Faisnéis faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

Fochuideachta imfhálaithe de chuid an ESB Group is ea ESB Networks CGA, atá ceadúnaithe chun an córas dáileacháin leictreachais a oibriú i bPoblacht na hÉireann. Cuireann an fhoireann in aonad gnó ESB Networks feidhmeanna ceadúnaithe Úinéir na Sócmhainne Tarchurtha, Úinéir na Sócmhainne Dáileacháin agus Oibreoir an Chórais Dáileacháin i gcrích, faoi bhainistíocht ESB Networks CGA. Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 i gcás ESB Networks CGA ina cháil mar Oibreoir ceadúnaithe an Chórais Dáileacháin.

  Úinéir Sócmhainní Tarchurtha Úinéir Sócmhainne Dáileacháin   Oibreoir an Chórais Dáileacháin  
Ceadúnas   Ceadúnas TAO Ceadúnas um Shocmhainn Dáileacháin  Ceadúnas DSO
Ceadúnas Dáfa ar  BSL  BSL  ESB Networks CGA
Faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise  Níl  Níl  Tá

 Tábla 1 - Infheidhmeacht an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014

 Sonraí Faisnéis atá ar fáil
Bunú ESB Networks CGA.
Róil, freagrachtaí agus feidhmeanna Oibreoir an Chórais Dáileacháin
Socruithe Rialachais agus Bainistíochta

Is féidir sonraí faoi Bhord, Bainistíocht agus Struchtúr Eagrúcháin ESB Networks CGA. a fháil anseo:

 

Tá liosta d’aighneachtaí ESB Networks CGA. chuig an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar fáil ANSEO.

Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha

ESB Networks 2027 (PDF | 3MB)

Tuarascáil Bhliantúil

  • Ní chuireann ESB Networks CGA. Tuarascálacha Bliantúla ar fáil. Bíonn faisnéis faoi fheidhmiú bliantúil ESB Networks CGA. le fáil i dTuarascáil Bhliantúil an ESB Group agus tá sé ar fáil anseo.
  • Is féidir Tuarascálacha faoi Fheidhmíocht Bhliantúil agus Comhlíonadh Bliantúil ESB Networks a fháil anseo:
Struchtúir na hEagraíochta agus Struchtúir Pá/Grádú

 Tá forléargas ar struchtúr ESB Networks ar fáil anseo:

Struchtúr Eagraíocht ESB Networks

 

Tá caibidlíocht ar siúl ag an ESB Networks CGA. agus a chuid ceardchumainn faoi ghráid pá faoi láthair.

Ionaid agus sonraí teagmhála

Déan teagmháil linn

Léarscáil na Rannán

Naisc chuig gníomhaireachtaí/comhlachtaí eile faoi raon feidhme na heagraíochta maidir le SF  Tá ESB Networks CGA. ina cáil mar Oibreoir ceadúnaithe an Chórais Dáileacháin, á rialú ag an gChoimisiúin um Rialáil Fuinnimh.
Sonraí faoi Chomhaontuithe Seirbhíse

Tá cur síos sna Comhaontuithe Seirbhíse seo a leanas ar na comhaontaithe a bheidh á n-oibriú ag Oibreoir an Chórais Dáileacháin i gcomhlíonadh a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Chlárúcháin Mhéadar, Bailitheoir Sonraí agus Oibreoir Méadar.

Comhaontuithe Seirbhíse ESB Networks

Is féidir doiciméadacht a bhaineann le Dearadh reatha an Mhargaidh Miondíola, agus Seirbhís Deartha an Mhargaidh Miondíola (RMDS) de chuid ESB Networks a fháil ar láithreán gréasáin RMDS.

Is féidir eolas ar Oibreoir an Chórais Chlárúcháin Mhéadar (MRSO), atá freagrach as an bpróiseas maidir le hAthrú Soláthraí agus próiseáil/chomhiomlánú sonraí méadar atá ag teastáil le tacú le Trádáil & Socrú sa mhargadh iomaíoch leictreachais, a fháil ar láithreán greasain MRSO.

Cairt Chustaiméirí Cairt Chustaiméirí ESB Networks (PDF | 3MB)
Cóid nó Treoirlínte Cleachtais

Lena chois sin tá lear mór faisnéise ar fáil ar ár láithreán gréasáin faoi na Catagóirí Foilseáchán seo a leanas:

 Tábla 2 - Faisnéis faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

 

Fill ar Scéim na bhFoilseachán