ESB Networks agus Tionscnaimh Chomhshaol

Déanaimidne in ESB Networks, iarracht leanúnach agus struchtúrach ár dtimpeallacht láithreach a choinneáil agus a chosaint. Tá roinnt tionscnamh faoi leith ar siúl againn maidir le go leor saincheisteanna comhshaoil, agus ról ar leith á chomhlíonadh ag gach tionscnamh acu. Tá breac-chuntas againn orthu anseo.

ESB Networks agus Bainistiú Dramhaíola

Glacaimid go han-dáiríre leis an gceist faoi bhainistiú dramhaíola agus tá ár gcur chuige i leith na faidhbe sin rialaithe ag na prionsabail lárnacha seo a leanas.

  • Tá sé d’aidhm againn táirgeadh gach cineál dramhaíola a íoslaghdú chomh maith agus is féidir linn. Sa chomhthéacs sin, cuirimid ceisteanna diúscartha dramhaíola san áireamh agus muid ag roghnú is ag ceannach ábhar agus trealamh.
  • Déanaimid iarracht i gcónaí deiseanna a aithint chun dramhaíl a athchúrsáil agus bíonn sé mar aidhm againn i gcónaí cur le húsáid ábhar in-athchúrsáilte.
  • Déanaimid an dramhaíl iarmharach go léir a dhiúscairt ar bhealach sábháilte agus freagrach agus ní fhostaímid ach cuideachtaí bainistíochta dramhaíola atá ceadaithe agus ceadúnaithe go cuí.
Dramhaíil a Gineadh agus Ábhair ar Éiríomar ar as a Bheith á nÚsáid in 2015

Bhain ESB Networks amach Ráta Athchúrsála 73% in 2015 ó thaobh Dramhaíl Sholadach Cathrach Iosta, agus atreoraigh 98% den dramhaíl a d’eascair ó líonadh talún.

Maidir le bruscar atá taobh amuigh d’áitribh ESB Networks nó taobh leo déantar é a chosc nó a bhainistiú ar an leibhéal áitiúil.

Is dúshlán leanúnach déileáil le bruscar ag ár n-áiseanna leictreacha a bhaineann leis an líonra Tarchuir agus Dáileacháin agus nach mbíonn ár mbaill foirne ag obair iontu. Tá sé seo mar gheall ar líon mór agus raon geografach na n-áiseanna atá i gceist.

Cuirimid fáilte roimh gach gearán maidir le bruscar ag saoráidí ESB Networks agus déanaimid gach fadhb den sórt sin a thaifeadadh. Tá sé d’aidhm againn gach ceist a réiteach go pras agus go héifeachtach. 

Coinnímid naisc láidre ar bun le húdaráis áitiúla agus oibrímid i gcomhar leo chun saincheisteanna bruscair a réiteach go tapa agus go héifeachtach. Mar shampla, tá Meabhrán Tuisceana sínithe ag ESB Networks le Comhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath agus le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas maidir le conas atá bruscar agus teagmhais graifítí le bainistiú i ndlínsí an dá údarás áitiúil. Tá sé beartaithe againn tionscnaimh den sórt sin a chur i gcrích le húdaráis áitiúla eile sa todhchaí.

Tacaíonn baill foirne an ESB go hiomlán lenár dtiomantas i leith an chomhshaoil. Bainimid úsáid as aip TF maidir le Córas Bainistíochta Comhshaoil (EMS) chun riachtanais ISO 14001 a shásamh. Cuireann an aip go leor eolas úsáideach ar fáil do na baill foirne, lena n-áiritear:

  • Cúnamh maidir le jabanna, beartais agus nósanna imeachta
  • Iniúchóireacht chomhshaoil agus doiciméadú teagmhas
  • Faisnéis agus staitisticí faoi bhainistiú dramhaíola
  • Faisnéis faoi práinnfhreagairt éigeandála
  • Faisnéis agus tionscnaimh chumarsáide

Leagtar béim in ESB Networks ar ceanglais agus saincheisteanna ábhartha comhshaoil mar chuid dár bpróiseas inmheánach míosúil faisnéisithe.

_0003_network-energy-loss-reduction_cb8abc29676f9e7d91b9d3702caace00

Níl aon dul as ach go gcailltear fuinneamh nuair a bhíonn leictreachas a dháileadh trí líonra ar bith. Nuair a mhéadaítear an voltas ar an líne a laghdaítear an caillteanas friotaíochta. Mar chuid den chlár mór infheistíochta atá ar siúl ag ESB Networks faoi láthair tá tionscadal chun an voltas a ardú i gcuid mhaith den líonra meánvoltais tuaithe ó 10kV go 20kV.

Tá na claochladáin nua atá á suiteáil mar chuid den uasghrádú níos éifeachtúla freisin. Rinneadh laghduithe suntasacha caillteanais agus coigilt shuntasach nuair a tiontaíodh roinnt líonraí MV go 20kV agus de bharr treisithe eile. 

Úsáidtear sulfair heicseafluairíd (SF6) i gcuid den lascthrealamh ardvoltais ar ár líonraí tarchurtha agus dáileacháin. Gás ceaptha teasa nimhiúil é SF6 a bhfuil acmhainn téite dhomhanda ann atá 23,900 uair níos airde ná CO2. Úsáidtear é mar gheall ar na hairíonna an-arda inslithe leictreachais atá aige agus cuireann sé ar chumas an lascthrealaimh feidhmiú go héifeachtúil agus go sábháilte.

Bímid ag díriú i gcónaí ar shábháilteacht in ESB Networks. Bainimid leas as trealamh monatóireachta, as rialuithe agus as cláir chothabhála lena chinntiú go gcoimeádtar sceiteadh gáis chomh íseal agus is féidir. Cuirimid tuairiscí chuig an Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) ) gach bliain. Forbraíodh Beartas nuashonraithe ESB Networks um Ghás SF6 agus Nósanna Imeachta a bhaineann leo mar fhreagra ar Rialachán Gáis-F an AE 517/2014.

Maidir le cúrsaí soláthar, tá dlúthchaidreamh oibre againn le soláthraithe ábhar lena chinntiú go gcomhlíonann aon táirgí a cheannaítear na caighdeáin is airde agus is féidir ó thaobh an chomhshaoil de. Agus é sin san áireamh againn, déanaimid athbhreithniú rialta ar ár sonraíochtaí teicniúla lena chinntiú go gcomhlíonfaidh siad na caighdeáin is déanaí agus na nuashonruithe reachtúla.

_0000_esb-networks-and-transport-fleet-initiatives_844bfcc212142c1caa9f2755829c0434

Nuair is féidir, cuirimid beartas i bhfeidhm chun ídiú breosla a laghdú ó thaobh gcúrsaí iompair foirne. Déanaimid é seo trí fheithiclí a cheannach atá éifeachtúil ó thaobh breosla de agus a chinntiú go bhfuil ár dtiománaithe go léir oilte maidir le hard-thiomáint lena a n-áirítear teicnící éicithiomána.

Déantar éifeachtacht breosla a mhéadú chomh maith trí amanna réchasta inneall a laghdú agus trí rólódáil feithiclí a sheachaint, nuair is féidir.

Ag ESB Networks, déanaimid ár bhflít a chothabháil go rialta de réir moltaí na monaróirí agus na reachtaíochta.

oil-management_28eaa01819cd79221309328a896950ac

Tá infheistiú mór déanta againn in uasghrádú ár mbonneagar stórála ola agus iompair ar fud na tíre. Faigheann gach duine atá ag obair sa réimse éigeandála oiliúint le déileáil le doirteadh agus tá trealamh le déileáil le doirteadh ar fáil freisin in áiteanna ina mbeadh sé ag teastáil, rud atá ar aon dul le dea-chleachtas.