Ag obair in ESB Networks

An bhfuil suim agat oibriú i dtimpeallacht dhúshlánach?

Tá ár bPróiseas Iarratais Printíseachta críochnaithe anois.

 

Mar Theicneoir Líonra Printíseach, cuirfidh an clár seo oiliúint ar fáil san áit oibre agus sa seomra ranga araon. Bainfidh tú leas as taithí oibre ilchineálach agus tú ag obair taobh istigh agus amuigh faoin spéir. Foghlaimeoidh tú réimse scileanna leictreacha agus praiticiúla agus bainfidh tú amach Teastas Ceirde sa Leictreachas ar Ardleibhéal 6 (QQI) le cuideachta fóntais den chéad scoth. 

 

 

Apprenticeship Programme 2018

The Apprenticeship Programme for 2018  is now closed.  However, you may express an interest by completing the form below.  We will send you an email when the recruitment campaign opens again.

Léiriú Spéise

 

2018 Apprenticeship Programme

Feastalaíonn ESB Networks CGA ar 2.3 milliún custaiméirí tí agus gnó in Éirinn, agus soláthraíonn soláthar leictreachais atá idir shlán sábháilte agus iontaofa dóibh.

 

 • Fostaíonn ESB Networks roinnt Printísigh Leictreacha gach bliain.   
 • Cuirfear tús leis an oiliúint i mí Mheán Fómhair 2018.
 • Ní mór d'iarrthóirí 16 bliain d'aois a bheith slánaithe acu ar an 1 Meitheamh 2018.
 • Is é an spriochdháta Déardaoin, an 30 Márta 2018.

Céard atá i gceist le Printíseacht le ESB Networks?

Cúrsa 208 seachtain/4 bliana is ea Printíseacht Leictreach ESB Networks, atá bunaithe ar chaighdeáin SOLAS. Tá 7 gcéim SOLAS ann le himeacht na 4 bliana, chomh maith le hoiliúint ESB Networks taobh amuigh den láthair oibre:

Tarlaíonn Céimeanna 1, 3, 5 agus 7 ar an láthair oibre ionas go bhfaighidh an printíseach taithí ar obair a dhéanamh as lámha a chéile le Teicneoir Líonra Láncháilithe.
Modúl oiliúna lasmuigh den láthair oibre is ea Céimeanna SOLAS 2, 4 agus 6, a bhíonn ar siúl in Ionad Oiliúna de chuid SOLAS agus i gceann de na Coláistí IT.

Reáchtáiltear 24 seachtain d’oiliúint taobh amuigh den láthair oibre in Ionad Oiliúna ESB Networks i bPort Laoise.

Cáilíochtaí Oideachasúla

Ní mór d’iarratasóirí na híoschaighdeáin oideachais seo a leanas a shásamh tráth déanta an iarratais;

An Teastas Sóisearach (Gnáthleibhéal)
Grád C nó níos airde ar an ngnáthleibhéal (nó Grád D nó níos airde ar an ardleibhéal) sa Teastas Sóisearach (nó a choibhéis) sna hábhair seo a leanas;

1. Gaeilge nó Béarla, 2. Matamaitic, 3. Eolaíocht * 4. Aon 2 ábhar eile
* Mura bhfuil an grád riachtanach bainte amach agat san Eolaíocht, glactar le Grád C nó níos airde ar an ngnáthleibhéal in aon cheann de na hábhair seo a leanas:
Teicneolaíocht; Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh; Grafaic Theicniúil; Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad), Eacnamaíocht Bhaile; nó Miotalóireacht

An Ardteistiméireacht
Grád D/O6 nó níos airde ar an ngnáthleibhéal san Ardteistiméireacht (nó a coibhéis) sna hábhair seo a leanas:

1. Gaeilge nó Béarla, 2. Matamaitic, 3. Ábhar eolaíochta (Eolaíocht Talmhaíochta, Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Fisic agus Ceimic) 4. Aon 2 ábhar eile
* Mura bhfuil an grád riachtanach bainte amach agat in aon cheann de na hábhair Eolaíochta thuas, glactar leis na hábhair seo a leanas ar leibhéal na hArdteistiméireachta (Grád D/O6 nó níos airde ar an ngnáthleibhéal):
Ealaín; Staidéar Foirgníochta; Dearadh agus Cumarsáid; Grafaic; Innealtóireacht; Eacnamaíocht Bhaile; Líníocht Theicniúil; agus Teicneolaíocht.


Focal ó Phrintísigh de chuid ESB Networks

“Bhí an t-am a chuir mé isteach i mbun printíseachta le ESB Networks idir dhearfach, oideachasúil agus taitneamhach. Chabhraigh mo chuid comhghleacaithe agus an lucht bainistíochta go mór liom oiread eolais agus scileanna praiticiúla agus ab fhéidir a fháil. Bhain mé an-taitneamh go deo as na taobhanna fisiciúla agus leictreacha de mo phost. Mholfainn do mhná agus d’fhir óga araon iarratas a dhéanamh ar phrintíseacht, mar a rinne mé féin. Ní bheidh aon aiféala ort ná baol air!” Katie
Katie Hynes, Printíseach ina 4ú Bliain, ESB Networks

“Ag an bpointe seo, déarfainn gur post iontach é más maith leat dúshlán; Ní mar a chéile aon dá lá agus foghlaimeoidh tú rud éigin gach uile lá beo. Is iontach an sásamh atá ag baint leis an bpost chomh maith. Cibé acu atá tú ag nascadh teach nua leis an ngreille nó ag réiteach fadhb atá ag cur as do 100 teach i lár stoirme, bíonn a fhios agat i gcónaí go bhfuil rud fiúntach á dhéanamh agat.” Liam
Liam Holt, Printíseach ina 4ú Bliain, ESB Networks

Buntáistí a bhaineann le Printíseacht

I measc na mbuntáistí a bhaineann le hoibriú in ESB Networks tá:

 • Pá iomaíoch
 • Lascaine ar leictreachas don bhaill foirne
 • Roghanna Pinsin
 • Ballraíocht i gciste coigiltis leighis neamhbhrabúis ESB

Is tábhachtaí linn do shábháilteacht, do shláinte agus d'fholláine. Is mian linn go n-éireoidh go geall leat ag an obair agus go mbainfidh tú amach cothromaíocht shásúil idir an obair agus an saol. Tá ESB Networks CGA tiomanta d'áit oibre ilchineálach, chuimsitheach a chur ar fail. Teastaíonn uainn go n-imreoidh an obair a dhéanfaidh tú linn tionchar dearfach ar cháilíocht do shaoil ar fad. Is é an chár dár gcuid is faide atá ar an bhfód ná ár gClár Cúnaimh d'Fhostaithe, trínar féidir leat tacaíocht rúnda, duine le duine a fháil ó chomhghleacaí oilte ag am ar bith a theastaíonn uait lámh chúnta. Cuirimid scrúdú sláinte, vacsaíní fliú agus comhairle phearsanta ar fáil freisin.

 

 

Is eagraícht mhór muid agus, ó spóirt go dtí teangacha, tiocfaidh tú ar chaitheamh aimsire a n-éireoidh tú an-tógtha leis agus beidh deis agat líonra sóisialta iontach a thógáil laistigh den chuideachta. Beidh tú in ann;

 • Páirt a ghlacadh ar bhonn deonach sa scéim 'Time to Read' dár gcuid ar mhaithe le scoileanna áitiúla
 • Páirt a ghlachadh inár gcarthanas féin - Electric Aid
 • Ballraíocht a ghlacadh i gceann dár gclubanna agus dár gcumann m.sh. Sportsco, Club reathaíochta, Tai Chi, clubanna teanga
 • Ár n-imeachtaí traschuideachta m.sh. ESB Power Challenge
Technician working at pole

Deiseanna Gairme ag ESB Networks

Tá breis is 3,000 duine fostaithe ag ESB Networks ar fud na tíre.  Cuirimid réimse leathan de dheiseanna gairme ar fáil i ndisciplíní éagsúla, lena n-áirítear gairmeacha teicniúla, innealtóireachta, airgeadais, dlí, TF agus gairmeacha eile.

Tá pacáiste cuimsitheach againn dár mbaill foirne ó thaobh luach saothair, deiseanna gairme agus forbairt phearsanta/ghairmiúil. Tá solúbthacht agus comhionannas i gcroílár chleachtas oibre ESB Networks. Lena chois sin tá réimse leathan againn de chláir chuimsitheacha um thacaíocht foirne.

 

Féach ar liosta na bhfoiúntas reatha atá againn.

 

Tá sábháilteacht ar cheann dár mbunluachanna

Tá ESB Networks tiomanta do bhonneagar leictreachais a chur ar fáil atá sábháilte agus slán. Tugaimid tús áite do cosaint sábháilteacht ár bhfoirne, an pobal i gcoitinne, maoin agus an timpeallacht nádúrtha. Déanaimid ár ndícheall ceannaireacht shábháilteachta a chur chun cinn inár ngníomhaíochtaí oibre go léir.