Inrochtaineacht an Láithreáin Ghréasáin

Táimid tiomanta go hiomlán in ESB Networks do láithreán gréasáin a chur ar fáil a mbeidh rochtain uilíoch ag ár gcustaiméirí go léir air. 

Cloíonn an láithreán gréasáin le treoirlínte maidir le caighdeán WCAG 2.0 Leibhéal-AA maidir le hInrochtaineach Láithreán Gréasáin Idirnáisiúnta. Úsáideadh HTML5 chun é a dhearadh agus cloíonn sé le JAWS.  

Téimid i dteagmháil chomh maith le roinnt eagraíochtaí míchumais chun inrochtaineacht agus inúsáidteacht ár láithreáin ghréasáin a mheas agus a thástáil.   

Eisiaimh maidir le WCAG 2.0 Leibhéal-AA

Tá an t-ábhar seo a leanas eisiata ó chomhlíonadh Leibhéal - AA: 

  • Doiciméid PDF
  • Iarratais le breathnú ar Uimhreacha Tagartha Méadarphointe /Uimhreacha Cuntais  
  • An Cluiche - Fan Slán Fan Amach Meáitseáil 3  

Socruithe Láithreán Gréasáin  

Má mheasann tú go bhfuil méid an téacs ar an suíomh gréasáin ró-bheag lena léamh go compordach, is féidir leat a mhéid a athrú chun freastal do riachtanais féin. Beidh a roghanna inrochtaineachta féin nó íoslódálacha saor in aisce ar an bhrabhsálaí a úsáideann tú chun do roghanna maidir le hinrochtaineacht a mhéadú agus feabhas a chur ar an taithí brabhsála a bhíonn agat. 

Féadfaidh breiseáin a bheith ag teastáil chun cuid den ábhar, m.sh. físeáin, a oibriú ar do bhrabhsálaí. Is féidir é sin a fháil mar aon le treoracha cabhracha eile faoi conas taithí níos fearr a bheith agat ar líne ag Brabhsáil níos fearr ar an nGréasán: Leideanna chun do Ríomhaire a Oiriúnú.    

Déan Teagmháil Linn

Bíonn bealaí á lorg i gcónaí againn chun ár seirbhís do chustaiméirí a fheabhsú, lena n-áirítear ár suíomhanna gréasáin. Má bhíonn aon fhadhbanna agat ag teacht ar an suíomh gréasáin seo, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana ESB Networks, trí scríobh nó trí ríomhphost a sheoladh le do cheist.

Déan teagmháil faoi rún le hOifigeach Rochtana ESB Networks má bhíonn aon cheist nó ábhar imní agat:

Niall O’Hanlon Oifigeach Rochanta ESB  
Ceannáras an ESB
27 Sráid Mhic Liam Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: niall.ohanlon@esb.ie

Ról Oifigeach Rochtana ESB Networks

Is é an ról atá ag an Oifigeach Rochtana cuidiú le custaiméirí agus le fostaithe ESB Networks atá faoi mhíchumas seirbhísí agus faisnéis ESB a rochtain níos fusa. Mar shampla:

  • A chinntiú go gcomhlíontar an tAcht um Míchumas 2005 agus go dtugtar aghaidh ar bhacainní rochtana atá ag custaiméirí agus ag foireann ESB Networks.
  • An cleachtas rochtana is fearr a chur chun cinn maidir le cumarsáid, seirbhís do chustaiméirí, teicneolaíocht an eolais, foirgnimh agus soláthar.
  • Dul i mbun idirchaidrimh faoi chúrsaí míchumais le custaiméirí, fostaithe, línte gnó ESB, comhlachtaí reachtúla agus grúpaí ionadaíochta daoine faoi mhíchumas.   

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh le ESB Networks faoin Acht um Míchumas 2005, má mheasann tú gur theip ar ESB Networks aon Alt ó Alt 25 go hAlt 29 den Acht (agus an dá alt sin san áireamh) a chomhlíonadh. Ní mór gach gearán a dhéanamh i scríbhinn agus caithfidh baint a bheith acu leis na seirbhísí ábhartha a shonraítear san Acht.   

Seol do ghearán i scríbhinn chuig an Oifigeach Rochtana ESB Networks ag an seoladh thuas. 

Cuirtear gach imscrúdú i gcrích de réir Cód Cleachtais ESB Networks maidir le Comhdheiseanna agus Éagsúlacht. Luaitear sa Chód sin: 

"Tá ESB Networks tiomanta do bheartas cothroime agus comhionannas ina cuid cleachtais fhostaíochta, agus sa bhealach a dhéileálann sé leis an bhfoireann agus le custaiméirí ... déileálfar lenár gcustaiméirí ar bhealach cóir, macánta agus trédhearcach agus coinneofar na prionsabail maidir le comhionannas agus cothroime inár n-idirbhearta gnó go léir."