Is éard is Uasacmhainn Iompórtála (MIC) ann ná an leibhéal uaséilimh leictreachais ar féidir le do nasc lenár líonra déileáil leis. Sonraítear MIC i gcilea-voltaimpéar ach tá an luach seo, i bhformhór na gcásanna, cosúil le líon na gcileavataí ar féidir leis an nasc déileáil leis.   
Cuirimid naisc ar fáil a fhreastalaíonn do roinnt mhaith leibhéal difriúil úsáide leictreachais. Nuair atá tú ag cur isteach ar nasc nua, caithfidh tú an leibhéal an uaséilimh leictreachais a bheidh ag teastáil uait a shonrú agus luaitear an leibhéal sin sa Chomhaontú Nasctha ar a dtugtar an MIC. Ansin déanaimid an líonra a dhearadh le modh nasctha a chur ar fáil de réir an MIC a comhaontaíodh. 
Beidh ort a fháil amach ar dtús an é 3 kVA nó níos lú an lód atá uait agus más mar sin atá sé féadfaidh tú Foirm Iarratais NC2 (PDF | 493 KB) a íoslódáil nó dul chuig Teach Aonair agus iarratas a dhéanamh ar líne. Luaigh go soiléir go bhfuil an soláthar ag teastáil le haghaidh soilsiú feirme.

Is éard is táille mionathraithe ann ná an táille a ghearrtar maidir mionathrú a dhéanamh ar chomhaontú nasctha atá ann cheana féin. Clúdaíonn an táille a phróiseáil tráchtála agus teicniúla an iarratais ar mhodhnú a dhéanann Oibreoir(í) an Chórais.

Is féidir na táillí reatha i leith modhnuithe a fháil ag an nasc seo a leanas: Táillí Modhnuithe/Iarratas Sceideal na dTáillí Iarratais agus Mionathruithe ar Gineadóirí Leabaithe(PDF | 149 KB). Tá liosta sa doiciméad seo de na táillí iarratais a ghearrtar chun gineadóir leabaithe a nascadh faoi mar a fhaomhann an CER. Tá liosta ann de na táillí le haghaidh mionathruithe a dhéanamh ar tairiscintí nasctha agus ar chomhaontaithe nasctha maidir le gineadóirí.

Tá cur síos doiciméad seo a leanas ar phróiseas athbhreithnithe chun déileáil le hiarratais ar mhionathrú agus ar na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratas ar modhnuithe ar Thairiscintí Nasctha ara n-eisiúint ag ESB Networks, ina ról mar an DSO, nó ag EirGrid, ina ról mar an TSO (ar a dtugtar " Oibreoirí an Córais" orthu le chéile) Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú (PDF | 330 KB).

Is féidir an Fhoirm Fhorlíontach a fháil ag an nasc thíos: Foirm Iarratais Fhorlíontach le haghaidh Mionathruithe ar Thairiscintí Nasctha Giniúna (PDF 374KB).

Beidh ort a fháil amach méid an lóid leictreachais atá riachtanach do d’áitreabh feirme.

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig Áitreabh Feirme.

Sa chás go bhfuil Comhaontú Nasctha bailí déanta, tá an Chustaiméir i dteideal Mionathrú a iarraidh ar an Tairiscint Nasctha (le haghaidh tuilleadh sonraí féach Clásal 8.0 den Comhaontú Nasctha Caighdeánach (PDF | 94 KB).

Féach Táillí agus Próiseas Comhpháirteach DSO TSO chun Tairiscint Nasctha a Mhionathrú (PDF | 330 KB).  Tá cur síos sa cháipéis seo ar phróiseas leasaithe chun déileáil le hiarratais ar mhodhnú agus na táillí atá inmhuirearaithe ar an gcustaiméir (Cuid 3) nuair a dhéantar iarratais ar modhnú ar Thairiscintí Nasctha.

Nuair a ghlacfar le tairiscint cuirfear tús le dearadh an tionscadail. I gcás iarratas GPA ní chuirfear tús leis an dearadh go dtí go nglacfar le gach tairiscint i ngrúpa nó i bhfoghrúpa. Chomh luath agus a bheith gach tairiscint sa bhraisle glactha faomhann DSO an tionscadal lena thógáil. Ag an gcéim seo cuirtear sonraí an tionscadail ar fáil dár Rannóg um Ard-Voltas & Seachadadh & Conarthaí (HV D&C). Déanfaidh siad sin teagmháil leis an gCustaiméir le tús a chur leis an bpróiseas deartha a chuimsíonn gnéithe mar cheadanna pleanála agus ceadanna slí a fháil.

Le linn na céime deartha beidh cumarsáid rialta ar siúl leis an gCustaiméir chun an nascadh a chur chun cinn agus bailchríoch a chur air.

De ghnáth nuair a ghlacann Custaiméir le tairiscint ní mór iad seo a leanas a chur ar fáil:

  • An Comhaontú Nasctha a bheidh curtha i bhfeidhm i gceart (idir chóip an chustaiméara agus an chóip atá le seoladh ar ais)
  • Íocaíocht na Chead Céime
  • Dearbhú na Saoirse a bheidh curtha i bhfeidhm i gceart (ní bhaineann sé seo ach le gineadóirí gaoithe faoi bhun 5 MW)
  • Maidir le gineadóirí a bhfuil Uasacmhainn Easpórtála (MEC) níos mó ná 5 MW acu beidh orthu fianaise a sholáthar faoi Chomhaontú reatha TUoS leis an TSO. Leagtar amach sa Chomhaontú sin na téarmaí agus na coinníollacha faoina bhfuil comhaontú déanta ag an TSO agus an Gineadóir maidir leis an úsáid a bhainfidh an Gineadóir as an gCóras Tarchurtha. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar an gcomhaontú TUoS téigh i teagmháil le EirGrid go díreach ag 353 1 702 6642 nó trí Ríomhphost chuig info@eirgrid.com.

 

Féach ar do thairiscint nasctha le fáil amach cad iad na nithe a gcaithfear a chur ar ais leis an doiciméadacht faoin tairiscint nasctha toisc go bhféadfadh éagsúlachtaí a bheith ag baint leo.

Nuair a bheidh na coinníollacha riachtanacha atá leagtha amach sa Litir Luachana comhlíonta ag an gCustaiméir, comhshíneoidh DSO Comhaontú Nasctha an chustaiméara agus an cóip a sheoltar ar ais. Seoltar cóip an chustaiméara den Chomhaontú Nasctha ais chuig an gcustaiméir mar aon le litir admhála lena dheimhniú go bhfuil Comhaontú Nasctha i bhfeidhm.

Is é an rud is tábhachtaí ná féachaint an leor an cumas leictreachais do na riachtanais a bheidh agat. Tá cumas soláthair cláraithe ag gach foirgneamh anois ar a dtugtar Uasacmhainn Iompórtála (MIC). Is ionann MIC agus an acmhainn leictreachais a ndearnadh conradh faoi i gcás d’áitribh bunaithe ar fhaisnéis a chuir d’fhorbróir ar fáil dúinn. Tá sé tábhachtach a fháil amach cad é MIC reatha an áitribh. I bhformhór na gcásanna taispeántar an MIC ar bhille an tSoláthraí Leictreachais  

Ba cheart duit na riachtanais leictreachais atá agat faoi láthair agus a bheidh agat sa todhchaí a phlé ansin le conraitheoir leictreachais nó le hinnealtóir. Ná déan dearmad an trealamh gnó go léir agus riachtanais téite agus fuaraithe an fhoirgnimh a chur san áireamh. Mura bhfuil an MIC ceart agat le freastal ar do riachtanais cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555. Nuair Is féidir ba cheart go léireodh an MIC na riachtanais a bheidh agat. Má tá leibhéal MIC atá agat níos airde ná mar is gá duit, tabhóidh tú táillí nach gá.