Iarratais ar Fhaisnéis Chomhshaoil

Is údarás poiblí é ESB Networks CGA chun críocha Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2014 (“Rialacháin AIE”). Faoi na Rialacháin AIE tá tú i dteideal rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a iarraidh a choimeádann ESB Networks CGA nó a choimeádtar ar a shon.

ESB Networks DAC

Mar fhóntas comhtháite ingearach, feidhmíonn ESB thar an margadh leictreachais ar fad .i. leictreachais a ghiniúint, a tharchur, a dháileadh agus a sholáthar. Déantar na gníomhaíochtaí seo trí aonaid ghnó agus fochuideachtaí éagsúla. Ceann de na fochuideachtaí sin, ESB Networks CGA, fochuideachta imfhálaithe laistigh de Ghrúpa ESB, is é an tOibritheoir Córais Dáilte d’Éirinn é agus is sa ról sin a oibríonn sé an córas dáilte leictreachais i bPoblacht na hÉireann. Bainistíonn ESB Networks CGA feidhmeanna Úinéara Sócmhainne Tarchurtha agus Úinéara Sócmhainne Dáilte faoi shocruithe conartha arna gceadú ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh.

 

Is Údarás Poiblí é ESB Networks CGA chun críocha Rialacháin AIE. Tá faisnéis faoi ghníomhaíochtaí a dhéanann ESB Networks CGA ar fáil ar an suíomh gréasáin anseo

Is Údarás Poiblí ar leith é ESB chun críocha Rialacháin RFC. Tá faisnéis faoi ghníomhaíochtaí a dhéanann ESB Networks CGA ar fáil ar an suíomh gréasáin seo www.esb.ie. Tá faisnéis faoi Iarratas AIE a chur faoi bhráid ESB ar fáil ag anseo

Ní féidir ach faisnéis chomhshaoil a iarraidh faoi na Rialacháin; ciallaíonn “faisnéis chomhshaoil” aon fhaisnéis i scríbhinn, amharcfhaisnéis, cluasfhaisnéis, faisnéis leictreonach nó aon fhaisnéis ábharach eile ar:

 • riocht eilimintí den chomhshaol, amhail aer agus atmaisféar, uisce, ithir, talamh, tírdhreach agus láithreacha nádúrtha lena n-áirítear bogaigh, limistéir chósta agus mhuirí, bithéagsúlacht agus a comhpháirteanna, lena n-áirítear orgánaigh ghéinathraithe agus an t-idirghníomhú i measc na gnéithe seo;
 • tosca, amhail substaintí, fuinneamh, torann, radaíocht nó dramhaíl, lena n-áirítear iarmhar radaighníomhach, astaíochtaí, sceitheadh agus scaoileadh eile isteach sa timpeallacht, a mbeidh tionchar acu, nó ar dócha go mbeidh tionchar acu ar an gcomhshaol;
 • bearta (lena n-áirítear bearta riaracháin), amhail beartais, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe comhshaoil, agus gníomhaíochtaí a mbeidh tionchar acu, nó ar dócha go mbeidh tionchar acu ar na heilimintí agus na tosca a bhfuil tagairt dóibh in (a) agus (b) chomh maith le bearta nó gníomhaíochtaí a dearadh chun na gnéithe sin a chosaint;
 • tuairiscí ar chur chun feidhme na reachtaíochta comhshaoil
 • anailísí costais is tairbhe agus anailísí agus toimhdí eacnamaíochta eile a úsáidtear laistigh den chreat bearta agus gníomhaíochtaí a bhfuil tagairt dóibh in alt (c); agus
 • riocht sláinte agus sábháilteachta daoine, lena n-áirítear truailliú an bhiashlabhra, nuair is ábhartha, cúinsí saoil daoine, láithreacha cultúrtha agus struchtúir thógtha sa mhéid is go bhfuil tionchar orthu, nó go bhféadfadh tionchar a bheith orthu ag riocht an chomhshaoil dá bhfuil tagairt dó in alt (a) nó, tríd na heilimintí sin, trí bhíthin aon cheann de na nithe dá dtagraítear in alt (b) agus (c).

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil faisnéis chomhshaoil áirithe a bhaineann lenár ngnó ar fáil don phobal cheana ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil  www.epa.ie nó is féidir í a iarraidh go díreach ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.   Ar an gcuma chéanna, tá faisnéis a chuireann ESB Networks CGA isteach mar chuid de phróiseas pleanála ar fáil don phobal freisin ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil lena mbaineann nó ar shuíomh gréasáin an Bhoird Pleanála www.pleanala.ie, nó déantar teagmháil dhíreach leis na comhlachtaí ábhartha. ​ ​ ​

Sa Tuairisc Inbhuanaitheachta is déanaí againn tugtar faisnéis bhreise maidir lenár straitéis agus ár bhfeidhmíocht comhshaoil agus is féidir teacht uirthi ag:  anseo

​Chun iarratas ar fhaisnéis chomhshaoil a dhéanamh ar ESB Networks CGA ba cheart duit: R-phost a sheoladh AIERequests@esbnetworksdac.ie;

Nó scríobh go dtí:-Comhordaitheoir Iarratais AIE (Faoi bhráid: ESB Networks CGA)

An tUas. Sean Kirwan, An Geata, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3, D03 A995

Ba cheart gach iarratas:

 • ​a bheith déanta i scríbhinn nó I bhfoirm leictreonach,
 • a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin RFC,
 • a lua cé acu a bhfuil an t-iarratas á chur ar ESB nó ESB Networks CGA
 • d'ainm, seoladh agus sonraí teagmhála ábhartha eile a lua,
 • a lua chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis chomhshaoil atá ag teastáil uait, agus
 • má tá rochtain uait ar fhaisnéis chomhshaoil i bhfoirm nó ar bhealach áirithe, sonraigh an fhoirm nó an bealach rochtana atá ag teastáil.

Nuair a dhéantar iarratas ar ESB Networks CGA faoi na Rialacháin AIE agus (i) níl an fhaisnéis chomhshaoil a iarradh i seilbh ESB Networks CGA agus (ii) creideann ESB Networks CGA go bhfuil nó go bhféadfadh an fhaisnéis bheith i seilbh Údaráis Phoiblí eile, faoi Rialacháin AIE, aistreoidh ESB Networks CGA d’iarratas chomh luath agus is féidir go dtí an tÚdarás Poiblí ábhartha faoi Airteagal 7(6) de na Rialacháin AIE.  I gcásanna mar sin cuirfear ar an eolas tú go bhfuil d’iarratas arna aistriú.

Mar a fhoráiltear dó i Rialacháin AIE, déanfaidh ESB Networks CGA iarracht d’iarratas a fhreagairt chomh luath agus is féidir.  Tráth nach déanaí ná mí tar éis dúinn an t-iarratas a fháil tabharfaimid freagra agus cinneadh nó cuirfimid in iúl duit go bhfuil d’iarratas arna aistriú againn go hÚdarás Poiblí eile nó cuirfimid in iúl duit go bhfuil gá le mí bhreise (mar a fhoráiltear dó i Rialacháin AIE) chun déileáil le d’iarratas.

Is féidir muirir a ghearradh ar dhoiciméid a fhótachóipeáil.  Is iad na muirir:

Fótachóip: €0.04 an leathanach A4

CD: €10.16

Faoi na Rialacháin AIE, tá sé de cheart agat achomharc inmheánach a iarraidh i ndáil le haon chinneadh a eisíodh duitse mar fhreagairt ar iarratas ar fhaisnéis chomhshaoil a rinneadh i gcomhréir leis na Rialacháin AIE. Leagfar amach sa fhreagairt a eiseofar duit sonraí maidir le conas achomharc inmheánach a iarraidh.

Is féidir leat faisnéis bhreise faoi na Rialacháin AIE a aimsiú leis na naisc seo.


​ (Tabhair do d’aire nach liosta uileghabhálach é seo a leanas ach is léargas é ar na cineálacha faisnéise comhshaoil a choimeádann ESB Networks CGA).

Faisnéis faoi:

 • Bithéagsúlacht lena n-áirítear Beartas Bithéagsúlachta agus staidéir tionchair timpeallachta; 
 • Comhlíonadh Comhshaoil, lena n-áirítear ceadúnais agus ceadanna;
 • Astaíochtaí isteach sa timpeallacht, lena n-áirítear astaíochtaí ó stáisiúin ghiniúna agus faisnéis maidir le Caillteanais Tarchurtha agus Dáilte 
 • Réimsí Leictreamaighnéadacha (ar a dtugtar EMF go coitianta)
 • Eisiltigh agus Dramhaíl, lena n-áirítear bainistiú dramhaíola agus bruscair, ceadúnais dramhaíola agus staitisticí;
 • Córas Bainistíochta Comhshaoil ESB, a dheimhnítear go seachtrach go Caighdeán Idirnáisiúnta ISO 14001, lena n-áirítear áiseanna poist, beartais agus nósanna imeachta, faisnéis phráinnfhreagartha, faisnéis chumarsáide agus tionscnaimh;
 • Léarscáileanna, lena n-áirítear córas faisnéise geografaí líonra léaráide. (Tabhair do d’aire nach gá gur faisnéis chomhshaoil iontu féin iad léarscáileanna atá á gcoimeád ag ESB Networks CGA, ach go bhféadfadh faisnéis chomhshaoil a bheith iontu).
 • Faisnéis maidir le Cúraimí Pleanála, lena n-áirítear:

               o  Iarratais Phleanála,                     

               o Ceadanna Pleanála,                      

               o Measúnuithe Oiriúnachta,                    

               o Scagadh,                       

               o Measúnuithe Tionchair Timpeallachta,               

               o Measúnuithe Straitéiseacha Timpeallachta;

 • Tuairiscí Inbhuanaitheachta Bliantúla ina bhfuil faisnéis faoi ghníomhaíochtaí Ghrúpa ESB i gcomhréir le Treoirlínte maidir le Tuairiscí Inbhuanaitheachta GRI G4, chomh maith le Forlíon Earnála Fóntais Leictreachais anseo agus anseo . Sna tuairiscí seo dírítear ar:

            o Punann ísealcharbóin a fhorbairt

            o Éifeachtúlacht fuinnimh agus inacmhainneacht   

                do chustaiméirí

            o Gréasáin athléimneacha a fhorbairt chun 

                fuinneamh in-athnuaite a éascú  

            o Éabhlóid teicneolaíochtaí éiritheacha

            o Bainistíocht timpeallachta agus oibríochtaí

                éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de

 

 

 • An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil               
                 http://epa/ie