Loga na Nochtuithe Saorála Faisnéise 

Iarratais Saorála Faisnéise a fuair Oifig Saorála Faisnéise ESB Networks CGA I Ráithe 3 2019.

 

 

Dáta a Fhála Catagóir an Iarratasóra Cur Síos ar an Iarratas Stádas  Dáta an Chinnidh Uimhir ID 
 29/8/2019 Iriseoir An comhfhreagras uile ó na 24 mí roimh i ndáil le simléir arda an Phoill Bhig i mBaile Átha Cliath.        

 

 Diúltaithe   2/9/2019  FOI 10225
 23/08/2019 Iriseoir Na meamraim, an comhfhreagras & an miontuairiscí ó chruinnithe idir oifigigh ESBN ag grád an phríomhoifigigh chúnta & os a chionn leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntais I ndáil le tabhairt isteach na méadar cliste.  Na meamraim inmheánacha, an comhfhreagras inmheánach agus na miontuairscí uile ó chruinnithe inmheánacha idir oifigigh ESBN ag grad ab phríomhoifigigh chúnta agus os a   Diúltaithe  19/9/2019   FOI10224
 05/06/2019 Iriseoir gach tíolacadh agus comhghreagras a fuair an ESB i ndáil le praghsáil pointí luchtaithe feithiclí leictreacha ó thús na bliana i leith.  An comhfhreagras inmheánacha, miontuairiscí nó tuairiscí i leith an ábhair le linn na tréimhse céanna.    Diúltaithe  28/08/2019  FOI10223
 21/08/2019 Cliant  An Leibhéal seirbhíse/fráma ama chun aonaid tithíochta cónaithe nua a cheangal go hiomlán leis an soláthar iomlán leictreachais agus méadar suiteáilte.  Ceadaithe  02/09/2019   FOI10222
14/08/2019 Iriseoir Sonraí maidir le gach gearán arna dhéanamh ag muintir an Longfoirt, Liatroma & Ros Comáin le ESB Networks idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 lúil 2019, i bhfoirm table? Bearta togtha ag an ESB tar éis na gearáin a fháil.  Ceadaithe go Páiteach  03/09/2019   FOI10220
 11/04/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Taifead maidir le gach cumarsáid idir ESB Networks agus Feirm Ghaoithe an Droma Dhíomhaoin maidir leis an bhfáth a múchadh an fheirm ghaoithe at feadh tréimhse de thuairm agus 2 mhí  Ceadaithe go Páirteach  09/09/2019   FOI101219
 08/04/2019 Iriseoir Taifead at gach fabht i gContae Chiarraí ó 2015 i Leith agus na sonraí uile san áireamh mar áta at https://www.esb.ie/esb-networks/powercheck. Ceadaithe  19/08/2019   FOI10218
 31/07/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa An fhaisnéis faoin toilleadh uasta iompórtála le haghaidh AGI na Rinne Ceadaithe 26/08/32019  FOI10217
 23/07/2019 Cliant Líon na bhfabhtanna líonra nó eile chuig maoine teaghlaigh de réir bliana ó 2008 go 2019 go náisiúnta, tús an éartha seirbhíse go dtí athchóiriú na seirbhíse.  Comhfhreagras le nó tuairiscí chuig Comhairle Contae Chill Dara maidir le pleananna le haghaidgh feabhsú seirbhíse i gCill Dara.  Suim caite i gCill Dara, de réir bliana , idir 2008 Ceadaithe go Páiteach  29/08/2019   FOI10216
 19/07/2019 Cliant  Taifead cóipe de Ghníomhaíochtaí próiseála faoi Alt 30 den RGCS. Ceadaithe go Páirteach   15/08/2019   FOI10215
 17/07/2019 Client Comhfhreagras idir an ESB, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus MM Capital i ndáil le hathfhorbairt Pháirc Chnocán Uí Dhálaigh agus ceannach fo-stáisiúin de chuid an ESB at an láthair ó 2017 i   Diúltaithe  12/08/2019  FOI10214
 15/07/2019 Iriseoir An comhfhreagras uile idir ESB Networks agus na comhpháirtithe seachtracha uile (mar shampla Ranna Rialtais, an Coimisiún um Rialáil Fóntais, daoine den phobal srl.) maidir le carranna leictreacha, Ceadaithe  go Páirteach  14/08/2019  FOI10213
 15/07/2019  Gnóthas/Grúpa Sainleasa  Léaráid aonlíneach d'fho-stáisiún 38kV an Droichid Nua ar a léirítear socruithe busbharra do thaobhanna 38kV agus 10kV, claochladáin agus cosaintí.  Diúltaithe  26/07/2019  FOI10212
 15/07/2019 Cliant Cóip den Chomhfhreagras uile idir ESB agus an EPA i ndáil le Stáisiún Cumhachta Loch Rí mBaile Átha Liag i gContae an Longfoirt ó 1 Eanáir 2019 i leith. Diúltaithe  02/08/2019   FOI10211
 10/072019 Cliant Líon na mbristeacha cumhachta at Acaill agus cén fiadhúlra a bhí freagrach as an mbriseadh cumhachta Ceadaithe  26/07/2019   FOI10210
 08/07/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Foirmeacha iarratais um cheangal a cuireadh faoi bhráid an ESBN i ndáil leis an tionscadal dar tagairt DG1103.  Gach léarscáil, léaráid agus doiciméad eile a tíolacadh mar chuid de nó i gcomhpháirt leis na foirmeacha iarratais um cheangal don tionscadal.  Ceadaithe go Páirteach  23/08/2019  FOI10209 
         
 
 
     
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
       
         

 Table 1 - FOI Disclosure Log

Fill ar Scéim na bhFoilseachán