Tar ag obair mar Phrintíseach in ESB Networks

The 2021 Recruitment Campaign is now closed for Applications. 

Cuirfear tús le feachtas 2021 ag 3 i.n., Dé Luan, an 1ú Márta 2021 agus tiocfaidh sé chun deiridh  Dé Luan, an 15ú Márta 2021.  Má bhíonn aon cheisteanna agat, cuir r-phost chuig apprentices@esb.ie.

Printíseacht

Faigh an taithí, na scileanna & na cáilíochtaí den chéad scoth a bheidh ag teastáil uait ionas go N-éireoidh go geal leat & tú I do Leictreoir nó I do Theicneoir Líonra. Cén fáth an gcuirfeá insteach ar an bPrintíseacht?

  • Clár 4 bliana & íocaíocht ag gabháil duit ar feadh na tréimhse sin
  • Foghlaim sa seomra ranga & taithí phraiticuúil
  • Ag obair I dtimpeallacht foirne
  • Gnéithe de shaol na choláiste & den oiliúint sa phost
  • Deis a bheith ag abair faoi dhíon & amuigh faoin spear
  • Teastas ceirde sa leictreachas, cáilíocht QQI Ardleighéal 6, a aithnítear go hidirnáisiúnta

Ní mór 16 blianan d'aois a bheith slánaithe ag na hiarrthóirí ar an 1 Meitheamh, 2021.

 

Ceisteanna Coitianta faoi Phrintísigh

Is féidir iarratas a dhéanamh Anseo . Ní mór d’iarratasóirí clárú le haghaidh cuntais ar dtús. Tabhair do d’aire nach ionann clárú le haghaidh an chuntais seo agus iarratas a chur isteach
Ní mór do gach iarratasóir a bheith 16 bliana d’aois nó níos sine ar an 1 Meitheamh 2021 nó roimhe sin. Ciallaíonn sé seo nach mór gur rugadh iarratasóirí ar 1 Meitheamh 2005 nó roimhe sin.
Is féidir le hiarratasóirí cur isteach air lena dtorthaí Teastais Shóisearaigh, Ardteistiméireachta nó Ardteistiméireachta Feidhmí. I gcás iarratasóir a rinne a scrúduithe taobh amuigh d’Éirinn, ní mór dóibh na critéir iontrála a chomhlíonadh ina scrúdú cuí.  Download Apprenticeship Brochure |2MB
Ní féidir. Nuair a bheidh iarratais curtha isteach, tá an t-eolas iontu críochnaitheach. Molaimid do gach iarratasóir go ndéanfadh duine eile athbhreithniú ar a n-iarratas roimh é a chur isteach
Nílimid in ann dátaí sonracha a thabhair maidir le cén uair a chloisfidh iarratasóirí faoi stádas a n-iarratais. Molaimid do gach iarratasóir seoladh ríomhphoist a úsáid atá siad in ann a sheiceáil go rialta ar an ábhar gur chuig an seoladh ríomhphoist a chuirfear an chumarsáid uile i ndáil lena n-iarratas.
Tá uair an chloig ag iarratasóirí lena measúnú ar líne a chríochnú. Má bhíonn an t-iarratasóir neamhghníomhach ar feadh tréimhse níos faide ná 5 nóiméad, rachaidh an seisiún in éag agus ní bheidh an t-iarratasóir in ann an measúnú a críochnú. Ní mór gach measúnú a chríochnú taobh istigh de chúig lá ón uair a fhaightear an ríomhphost a bhfuil an tástáil measúnaithe ann. Is riachtanas é ceangal láidir Wi-Fi chun an measúnú a chríochnú agus molaimid d’iarratasóirí an measúnú seo a dhéanamh ar ríomhaire glúine nó ar ríomhaire deisce in áit chiúin
Ní ghlacfar. Ba chóir gach iarracht a dhéanamh na hiarratais a bheith críochnaithe agus seolta ar ais idir an 1 Márta agus an 15 Márta. Má bhíonn aon fhadhbanna ag iarratasóirí a d’fhéadfadh moill a chur ar a n-iarratas, ba chóir dríomhphost a sheoladh chuig apprentices@esb.ie chomh luath agus is féidir. Nuair a bheidh an dáta dúnta imithe, ní féidir linn cabhrú le hiarratasóirí a bhfuil deacrachtaí acu.
Ní mór do gach iarratasóir rathúil scrúdú sláinte coirp iomláin a chríochnú, arna dhéanamh ag duine d’fhoireann Ionad Sláinte an ESB. Déanfar scrúdú ar gach gné de shláinte fhisiciúil an duine aonair, tástáil súl san áireamh

Na Buntáistí a Bhaineann le Printíseacht le ESB Networks

Is iomaí buntáiste a bheidh agat tar éis tosú le ESB Networks, lena n-áirítear:

 

• Pá agus luach saothair iomaíoch
• Lascaine ar leictreachas do bhaill foirne
• Ballraíocht i gCiste Coigiltis Leighis ESB, ar ciste neamhbhrabúis é

Is mór againn do shábháilteacht, do shláinte agus d’fholláine. Is mian linn go n-éireoidh go geal leat ag an obair agus go mbainfidh tú amach cothromaíocht shásúil idir an obair agus an saol. Tá ESB Networks CGA tiomanta d’áit oibre a chothú atá ilchineálach, cuimsitheach. Teastaíonn uainn go n-imreoidh an obair a dhéanfaidh tú linn tionchar dearfach ar cháilíocht do shaoil ar fad. Is é an clár dár gcuid is faide atá ar an bhfód ná ár gClár Cúnaimh d’Fhostaithe, trínar féidir leat tacaíocht rúnda, duine le duine a fháil ó chomhghleacaí oilte ag am ar bith a theastaíonn lámh chúnta uait. Cuirimid scrúdú sláinte, vacsaíní fliú agus comhairle phearsanta ar fáil freisin.

Is eagraíocht mhór muid agus, ó spóirt go dtí teangacha, tiocfaidh tú ar chaitheamh aimsire a n-éireoidh tú an-tógtha leis agus beidh an deis agat líonra sóisialta iontach a chothú laistigh den chuideachta. Beidh tú in ann:

Páirt a ghlacadh ar bhonn deonach sa scéim ‘Time to Read’ dár gcuid ar mhaithe le scoileanna áitiúla

Páirt a ghlacadh inár gcarthanas féin – Electric Aid

Ballraíocht a ghlacadh i gceann dár gclubanna agus dár gcumainn, Sportsco, Club reathaíochta, Taidh Tsí, clubanna teanga

Ár n-imeachtaí traschuideachta, ar nós an ESB Power Challenge

Tá an tsábháilteacht ar cheann dár mbunluachanna

Tá ESB Networks tiomanta do bhonneagar leictreachais a chur ar fáil atá sábháilte agus slán. Tugaimid tús áite do shábháilteacht ár bhfoirne a chosaint, mar aon le sábháilteacht an phobail i gcoitinne, maoine agus na timpeallachta nádúrtha. Déanaimid ár ndícheall ceannaireacht i dtaobh na sábháilteachta a chur chun cinn inár ngníomhaíochtaí oibre go léir.