Cód Dáileacháin ESB Networks

Is éard atá i gceist againn nuair a dhéanaimid tagairt don Chóras Dáileacháin ná an córas dáileacháin leictreachais i bPoblacht na hÉireann. Is é an tOibritheoir Córais Dáileacháin (OCD) an t-údarás ainmnithe atá freagrach as an gCóras Dáileacháin a oibriú agus bhronn an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF) Ceadúnas d’Oibritheoir Córais Dáileacháin(PDF | 1 MB) orainn.

An Cód Dáileacháin

Tá sainmhíniú tugtha sa Chód Dáileacháin (PDF | 1MB) seo ar na gnéithe teicniúla den chaidreamh idir an OCD agus na páirtithe ar fad a bhaineann úsáid as an gCóras Dáileacháin. Tá sé mar aidhm aige córas éifeachtúil, comhordaithe agus tíosach a bhaint amach i gcomhair dáileadh leictreachais.

D’fhaomh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF) an Cód Dáileacháin den chéad uair i mí an Mhárta, 2000. Ní mór don Choimisiún aon mhionathrú nó nuashonrú ar an gcód seo a fhaomhadh. Tá tuilleadh sonraí le fáil in Bunreacht an Chóid Dáileacháin (PDF | 323 KB).

Breathnaigh ar an gCód Dáileacháin V 6 (PDF | 1 MB)

View CRU approval letter for Distribution Code V 6

Distribution Code

Painéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin

Tá ESB Networks freagrach as Painéal Athbhreithnithe an Chóid Dáileacháin (PACD) a chur ar bun agus a choinneáil, mar chuid den cheadúnas do OCD.

 

Buanchomhlacht is ea PACD a bhunaítear le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gCód Dáileacháin agus le moltaí a dhéanamh lena bhfaomhadh ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh.

 

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an gCód Dáileacháin agus an Painéal Athbhreithnithe, seol ríomhphost chuig: DistCodePanel@esb.ie

Cáipéisí a bhaineann leis an gCód Dáileacháin

Miontuairiscí Cruinnithe den Phainéal Athbhreithnithe:

Miontuairiscí Cruinnithe

Mionathruithe ar an gCód Dáileacháin:

Mionathruithe

Foirm Iarratais ar Mhaolú agus Foirm le Mionathrú a Mholadh:

Foirm Iarratais ar Mhaolú Foirm le Mionathrú a Mholadh (PDF | 20 KB)

Rialacha Bunreachta an Phainéil Athbhreithnithe agus Baill an Phainéil:

Na Rialacha Bunreachta (PDF | 323 KB) Baill an Phainéil (PDF | 257 KB)