Is iondúil go n-íocann gineadóirí táillí nasctha ina gceithre thráthchuid. Is mar seo a leanas atá an sceideal íocaíochtaí:

Íocaíocht na Chéad Chéime: I gcomhréir le CER/09/138 bíonn íocaíocht neamh-inaisíoctha tosaigh ann nuair a ghlactar leis an gComhaontú Nasctha a bheidh cothrom le cibé acu is airde de 1 nó 2 thíos:

  1. 10 % den Ranníocaíocht Chaipitiúil (lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh ar dháta eisiúint na tairisceana), nó
  2. Cibé díobh seo is lú, €10,000 in aghaidh an MW den Uasacmhainn Easpórtála (MEC) nó 50% den Ranníocaíocht Chaipitiúl (lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh ar dháta eisiúint na tairsceanna).

 

Íocaíocht Dara Céime: A leithéid de dhara híocaíocht nuair a chuirfear í le híocaíocht na chéad céime go mbeidh siad araon cothrom le 65% den Ranníocaíocht Chaipitiúil iomlán a bheidh ag teastáil, lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh. Bíonn an íocaíocht seo dlite laistigh de thríocha lá gnó ón iarratas ar íocaíocht, agus ní mór í a dhéanamh sula gcuirfear tús le hobair thógála chun an Chuideachta a Nascadh. 

Íocaíocht Tríú Céime: A leithéid de thríú híocaíocht go bhféadfar 90% den Ranníocaíocht Chaipitiúil iomlán a bheidh ag teastáil, (lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh) a thaifead i ndiaidh íocaíocht na tríú céime. Bíonn an íocaíocht seo dlite laistigh de thríocha lá gnó ón iarratas ar íocaíocht, agus ní mór í a dhéanamh mí féilire amháin roimh Dháta Feidhmaithe an Comhaontaithe Nasctha.

Íocaíocht na Céime Deireanaí: Iarmhéid Iomlán na Ranníocaíochta Caipitiúil (lena n-áirítear aon chostais gan íoc a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh), aon aisíocaíochtaí atá dlite d'fhorbróirí eile, do Chustaiméir Úsáid Dáileacháin an Chórais (DUoS) nó do chiste Chlár Forbartha Uasghrádaithe an Eangaigh (GUDP) nuair a chuirtear isteach ar bhailíochtú sonraí agus sula seolann an Chuideachta sonraí maidir le honnmhairiú chuig Oibreoir an Mhargaidh Aonair Leictreachais (SEMO) le haghaidh íocaíochta.

Nuair a bheidh an pointe nasctha déanta beo againn, cuirfidh do chonraitheoir leictreachais féin nó leictreoir an tógálaí an leictreachas ar siúl i do theach nua agus inseoidh duit nuair a bheidh sé sin déanta.   
Mar mhalairt ar sin féadfaidh tú an scéal a sheiceáil trí ghlaoch orainn ag 1850 372 757 nó ag +353 21 2386555. Bíodh d' Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) faoi láimh agat. (Ba cheart go mbeadh an tógálaí nó an t-ailtire in ann é sin a chur ar fáil duit). Uimhir thagartha ar leith is ea an MPRN lena n-aithnítear do phointe nasctha leis an líonra leictreachais.
Cuirtear an chuid is mó de na naisc i gcrích laistigh de 10 lá oibre ar choinníoll go bhfuil an bonneagar leictreachais suiteáilte agus go bhfuil an deimhniú sreangaithe faighte.
Gearraimid táille nasctha fhoriomlán ar an tógálaí de ghnáth i leith na dteaghaisí go léir i bhforbairt agus cuireann seisean an táille sin leis an bpraghas díola. I gcásanna áirithe, áfach, d'fhéadfadh, muirear nasctha a bheith iníoctha.
Téigh chuig Conas Sonrasc ESB Networks a Íoc le haghaidh na roghanna a fheiceáil atá ar fáil. Ní mór íocaíocht a dhéanamh sula dtosófar an obair.
Gearrtar Táille Oibriúcháin agus Cothabhála(PDF | 206 KB) ar ghineadóirí agus ionchorpraítear ann cothabháil, rátaí, oibríochtaí agus forchostais indíreacha atá inchurtha i leith chothabháil na hÁise.
Is gá. Tá ESB Networks freagrach as soláthar leictreachais a thabhairt chuig gach custaiméir leictreachais i bPoblacht na hÉireann. Déanaimid gach nasc nua leictreachais a shuiteáil. Beidh ort clárú le Soláthraí Leictreachais chun leictreachas a cheannach.
Tá an Ráiteas Táillí (PDF | 489 KB) a d’fhaomh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) infheidhme i gcás soláthraithe leictreachais.