Faisnéis airgeadais

Sonraí Eolas
Na Ráitis Airgeadais Is féidir Cuntais Bhliantúla ESB Networks CGA. a fháil ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Pleananna maidir le Mórthograí Caiteachais Chaipitiúil  Dáileadh Ioncaim le haghaidh ESB Networks CGA
Íocaíocht nó Orduithe Ceannaigh le haghaidh earraí agus seirbhísí Tá faisnéis faoi na híocaíochtaí arna ndéanamh ag ESB Networks CGA., ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, i gcomhair earraí agus seirbhísí foilsítear i dtábla 2.
Luach Saothair Chomhalta an Bhoird Rialachais Íoctar €12,600 mar tháille bhliantúil le Baill Neamhspleácha Bhord ESB Networks CGA.
Maoiniú/Urraíocht comhlachtaí neamhphoiblí Tá faisnéis faoi aon chistiú/urraíocht a dhéanann ESB Networks CGA. ar comhlachtaí neamhphoiblí ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin ó 14 Aibreán, 2016, le foilsiú in Eanáir 2017

 Tábla 1 - Faisnéis Airgeais faoi Oibreoir an Chórais Dáileacháin

 

Íocaíocht as Earraí agus Seirbhísí

Tá leagtha amach sa table seo sonrái maidir le híocaíochtaí a rinne ESB Networks CGA in 2018 ina cháil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin as earraí agus seirbhisí arbh fhiú ní ba mhó ná €20,000 san iomlán iad.

 An tiomlán in 2018
Catagóir Méid Lomlán na híocaíoch  Líon na Sonrasc
Seirbhísí Léite Méadar  €2,532,660  59

Seirbhísí comhshaoil, sábháilteachta agus tacaíochta (lena n-áirítear seirbhísí custaiméara agus seirbhísí airgeadais, dlí margaíochta agus árachais)

 €4,201,181  96

Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide

 €12,347,956  179
Táillí agus Muirr chuig na Rialtóirí  €902,808  5

 

 

Fill ar Scéim na bhFoilseachán