ESB Networks agus Saoráil Faisnéise

Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 i gcás ESB Networks ina cháil mar Oibreoir Ceadúnaithe an Chórais Dáileacháin (DSO). Is féidir cóip den Ceadúnas mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a íoslódáil anseo (PDF | 1 MB).

Forálann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 go bhfuil sé de cheart ag gach duine:

 • Rochtain a fháil ar thaifid atá ina seilbh ag comhlachtaí forordaithe ó thaobh saoráil faisnéise (faoi mar a mhínítear san Acht um Shaoráil Faisnéise)
 • Faisnéis phearsanta fúthu atá ina sheilbh ag comhlacht forordaithe ó thaobh saoráil faisnéise a cheartú nó a nuashonrú má tá an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
 • Go dtabharfaí mínithe dóibh faoi chinntí a bhaineann leo a rinne comhlachtaí forordaithe ó thaobh saoráil faisnéise.

Ceanglaíonn an tAcht ar chomhlachtaí forordaithe ó thaobh saoráil faisnéise freagra a thabhairt ar iarratais ar fhaisnéis atá ina seilbh acu. I bhformhór na gcásanna, ní mór do chomhlachtaí poiblí cinneadh a thabhairt maidir le hiarratas laistigh de cheithre seachtaine ón am a fhaigheann siad é.

Ceanglaítear ar chomhlachtaí forordaithe ó thaobh saoráil faisnéise faisnéis a fhoilsiú i gcomhréir leis an scéim eiseamláireach foilseacháin agus spreagtar iad chun an oiread faisnéise agus is féidir a fhoilsiú lasmuigh de Shaoráil Faisnéise.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mb'fhéidir nach mbeadh sé riachtanach iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá cuid mhaith faisnéise ar fáil cheana féin don phobal trí shuíomhanna gréasáin, bileoga eolais, agus foilseacháin agus mar fhreagra ar fhiosrúcháin ó bhéil agus ar fhiosrúcháin scríofa.

Is féidir leat an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 (PDF | 763 KB) a íoslódáil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Lár-Aonad Beartais um Shaoráil Faisnéise na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Le haghaidh ceisteanna breise faoi SF agus ESB Networks CGA. féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig foi@esbnetworks.ie nó scríobh chuig:

ESB Networks CGA
An Oifig um Shaoráil Faisnéise
5 Urlár, Teach Chlann Liam,

Plás Chlann Liam, Baile Átha Cliath 2

 

1. Seol iarratas isteach ar cheann de na bealaí seo a leanas :

Ba ceart iad seo a leanas a bheith san áireamh le d’iarratas ar shaoráil faisnéise:

 • Ráiteas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
 • An oiread mionsonraí agus is féidir faoi na taifid atá á n-iarradh agat
 • An fhormáid inar mhian leat aon taifid a scaoilfear a fháil (m.sh. mar fhótachóipeanna)
 • Do shonraí teagmhála.

Tabhair faoi ndeara go mbeidh cruthúnas céannachta ag teastáil i gcás iarratais um Shaoráil Faisnéise ar fhaisnéis phearsanta. 

2. Admháil a fháil

Cuirfimid litir admhála chugat laistigh de 10 lá oibre (gan laethanta saoire poiblí a chur san áireamh) i ndiaidh d'iarratas a fháil. Míneofar go soiléir sa litir na chéad chéimeanna eile sa phróiseas.

3. Eiseofar cinneadh

Eiseofar cinneadh de ghnáth laistigh de 20 lá oibre i ndiaidh d’iarratas a fháil. Má bhíonn síneadh riachtanach chun an t-iarratas a chríochnú déanfaimid teagmháil leat agus míneoimid an scéal.

Téigh i dteagmháil lenár nAonad um Shaoráil Faisnéise má theastaíonn aon chúnamh uait chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Seol teachtaireacht tríd an bpost chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
ESB Networks CGA um Shaoráil Faisnéise
Bóthar Bhaile na Lobhar
Baile Átha Cliath 18
Éire

Ríomhphost: foi@esbnetworks.ie

Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 i gcás ESB Networks CGA. ina cháil mar Oibreoir Ceadúnaithe an Chórais Dáileacháin (DSO) (PDF | 1 MB).

Ón 14 Deireadh Fómhair 2015, is féidir leis an bpobal rochtain a lorg ar thaifid a bhaineann le feidhmeanna ESB Networks CGA. faoina Cheadúnas mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a cruthaíodh ar nó i ndiaidh 21 Aibreán, 2008 nó ina dhiaidh sin agus ar fhaisnéis phearsanta gan aon srianta ó thaobh dáta. Is féidir féachaint ar chóip den Ceadúnas mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin(PDF | 1MB) anseo.

D’fhonn a ligean do ESB Networks CGA. a ghnó a sheoladh go cuí, bíonn sé riachtanach go minic cineálacha áirithe faisnéise a dhíolmhú óna scaoileadh amach faoi imthosca sonracha atá leagtha amach san Acht um Shaoráil Faisnéise.

I measc na ndíolúintí tá taifid a bhaineann le faisnéis atá faoi rún nó íogair ó thaobh na tráchtála, agus faisnéis phearsanta faoi dhaoine eile. Má bhíonn aon díolmhú riachtanach, míneoimid na cúiseanna duit.

Is féidir diúltú d’iarratas freisin ar chúiseanna eile, mar shampla má bhíonn sé doiléir. I gcásanna den sórt sin bíonn sé d’aidhm againn cabhrú leat na fadhbanna a bhaineann leis na hiarratais a réiteach.

Bíodh a fhios agat nach bhfuil ESB san áireamh mar Chomhlacht forordaithe ó thaobh saoráil faisnéise faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Dá réir sin, ní féidir iarratais um SF a dhéantar chuig ESB a phróiseáil in Oifig um Shaoráil Faisnéise ESB Networks CGA.

Ní gá é sin. Cuirimid faisnéis ar fáil don phobal i gcoitinne sa ghnáthchúrsa trí láithreán gréasáin ESB Networks. Cuireann Saoráil Faisnéise foinse bhreise faisnéise ar fáil trí éascú a dhéanamh ar rochtain ar thaifid a bhaineann le feidhmeanna ESB Networks CGA. faoina Cheadúnas mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin nach gcuirtear ar fáil de ghnáth.

Chun níos mó a fháil amach faoin fhaisnéis atá ar fáil, féach ar Scéim na bhFoilseachán atá againn.

Níl aon táille ann chun iarratas a sheoladh isteach. Níl aon táille i gceist maidir le faisnéis a fáil mura bhfuil sna taifid ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir (ach amháin má bhíonn líon suntasach taifead i gceist).

Baineann na táillí seo a leanas le iarratais ar fhaisnéis nach faisnéis phearsanta í:

Costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála   ​An Táille a Ghearrtar
 Faoi bhun €101  Saor in aisce
 €500 - €700  Go huasmhéid €500
 Os cionn €700  Féadfaidh ESB Networks CGA. diúltú don iarratas a phróiseáil

 Tábla 1 - Táillí ar iarratais neamhphearsanta

Déanfar sonraí faoi na táillí iarbhír a bhaineann le d'iarratas a chur in iúl agus a mhíniú duit i scríbhinn.

Conas íocaíocht a dhéanamh

Ba cheart íocaíocht a dhéanamh le seic, dréacht bainc nó ordú poist iníoctha le: ESB Networks agus a sheoladh chuig:

ESB Networks CGA., An Oifig um Shaoráil Faisnéise
5 Urlár, Teach Chlann Liam,
Plás Chlann Liam, Baile Átha Cliath 2,
Éire

Liosta na dTáillí um SF

 • Cuardach agus Aisghabháil – €20 in aghaidh na huaire (d’iarratais a sháraíonn an €100 íosta maidir le cuardach, aisghabháil agus cóipeáil), faoi réir na huasteorainneacha thuasluaite. Cuirfimid meastachán ar fáil duit faoi na táillí sula ndéanann tú iad a thabhú
 • Fótachóipeáil - €0.04 in aghaidh an leatháin fótachóipe
 • Táille le haghaidh Athbhreithniú inmheánach €30 (€10 i gcás sealbhóirí cártaí leighis)
 • Achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise táille €50 (€15 i gcás sealbhóirí cártaí leighis).

 

Nótaí:

 1. Má tá táille laghdaithe iarratais á héileamh agat, ní mór duit uimhir chláraithe an Chárta Leighis a sheoladh leis an iarratas mar aon le hainm eisithe Bhord FSS agus thoiliú uait go ndéanfar na sonraí sin a fhíorú leis sin mBord sin.
 2. Tá liosta iomlán na dtáillí ar fáil ó Oifig um Shaoráil Faisnéise ESB Networks CGA. ar iarratas.

Is féidir leat achomharc a dhéanamh faoi aon chinneadh trí scríobh chuig ESB Networks CGA., An Oifig um Shaoráil Faisnéise, Urlár 5, Teach Chlann Liam, Plás Liam, Baile Átha Cliath 2, Éire agus athbhreithniú inmheánach a iarraidh ar an scéal.

Féadfaidh táille €30 (€10 i gcás sealbhóirí cártaí leighis) a bheith i ceist chun achomharc den sórt sin a dhéanamh. Níl aon táille i gceist maidir le hiarratais ar athbhreithniú inmheánach a bhaineann le faisnéis phearsanta, nó maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh.

Ba cheart duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ó dháta an fhreagra (cé gur féidir achomhairc déanach a cheadú i gcásanna áirithe).Déanfaidh ball níos sinsearaí d’fhoireann ESB Networks athbhreithniú iomlán ar an gceist agus cuirfear an cinneadh in iúl duit laistigh de thrí seachtaine.

Is féidir leat achomharc a dhéanamh laistigh de shé mhí trí scríobh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Má dhéanann tú achomharc, déanfaidh an Coimisinéir Faisnéise imscrúdú iomlán ar an ábhar agus eiseoidh sé cinneadh nua. Ba cheart achomhairc a sheoladh chuig:

An Coimisinéir Faisnéise
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
DO2 HE97

Guthán: +353 1 6395689
Íosghlao: 1850 22 30 30
Facs: +353 1 6395674
Riomhphost: info@oic.ie

Féadfaidh táille €50 (€15 i gcás sealbhóirí cártaí leighis) a bheith i gceist i gcás iarratas den sórt sin. Arís, ní bheidh aon táille i gceist maidir le hachomhairc chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise maidir le faisnéis phearsanta nó maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh.