ESB Networks agus Beartas Comhshaoil

Tá muidne in ESB Networks tiomanta d’aire a thabhairt go réamhghníomhach don chomhshaol agus ár ngníomhaíochtaí a dhéanamh ar bhealach atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de.

Is é ár mbeartas cloí go hiomlán leis an reachtaíocht chomhshaoil, agus leagaimid béim ar leith ar na córais is fearr maidir le bainistíocht dramhaíola, athchúrsáil a chur chun cinn, agus bealaí eile a úsáid le déileáil le dramhaíl seachas í a dhumpáil. D’fhorbraíomar Beartas Comhshaoil ina leagtar amach ar bhealach níos mionsonraithe ár dtiomantas don chomhshaol.

Dheimhnigh iniúchóirí seachtracha go sásaíonn ár gCóras Bainistíochta Comhshaoil an Caighdeán Idirnáisiúnta ISO 14001. Cuireann sé sin an creat ar fáil chun ár gcuspóirí comhshaoil a bhaint amach agus tacaíonn sé lenár bhfís go mbeimid inár ngréasán inbhuanaithe gnó de scoth an domhain.

ESB Networks ag Obair le Páirtithe Leasmhara

Ag ESB Networks bímid ag plé go gníomhach le roinnt páirtithe leasmhara maidir le saincheisteanna ábhartha comhshaoil. Ar na príomhpháirtithe leasmhara tá:

Oibreoimid go dlúth leis na comhlachtaí reachtúla ábhartha chun tionchar an ghréasáin leictreachais ar an tuath a íoslaghdú. Le cabhrú linn chun é sin a bhaint amach tá séadchomharthaí náisiúnta agus ceantair chaomhantais sainithe mapáilte ar léaráidí faisnéise inár gcórais eolais faoin líonra geografach. .