Tar ag obair mar Phrintíseach in ESB Networks

Tá an feachtas earcaíochta don bhliain 2019 thart anois. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, seol ríomhphost apprentices@esb.ie

Printíseacht

Faigh an taithí, na scileanna & na cáilíochtaí den chéad scoth a bheidh ag teastáil uait ionas go N-éireoidh go geal leat & tú I do Leictreoir nó I do Theicneoir Líonra. Cén fáth an gcuirfeá insteach ar an bPrintíseacht?

  • Clár 4 bliana & íocaíocht ag gabháil duit ar feadh na tréimhse sin
  • Foghlaim sa seomra ranga & taithí phraiticuúil
  • Ag obair I dtimpeallacht foirne
  • Gnéithe de shaol na choláiste & den oiliúint sa phost
  • Deis a bheith ag abair faoi dhíon & amuigh faoin spear
  • Teastas ceirde sa leictreachas, cáilíocht QQI Ardleighéal 6, a aithnítear go hidirnáisiúnta

Ní mór 16 blianan d'aois a bheith slánaithe ag na hiarrthóirí ar an 1 Meitheamh, 2020. Tosófar ag glacadh le hiarratais faoi Fheachtas 2020 I bhFeabhra 2020.

 

Déan Iarratas Anseo

Cláraigh lenár liosta postála

Cláraigh thíos chun tú féin a choinneáil ar an eolas faoi Phrintíseachtaí in ESB Networks. Seolfaimid nuacht chugat faoinár gclár Printíseachta agus cuirfimid ar an eolas thú faoi fheachtais earcaíochta.

Ceisteanna Coitianta faoi Phrintísigh

Is féidir iarratas a dhéanamh Anseo . Ní mór d’iarratasóirí clárú le haghaidh cuntais ar dtús. Tabhair do d’aire nach ionann clárú le haghaidh an chuntais seo agus iarratas a chur isteach
Ní mór do gach iarratasóir a bheith 16 bliana d’aois nó níos sine ar an 1 Meitheamh 2019 nó roimhe sin. Ciallaíonn sé seo nach mór gur rugadh iarratasóirí ar 1 Meitheamh 2003 nó roimhe sin.
Is féidir le hiarratasóirí cur isteach air lena dtorthaí Teastais Shóisearaigh, Ardteistiméireachta nó Ardteistiméireachta Feidhmí. I gcás iarratasóir a rinne a scrúduithe taobh amuigh d’Éirinn, ní mór dóibh na critéir iontrála a chomhlíonadh ina scrúdú cuí.  Download Apprenticeship Brochure |2MB
Ní féidir. Nuair a bheidh iarratais curtha isteach, tá an t-eolas iontu críochnaitheach. Molaimid do gach iarratasóir go ndéanfadh duine eile athbhreithniú ar a n-iarratas roimh é a chur isteach
Nílimid in ann dátaí sonracha a thabhair maidir le cén uair a chloisfidh iarratasóirí faoi stádas a n-iarratais. Molaimid do gach iarratasóir seoladh ríomhphoist a úsáid atá siad in ann a sheiceáil go rialta ar an ábhar gur chuig an seoladh ríomhphoist a chuirfear an chumarsáid uile i ndáil lena n-iarratas.
Tá uair an chloig ag iarratasóirí lena measúnú ar líne a chríochnú. Má bhíonn an t-iarratasóir neamhghníomhach ar feadh tréimhse níos faide ná 5 nóiméad, rachaidh an seisiún in éag agus ní bheidh an t-iarratasóir in ann an measúnú a críochnú. Ní mór gach measúnú a chríochnú taobh istigh de chúig lá ón uair a fhaightear an ríomhphost a bhfuil an tástáil measúnaithe ann. Is riachtanas é ceangal láidir Wi-Fi chun an measúnú a chríochnú agus molaimid d’iarratasóirí an measúnú seo a dhéanamh ar ríomhaire glúine nó ar ríomhaire deisce in áit chiúin
Ní ghlacfar. Ba chóir gach iarracht a dhéanamh na hiarratais a bheith críochnaithe agus seolta ar ais idir an 18 Feabhra agus an 25 Márta. Má bhíonn aon fhadhbanna ag iarratasóirí a d’fhéadfadh moill a chur ar a n-iarratas, ba chóir dóibh glaoch ar líne thiomnaithe Printíseachta an ESB ar 1890 39 39 39 nó ríomhphost a sheoladh chuig apprentices@esb.ie chomh luath agus is féidir. Nuair a bheidh an dáta dúnta imithe, ní féidir linn cabhrú le hiarratasóirí a bhfuil deacrachtaí acu.
Ní mór do gach iarratasóir rathúil scrúdú sláinte coirp iomláin a chríochnú, arna dhéanamh ag duine d’fhoireann Ionad Sláinte an ESB. Déanfar scrúdú ar gach gné de shláinte fhisiciúil an duine aonair, tástáil súl san áireamh

Na Buntáistí a Bhaineann le Printíseacht le ESB Networks

Is iomaí buntáiste a bheidh agat tar éis tosú le ESB Networks, lena n-áirítear:

 

• Pá agus luach saothair iomaíoch
• Lascaine ar leictreachas do bhaill foirne
• Ballraíocht i gCiste Coigiltis Leighis ESB, ar ciste neamhbhrabúis é

Is mór againn do shábháilteacht, do shláinte agus d’fholláine. Is mian linn go n-éireoidh go geal leat ag an obair agus go mbainfidh tú amach cothromaíocht shásúil idir an obair agus an saol. Tá ESB Networks CGA tiomanta d’áit oibre a chothú atá ilchineálach, cuimsitheach. Teastaíonn uainn go n-imreoidh an obair a dhéanfaidh tú linn tionchar dearfach ar cháilíocht do shaoil ar fad. Is é an clár dár gcuid is faide atá ar an bhfód ná ár gClár Cúnaimh d’Fhostaithe, trínar féidir leat tacaíocht rúnda, duine le duine a fháil ó chomhghleacaí oilte ag am ar bith a theastaíonn lámh chúnta uait. Cuirimid scrúdú sláinte, vacsaíní fliú agus comhairle phearsanta ar fáil freisin.

Is eagraíocht mhór muid agus, ó spóirt go dtí teangacha, tiocfaidh tú ar chaitheamh aimsire a n-éireoidh tú an-tógtha leis agus beidh an deis agat líonra sóisialta iontach a chothú laistigh den chuideachta. Beidh tú in ann:

Páirt a ghlacadh ar bhonn deonach sa scéim ‘Time to Read’ dár gcuid ar mhaithe le scoileanna áitiúla

Páirt a ghlacadh inár gcarthanas féin – Electric Aid

Ballraíocht a ghlacadh i gceann dár gclubanna agus dár gcumainn, Sportsco, Club reathaíochta, Taidh Tsí, clubanna teanga

Ár n-imeachtaí traschuideachta, ar nós an ESB Power Challenge

Tá an tsábháilteacht ar cheann dár mbunluachanna

Tá ESB Networks tiomanta do bhonneagar leictreachais a chur ar fáil atá sábháilte agus slán. Tugaimid tús áite do shábháilteacht ár bhfoirne a chosaint, mar aon le sábháilteacht an phobail i gcoitinne, maoine agus na timpeallachta nádúrtha. Déanaimid ár ndícheall ceannaireacht i dtaobh na sábháilteachta a chur chun cinn inár ngníomhaíochtaí oibre go léir.