Le feiceáil anois: Gineadóir In-athnuaite/Leabaithe a nascadh: Gnéithe Tráchtála Féach gach Rud

Braitheann an táille nasctha ar an modh nasctha a roghnaítear. Tá an cur chuige praghsála caighdeánach atá faofa ag CER maidir le gineadóirí in-athnuaite a nascadh leis an líonra dáileacháin le fáil sa doiciméad seo a leanas. Íoslódáil an doiciméad Praghsanna Caighdeánacha chun Gineadóirí a Nascadha 2016 (PDF | 191 KB).

Ba iad na hoibreoirí córais a d’ullmhaigh an páipéar seo Treoirlínte faoi Phrionsabail Praghsála (PDF | 290 KB) agus d’fhormheas an CER é agus mínítear ann an córas táillí a bhaineann le gineadóirí a nascadh leis an líonra faoin gCur Chuige Grúp-Phróiseála.

Déanann sé seo soiléiriú ar an modh nasctha agus ar na prionsabail praghsála agus clúdaítear ceisteanna mar iarratais ar mhodhanna malartacha nasctha agus an tionchar a bhíonn ar tháillí chun gineadóirí a nascadh má bheartaíonn gineadóir amháin nó níos mó sa ghrúpa gan glacadh le tairiscintí.

Déanfar na táillí a ghearrfar ort maidir le hÚsáid Dáileacháin an Chórais (DUoS) a shocrú i gcomhréir le Rialacha i gcomhair Fheidhmiú Grúpa Taraife DUoS (PDF | 269 KB) a d’fhaomh CER (04/300). 
Tá an Ráiteas Táillí (PDF | 489 KB) a d’fhaomh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) infheidhme i gcás soláthraithe leictreachais. 
Gearrtar Táille Oibriúcháin agus Cothabhála(PDF | 206 KB) ar ghineadóirí agus ionchorpraítear ann cothabháil, rátaí, oibríochtaí agus forchostais indíreacha atá inchurtha i leith chothabháil na hÁise.

Is iondúil go n-íocann gineadóirí táillí nasctha ina gceithre thráthchuid. Is mar seo a leanas atá an sceideal íocaíochtaí:

Íocaíocht na Chéad Chéime: I gcomhréir le CER/09/138 bíonn íocaíocht neamh-inaisíoctha tosaigh ann nuair a ghlactar leis an gComhaontú Nasctha a bheidh cothrom le cibé acu is airde de 1 nó 2 thíos:

  1. 10 % den Ranníocaíocht Chaipitiúil (lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh ar dháta eisiúint na tairisceana), nó
  2. Cibé díobh seo is lú, €10,000 in aghaidh an MW den Uasacmhainn Easpórtála (MEC) nó 50% den Ranníocaíocht Chaipitiúl (lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh ar dháta eisiúint na tairsceanna).

 

Íocaíocht Dara Céime: A leithéid de dhara híocaíocht nuair a chuirfear í le híocaíocht na chéad céime go mbeidh siad araon cothrom le 65% den Ranníocaíocht Chaipitiúil iomlán a bheidh ag teastáil, lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh. Bíonn an íocaíocht seo dlite laistigh de thríocha lá gnó ón iarratas ar íocaíocht, agus ní mór í a dhéanamh sula gcuirfear tús le hobair thógála chun an Chuideachta a Nascadh. 

Íocaíocht Tríú Céime: A leithéid de thríú híocaíocht go bhféadfar 90% den Ranníocaíocht Chaipitiúil iomlán a bheidh ag teastáil, (lena n-áirítear aon chostais mheasta a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh) a thaifead i ndiaidh íocaíocht na tríú céime. Bíonn an íocaíocht seo dlite laistigh de thríocha lá gnó ón iarratas ar íocaíocht, agus ní mór í a dhéanamh mí féilire amháin roimh Dháta Feidhmaithe an Comhaontaithe Nasctha.

Íocaíocht na Céime Deireanaí: Iarmhéid Iomlán na Ranníocaíochta Caipitiúil (lena n-áirítear aon chostais gan íoc a ghearrfar ar tháirgeoir an fhuinnimh), aon aisíocaíochtaí atá dlite d'fhorbróirí eile, do Chustaiméir Úsáid Dáileacháin an Chórais (DUoS) nó do chiste Chlár Forbartha Uasghrádaithe an Eangaigh (GUDP) nuair a chuirtear isteach ar bhailíochtú sonraí agus sula seolann an Chuideachta sonraí maidir le honnmhairiú chuig Oibreoir an Mhargaidh Aonair Leictreachais (SEMO) le haghaidh íocaíochta.

Faoi mar atá sonraithe sa litir luachan, maidir le Custaiméir/Gineadóir a bhfuil Uasacmhainn Easpórtála (MEC) níos mó ná 5 MW aige agus nár chuir banna ar fáil, ní mór dó banna cumais a chur ar fáil ag Íocaíocht na Tríú Céime, sula ndéanfar Coimisiúnú agus Fuinnmhiú nó dhá [2] bhliain ó thógáil na Oibreacha Éadoimhne Nasctha cibé acu is túisce ar choinníoll i gcónaí nach ndéanfar an Custaiméir nach soláthraíonn an Banna Cumais a Fhuinnmhiú. Féach ar sceideal 2A dár gr Coinníollacha Ginearálta (PDF | 340 KB) chun sampla a fháil den Bhanna Cumais.

Mura bhfuil an Chustaiméir in ann Banna Cumais a fháil sa chás sin tar éis iarratas foirmiúil a fháil ón gCustaiméir, déanfaidh DSO a mheas ar bhonn cás ar chás cibé an bhféadfar nó nach bhfeadfar Litir Chreidmheasa/Dréacht Bainc don mhéid céanna a chur ar fáil ina áit.

Is féidir. Faoi mar a shainítear i bpáipéar cinnidh CER maidir le custaiméirí a fuair tairiscintí cheana féin nó a bhfuil comhaontuithe nasctha déanta acu tá cead acu a iarraidh bogadh ar aghaidh ó na ceanglais maidir le bannaí san tairiscintí atá ann cheana féin chuig ceanglais athbhreithnithe maidir le bannaí faoi mar atá leagtha amach in CER/09/138. Inseofar do chustaiméirí faoin rogha sonrach seo nuair a fhaightear a n-iarratais fhoirmiúla.

Tabhair faoi deara nach mór don Chustaiméir iarratas foirmiúil a chur faoi bhráid ESB Networks CGA. ar páipéar ceannchlóite na cuideachta agus é sínithe ag Stiúrthóir/Rúnaí.

Eisítear an Tairiscint Nasctha in airgead reatha. Ciallaíonn sé sin go gcuirtear na Táillí Caighdeánacha a cheadaigh an CER i bhfeidhm de réir na bliana sin inar eisíodh an tairiscint. Déantar an táille nasctha a choigeartú ansin trína innéacsú (.i. Praghasinnéacs Tomhaltóirí (CPI)/Innéacs Comhchuibhithe ar Phraghsanna do Thomhaltóirí (ICPT)) mar atá leagtha amach sa Litir Luachana ón dáta ar eisíodh an tairiscint maidir le hiarratais ar íocaíocht céimithe ina dhiaidh sin. 

Tabhair faoi deara má eisítear aon Mhodhnuithe chuig an gCustaiméir, eiseofar an tairiscint modhnaithe ag baint úsáide as muirir cheadaithe ó bhliain na tairisceana bunaidh. Ar an ábhar sin déanfar innéacsú a chur i bhfeidhm go fóill ar bhonn an dáta sin ar eisíodh an Tairiscint Nasctha bhunaidh.

Custaiméirí nach mbaineann leas as Cur Chuige Grúp-Phróiseála

Bíonn tairiscintí Nasctha a eisítear chuig Custaiméirí nach mbaineann leas as Cur Chuige Grúp-Phróiseála bailí ar feadh trí mhí. Mura nglactar leo laistigh de thréimhse trí mhí rachaidh an tairiscint i léig agus déanfar Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5) (PDF | 737 KB) nó an Iarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5A) (PDF | 548 KB) a bhaint den liosta iarratas maidir le gineadóirí. Lena chois sin scriosfar aon tairiscintí a rinneadh ar pháipéar.

Cur Chuige Grúp-Phróiseála (GPA)

Tá an tréimhse bhailíochta a bhaineann le tairiscintí a eisítear chuig custaiméirí GPA leagtha amach i dtreoirlínte ábhartha an CER. Maidir le Geata 2 agus Geata 3 ba é 50 lá gnó an tréimhse lena nglacadh. Mura nglactar léo laistigh den tréimhse ama sin rachaidh na tairiscintí i léig agus bainfear an tIarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5) (PDF | 737 KB) nó an tIarratas ar Ghineadóir Nua a Nascadh (NC5A) (PDF | 548 KB) a bhaint den liosta. Lena chois sin scriosfar aon tairiscintí a rinneadh ar pháipéar.

De ghnáth nuair a ghlacann Custaiméir le tairiscint ní mór iad seo a leanas a chur ar fáil:

  • An Comhaontú Nasctha a bheidh curtha i bhfeidhm i gceart (idir chóip an chustaiméara agus an chóip atá le seoladh ar ais)
  • Íocaíocht na Chead Céime
  • Dearbhú na Saoirse a bheidh curtha i bhfeidhm i gceart (ní bhaineann sé seo ach le gineadóirí gaoithe faoi bhun 5 MW)
  • Maidir le gineadóirí a bhfuil Uasacmhainn Easpórtála (MEC) níos mó ná 5 MW acu beidh orthu fianaise a sholáthar faoi Chomhaontú reatha TUoS leis an TSO. Leagtar amach sa Chomhaontú sin na téarmaí agus na coinníollacha faoina bhfuil comhaontú déanta ag an TSO agus an Gineadóir maidir leis an úsáid a bhainfidh an Gineadóir as an gCóras Tarchurtha. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar an gcomhaontú TUoS téigh i teagmháil le EirGrid go díreach ag 353 1 702 6642 nó trí Ríomhphost chuig info@eirgrid.com.

 

Féach ar do thairiscint nasctha le fáil amach cad iad na nithe a gcaithfear a chur ar ais leis an doiciméadacht faoin tairiscint nasctha toisc go bhféadfadh éagsúlachtaí a bheith ag baint leo.

Nuair a bheidh na coinníollacha riachtanacha atá leagtha amach sa Litir Luachana comhlíonta ag an gCustaiméir, comhshíneoidh DSO Comhaontú Nasctha an chustaiméara agus an cóip a sheoltar ar ais. Seoltar cóip an chustaiméara den Chomhaontú Nasctha ais chuig an gcustaiméir mar aon le litir admhála lena dheimhniú go bhfuil Comhaontú Nasctha i bhfeidhm.