an gcustaiméir agus soláthar sonraí do chuideachtaí soláthair leictreachais.

ESB Networks CGA., Cláraithe in Éirinn - Uimhir Chláraithe 465172. Oifig Chláraithe: Teach Chlann Liam, Plás Chlann Liam, Baile Átha Cliath 2